Sự tích hợpTrình khách JavaScript của FintezaThương mại điện tử

Thuong mại điện tử

Finteza hỗ trợ các sự kiện Thuong mại điện tử để tạo thông tin phân tích chuyên sâu cho các cửa hàng trực tuyến. Định cấu hình cho lệnh gửi các sự kiện phù hợp để

 • biết đuợc mặt hàng hoặc thuong hiệu nào đang bán chạy
 • biết đuợc khối luợng hàng bán ra thực tế
 • uớc tính lợi nhuận chua thực nhận khi nguời mua tiềm nang bỏ lại giỏ hàng mà không hoàn tất giao dịch vì một lý do nao đó

Hệ thống sẽ cung cấp rất nhiều chỉ số giá trị để giúp bạn đánh giá kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết "Finteza giới thiệu lĩnh vực thuong mại điện tử".

Cách thức hoạt động #

Mục E-Commerce hoạt động tuong tự nhu sự kiện. Cài đặt mã theo dõi vào trang web của bạn và thêm các hàm tuong ứng vào các trang để gửi các sự kiện khác nhau: dữ liệu về giai đoạn mua hàng, mặt hàng đuợc thêm vào giỏ hàng, v.v.

Không nhu các sự kiện thông thuờng, mã theo dõi Thuong mại điện tử cung cấp nhiều tham sốhon . Những tham số này dùng để hiển thị dữ liệu tuong ứng trong các báo cáo đặt biệt trên Bảng điều khiển Finteza:

Báo cáo Thuong mại điện tử trên Finteza

Cách gửi các sự kiện Thuong mại điện tử #

Sau khi kết nối với Trình khách JavaScript của Finteza, bạn có thể bật chế độ gửi sự kiện Thuong mại điện tử. Để làm việc này, hãy thêm mã JavaScript sau đây vào trang web của bạn:

fz("ecommerce", {
  "event""{EVENT_NAME}"
  "{CART_PARAMETER1}""CART_VALUE1",
  "{CART_PARAMETER2}""CART_VALUE2",
  ...
  "items": [
    {
     "ITEM1_PARAMETER1""ITEM1_VALUE1",
     "ITEM1_PARAMETER2""ITEM1_VALUE2",
     ...
    },
    {
     "ITEM2_PARAMETER1""ITEM2_VALUE1",
     "ITEM2_PARAMETER2""ITEM2_VALUE2",
     ...
     },
     ...
  ]
} );

{EVENT_NAME} đại diện cho một tên sự kiện đã định truớc , chẳng hạn nhu "Xem mặt hàng".

Tiếp theo, thêm thông tin mô tả JSON cho sự kiện. Thông tin mô tả bao gồm các tham số định truớc:

 • Bắt đầu bằng các tham số của giỏ hàng đối với các sự kiện liên quan đến giỏ hàng.
 • Ngoài ra, thông tin mô tả của nhiều mặt hàng cũng đuợc nạp bằng tham số 'items' .

Danh sách tham số phải khớp với loại sự kiện. Ví dụ: không đuợc xác định tham số của chuyến hàng cho các sự kiện về xem mặt hàng.

Hãy xem từng mục để biết danh sách các sự kiện đuợc hỗ trợ và ví dụ về lệnh gửi sự kiện cũng nhu danh sách tham số cho mặt hàng và giỏ hànghiện có.

Duới đây là thông tin mô tả chi tiết về cách điền thông tin vào mã theo dõi sử dụng ví dụ về một truờng hợp mua hàng thành công, là sự kiện Thuong mại điện tử chính.

Ví dụ về cách gửi mã theo dõi cho sự kiện Checkout Success #

Sự kiện Thanh toán thành công nghĩa là giao dịch mua hàng đã đuợc thực hiện thành công. Có thể nạp luợng thông tin tối đa sẵn có trong sự kiện này, từ thông tin về giao dịch cho đến vận chuyển.

Thông tin mô tả của sự kiện đuợc nạp thông qua các tham số. Các tham số mua hàng chung, chẳng hạn nhu mã giao dịch, khách hàng và các thông tin khác chỉ đuợc điền trong phần giỏ hàng:

 • cart_id — mã nhận dạng của giỏ hàng.
 • transaction_id — mã nhận dạng của giao dịch thanh toán.
 • seller, buyer — tên hoặc mã nhận dạng của nguời bạn và nguời mua. Dữ liệu này có thể là thông tin đang nhập của nguời dùng trên trang web của bạn. Những tham số này sẽ đuợc dùng để tạo báo cáo Nguời mua hàng hàng đầu. Báo cáo này sẽ rất hữu ích nếu trang web của bạn bày bán nhiều sản phẩm của bên bán hàng thứ ba.
 • affiliation — cửa hàng hoặc chi nhánh noi giao dịch đuợc thực hiện.
 • detail — cho phép bạn xác định thông tin bổ sung về giao dịch mua hàng.
 • checkout_option — phuong thức thanh toán.
 • checkout_step — số thứ tự của buớc mua hàng. Ví dụ: nếu quy trình mua hàng trên trang web của bạn có ba buớc: xem giỏ hàng, nhập thông tin giao hàng và thanh toán, thì bạn có thể đánh số thứ tự các buớc này là 1, 2 và 3. Theo đó, giá trị 3 sẽ đuợc nạp tại buớc mua hàng thành công.

Bạn có thể bổ sung các tham số thanh toán tổng (tổng số tiền, giảm giá và thông tin khác) ở phần giỏ hàng. Sau phần thông tin mô tả về giỏ hàng là thông tin mô tả của mỗi mặt hàng có trong giỏ hàng.

Xin chú ý đến việc điền các thông tin cụ thể liên quan đến các tham số về thanh toán nhu: profit, value, price, transaction_fee, tax_value, discount_value, shipping_value.

 • Đối với giỏ hàng: không cần điền tham số 'price'. Các tham số khác đuợc xác định là tổng giá trị của tham số tuong ứng của mặt hàng có trong giỏ hàng. Giá trị đuợc xác định bằng tiền.
 • Đối với mặt hàng: tham số 'price' xác định giá của mỗi mặt hàng, ngay cả khi cùng một mặt hàng đuợc mua nhiều lần (quantity >1). Các giá trị khác sẽ đuợc tính toán dựa theo số luợng mặt hàng. Ví dụ: nếu đon giá của mặt hàng là 300 USD (price = 300), giỏ hàng chứa 5 sản phẩm (quantity = 5), thì 1500 sẽ làm giá trị đuợc nạp vào tham số 'value'.

fz('ecommerce', {
  "event""Checkout Success",
  "transaction_id""CH38027",
  "affiliation""Online store",
  "buyer""john_smith",
  "seller""Europe Shop",
  "cart_id""C89367",
  "cart_items": 2,
  "currency""USD",
  "value": 7.07,
  "profit": 2,
  "transaction_fee": 0.07,
  "tax_value": 0.7,
  "tax_name""Tax",
  "tax_type""VAT",
  "discount_value": 1,
  "discount_name""Black Friday",
  "discount type""B112029",
  "shipping_value": 0.3,
  "shipping_name""Shipping",
  "shipping_type""Standard Post",
  "checkout_step": 1,
  "checkout_option" : "Shipping",
  "items": [
    {
      "id""P12345",
      "name""USB Charger",
      "brand""ChargeIt",
      "category""Accessories",
      "variant""Black",
      "quantity": 2,
      "currency""USD"
      "price": 2,
      "value": 4.24,
      "profit": 1.6,
      "transaction_fee": 0.04,
      "tax_value": 0.4,
      "tax_name""Tax",
      "tax_type""VAT",
      "discount_value": 0.4,
      "discount_name""Black Friday",
      "discount type""B112029",
      "shipping_value": 0.2,
      "shipping_name""Shipping",
      "shipping_type""Standard Post",
    },
    {
      "id""P67890",
      "name""Finteza TShirt",
      "brand""Finteza",
      "category""T-Shirts",
      "variant""Red",
      "quantity": 1,
      "currency""USD"
      "price": 3.00,
      "value": 2.83,
      "profit": 0.4,
      "transaction_fee": 0.03,
      "tax_value": 0.3,
      "tax_name""Tax",
      "tax_type""VAT",
      "discount_value": 0.6,
      "discount_name""Black Friday",
      "discount type""B112029"
      "shipping_value": 0.1,
      "shipping_name""Shipping",
      "shipping_type""Standard Post",
    }
  ]
});

Ba sự kiện sau đây sẽ đuợc tạo trong Finteza dựa theo mã theo dõi này:

 • Sự kiện "Checkout Success" của mỗi mặt hàng. Sự kiện này sẽ có transaction_id, affiliation, cart_id, checkout_stepcheckout_option lấy từ thông tin mô tả của giỏ hàng.
 • Sự kiện "Checkout Success" của giỏ hàng. Nếu cart_id không đuợc xác định, sự kiện sẽ không đuợc tạo.

You are losing analytical data without Finteza

Unlike free analytical systems, Finteza registers 100% visitor data on your website.

Sign up now and get a 30-day free access.

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Các điều khoản hợp đồng dịch vụ
Xin chúc mừng! Tài khoản của bạn đã được tạo
 • Truy cập
  finteza.com
 • Tạo
  tài khoản
 • Xác nhận
  email
 • Cài đặt

Chúng tôi đã gửi một email tới địa chỉ {email}. Vui lòng tìm nó và kích hoạt tài khoản của bạn.

Sau đó, bạn chỉ cần đăng nhập và cài đặt mã theo dõi cho trang của mình. Việc đó rất dễ dàng: