Sự tích hợpThư viện SDK của FintezaMáy chủ web PHPCài đặt

Cài đặt

Để cài đặt SDK của Finteza, hãy sử dụng Trình quản lý gói Composer hoặc tải về luu trữ tập tin từ GitHub theo cách thủ công.

PHP 5.3 hoặc cao hon đuợc yêu cầu để hoạt động.


Cài đặt qua Composer #

Chạy lệnh sau:

composer require finteza-analytics

Sau khi cài đặt, bạn có thể sử dụng các tính nang của SDK nhu sau:

Sử dụng FintezaAnalytics;
...
// gọi ra các tính nang của SDK

Cài đặt từ GitHub #

Tải SDK của Finteza về từ Github và giải nén các tập tin vào thu mục dự án của website. Sau đó, bạn có thể sử dụng các tính nang của SDK bằng cách đua tập tin của nó vào mã:

đua vào"{SDK_PATH}\finteza-analytics.php" );
...
// gọi ra các tính nang của SDK

Định rõ đuờng dẫn thích hợp trong {SDK_PATH} tùy thuộc vào noi mà tập tin SDK đuợc đặt.

Sign up and get:

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Các điều khoản hợp đồng dịch vụ
Xin chúc mừng! Tài khoản của bạn đã được tạo
  • Truy cập
    finteza.com
  • Tạo
    tài khoản
  • Xác nhận
    email
  • Cài đặt

Chúng tôi đã gửi một email tới địa chỉ {email}. Vui lòng tìm nó và kích hoạt tài khoản của bạn.

Sau đó, bạn chỉ cần đăng nhập và cài đặt mã theo dõi cho trang của mình. Việc đó rất dễ dàng: