Cai đặt

Dể cai đặt SDK của Finteza, hãy sử dụng Trình quản lý goi Composer hoặc tải về luu trữ tập tin từ GitHub theo cach thủ cong.

PHP 5.3 hoặc cao hon đuợc yeu cầu để hoạt động.


Cai đặt qua Composer #

Chạy lệnh sau:

composer require finteza-analytics

Sau khi cai đặt, bạn co thể sử dụng cac tinh nang của SDK nhu sau:

Sử dụng FintezaAnalytics;
...
// gọi ra cac tinh nang của SDK

Cai đặt từ GitHub #

Tải SDK của Finteza về từ Github va giải nen cac tập tin vao thu mục dự an của website. Sau đo, bạn co thể sử dụng cac tinh nang của SDK bằng cach đua tập tin của no vao mã:

?ua vao"{SDK_PATH}\finteza-analytics.php" );
...
// gọi ra cac tinh nang của SDK

Dịnh rõ đuờng dẫn thich hợp trong {SDK_PATH} tuy thuộc vao noi ma tập tin SDK đuợc đặt.