Sự tích hợpThư viện SDK của FintezaMáy chủ web ASP.NET CoreCài đặt

Cài đặt

Truy cập Thu viện SDK của Finteza tại https://www.nuget.org/packages/FintezaAnalytics.AspNetCore/.

Cần có .NET Standard 2.0 hoặc mới hon để hoạt động.


 

Để cài đặt bằng trình quản lý gói NuGet, hãy chạy dòng lệnh sau:

PM> Install-Package FintezaAnalytics.AspNetCore

 

Để cài đặt bằng .NET CLI, hãy chạy dòng lệnh sau:

> dotnet add package FintezaAnalytics.AspNetCore

 

Sau khi cài đặt, bạn có thể sử dụng các hàm trong thu viện SDK bằng cú pháp sau:

usingFintezaAnalytics;
...
// gọi phuong thức trong thu viện SDK

 

Khởi chạy thu viện SDK #

Để khởi chạy thu viện SDK, hãy gọi phuong thức AddFintezaAnalytics bên trong phuong thức ConfigureServices của lớp Startup :

services.AddFintezaAnalytics(options =>
{
    options.WebsiteId = "{WEBSITE_ID}";
...
});

 

Ghi rõ các tham số sau đây:

Tham số

Loại

Mô tả

WebsiteId *

chuỗi

ID của trang web. Có trong phần cài đặt trang web (truờng ID) của Bảng điều khiển Finteza.

Url

chuỗi

Địa chỉ của máy chủ Finteza. Trong đa số truờng hợp, không nên thay đổi giá trị này.

 

* — tham số bắt buộc.

Increase your website revenue using:

Sign up to now and get a 30-day free access.

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Các điều khoản hợp đồng dịch vụ
Xin chúc mừng! Tài khoản của bạn đã được tạo
  • Truy cập
    finteza.com
  • Tạo
    tài khoản
  • Xác nhận
    email
  • Cài đặt

Chúng tôi đã gửi một email tới địa chỉ {email}. Vui lòng tìm nó và kích hoạt tài khoản của bạn.

Sau đó, bạn chỉ cần đăng nhập và cài đặt mã theo dõi cho trang của mình. Việc đó rất dễ dàng: