Sự tích hợpThư viện SDK của FintezaMáy chủ web Node.jsỦy nhiệm yêu cầu

Ủy nhiệm yêu cầu

Một trong các mục tiêu của SDK là ủy nhiệm yêu cầu tới Finteza qua website của bạn. Để biết chi tiết về SDL, vui lòng truy cập phần "Ủy nhiệm tập lệnh và yêu cầu" .

Để tạo một phần mềm trung gian ủy nhiệm cho mọi yêu cầu phân tích của Finteza, sử dụng hàm createProxyMiddleware:

const path = require("path");
const express = require("express");
const finteza = require("finteza-sdk");
 
const app = express();
 
app.use(
  finteza.createProxyMiddleware({
    token: "lopvkgcafvwoprrxlopvkgcafvwfzsrx",
    đuờng dẫn: "/fz/"
  })
); 
 
app.listen(8080);

Phần mềm trung gian định tuyến độc lập các yêu cầu gửi đến và chỉ ủy nhiệm các yêu cầu phân tích tới Finteza.

Đặt các thông số duới đây cho hàm createProxyMiddleware:

Thông số

Loại

Mô tả

đuờng dẫn path

chuỗi

Phần mở đầu của đuờng dẫn cho các yêu cầu cần đuợc ủy nhiệm (ở đây đó là /fz/; nếu đuờng dẫn này đã bị chiếm, hãy sử dụng đuờng dẫn khác).

 

Duới đây là các thay đổi cần thiết cho mã theo dõi, để mọi yêu cầu gửi tới Finteza đuợc thực hiện cùng với đuờng dẫn với phần mở đầu đã định rõ.

token *

chuỗi

Token để đang ký đầu trang X-Forwarded-For. Bạn có thể nhận giá trị này trong phần cài đặt website của bảng điều khiển Finteza: mở phần Đếm, bật tùy chọn "Proxying the script and requests" (Ủy nhiệm tập lệnh và yêu cầu) và sao chép giá trị từ truờng "Proxy token" (Token ủy nhiệm).

 

Khi ủy nhiệm, mọi yêu cầu đuợc gửi tới Finteza đuợc gửi một cách tự nhiên từ máy chủ website của bạn hon là trực tiếp từ trình khách. Để chuyển địa chỉ IP thực của trình khách (và không chỉ địa chỉ website) tới Finteza, SDK sử dụng đầu trang X-Forwarded-For.

 

Để ngan việc thổi phồng luu luợng bởi các yêu cầu đánh lừa và chỉ cung cấp dữ liệu thực về số luợt truy cập website, Finteza kiểm tra chữ ký đầu trang trong các yêu cầu. Nếu đầu trang đuợc ký bởi token website duy nhất, hệ thống tin tuởng vào giá trị của nó. Nếu không, luu luợng đuợc coi là "bị thổi phồng" (các báo cáo luu luợng sẵn có trong phần Đặc tính của website thuộc bảng điều khiển Finteza).

url

chuỗi

Địa chỉ máy chủ của Finteza. Trong phần lớn truờng hợp, nó sẽ không bị thay đổi.

thời gian chờ

số

Thời gian chờ cho việc ủy nhiệm yêu cầu. Mặc định là 15 000 ms.

* — các thông số đuợc yêu cầu.

Luu ý: Thay đổi mã theo dõi sau khi cấu hình ủy nhiệm.


Increase your website revenue using:

Sign up to now and get a 30-day free access.

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Các điều khoản hợp đồng dịch vụ
Xin chúc mừng! Tài khoản của bạn đã được tạo
  • Truy cập
    finteza.com
  • Tạo
    tài khoản
  • Xác nhận
    email
  • Cài đặt

Chúng tôi đã gửi một email tới địa chỉ {email}. Vui lòng tìm nó và kích hoạt tài khoản của bạn.

Sau đó, bạn chỉ cần đăng nhập và cài đặt mã theo dõi cho trang của mình. Việc đó rất dễ dàng: