Sự tích hợpThư viện SDK của FintezaMáy chủ web Node.jsCài đặt

Cài đặt

Để cài đặt SDK của Finteza, hãy sử dụng trình quản lý gói NPM. Chạy lệnh sau:

npm i --save finteza-sdk

Sau đó, bạn sẽ có thể sử dụng các tính năng của SDK trong dự án của mình.

SDK của Finteza cho Node.js cũng có thể được tải về từ GitHub.

Node.js 8 hoặc cao hơn được yêu cầu để hoạt động.