Sự tích hợpThư viện SDK của FintezaMáy chủ web PHPCài đặt

Cài đặt

Để cài đặt SDK của Finteza, hãy sử dụng Trình quản lý gói Composer hoặc tải về lưu trữ tập tin từ GitHub theo cách thủ công.

PHP 5.3 hoặc cao hơn được yêu cầu để hoạt động.


Cài đặt qua Composer #

Chạy lệnh sau:

composer require finteza-analytics

Sau khi cài đặt, bạn có thể sử dụng các tính năng của SDK như sau:

Sử dụng FintezaAnalytics;
...
// gọi ra các tính năng của SDK

Cài đặt từ GitHub #

Tải SDK của Finteza về từ Github và giải nén các tập tin vào thư mục dự án của website. Sau đó, bạn có thể sử dụng các tính năng của SDK bằng cách đưa tập tin của nó vào mã:

đưa vào"{SDK_PATH}\finteza-analytics.php" );
...
// gọi ra các tính năng của SDK

Định rõ đường dẫn thích hợp trong {SDK_PATH} tùy thuộc vào nơi mà tập tin SDK được đặt.