Trang nhanh

Trang nhanh la cac tai liệu HTML co thể đuợc nhanh chong tải về do do bố cục hạng nhẹ va việc sắp đặt nội dung ở mep của những ben tham gia Internet lớn nhất: Facebook, Google va Yandex. Bạn co thể theo dõi việc truy cập vao cac trang web nhu vậy qua Finteza. Tich hợp với Những Bai viết Nhanh của Facebook va Google AMP hiện đang khả dụng.

Cac phien bản mã chen vao của Trình khach JavaScript của Finteza đuợc sử dụng để theo dõi số liệu thống ke trang nhanh. Dể lấy đuợc mã đo, hãy mở website của bạn trong bảng điều khiển Finteza, vao phần Cai đặt va chọn nền tảng cần thiết:

Nhận mã theo dõi cho cac Bai viết Nhanh của Facebook

Những Bai viết Nhanh của Facebook #

Dể hoạt động chinh xac tren cac trang của Facebook, mã chen vao đuợc lien tục đua vao cac thẻ <iframe> va <figure class="op-tracker">.

Mã chen vao mẫu:

<figure class="op-tracker">
  <iframe>
    <script type="text/javascript">
      (function(a,e,f,g,b,c,d){a[b]||(a.FintezaCoreObject=b,a[b]=a[b]||function(){(a[b].q=a[b].q||[]).push(arguments)},a[b].l=1*new Date,c=e.createElement(f),d=e.getElementsByTagName(f)[0],c.async=!0,
       c.defer=!0,c.src=g,d&&d.parentNode&&d.parentNode.insertBefore(c,d))})
      (window,document,"script","https://content.mql5.com/core.js","fz");
      fz("register","website","uilvgbieyrdfwbcjahmzjtarrwsdgvpdjo");
    </script>
  </iframe>
</figure>

Dữ liệu chi tiết về cac trang nhanh của Facebook khả dụng trong Facebook cho cac nha phat triển

Google AMP #

Dối với phần tử amp-analytics triển khai phan tich web tren cac trang AMP, Finteza cung cấp cấu hình cong khai đuợc đặt tại địa chỉ https://content.mql5.com/amp.json.

Mã chen vao mẫu:

<script async custom-element="amp-analytics" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-analytics-0.1.js"></script>
<amp-analytics config="https://content.mql5.com/amp.json">
  <script type="application/json">
    {
      "vars": {
        "id""{WEBSITE_ID}"
      }
    }
  </script>
</amp-analytics>

Tuong tự nhu mã chen vao tieu chuẩn, no cũng co ID website của bạn {WEBSITE_ID} từ bảng điều khiển Finteza.

Dữ liệu chi tiết về phan tich web tren cac trang AMP va phuong thức gửi sự kiện từ những trang nay khả dụng trong huớng dẫn "Tìm hiểu sau về phan tich AMP" .