Sự tích hợpTrình khách JavaScript của FintezaCài đặtTrang nhanh

Trang nhanh

Trang nhanh là các tài liệu HTML có thể đuợc nhanh chóng tải về do do bố cục hạng nhẹ và việc sắp đặt nội dung ở mép của những bên tham gia Internet lớn nhất: Facebook, Google và Yandex. Bạn có thể theo dõi việc truy cập vào các trang web nhu vậy qua Finteza. Tích hợp với Những Bài viết Nhanh của FacebookGoogle AMP hiện đang khả dụng.

Các phiên bản mã chèn vào của Trình khách JavaScript của Finteza đuợc sử dụng để theo dõi số liệu thống kê trang nhanh. Để lấy đuợc mã đó, hãy mở website của bạn trong bảng điều khiển Finteza, vào phần Cài đặt và chọn nền tảng cần thiết:

Nhận mã theo dõi cho các Bài viết Nhanh của Facebook

Những Bài viết Nhanh của Facebook #

Để hoạt động chính xác trên các trang của Facebook, mã chèn vào đuợc liên tục đua vào các thẻ <iframe><figure class="op-tracker">.

Mã chèn vào mẫu:

<figure class="op-tracker">
  <iframe>
    <script type="text/javascript">
      (function(a,e,f,g,b,c,d){a[b]||(a.FintezaCoreObject=b,a[b]=a[b]||function(){(a[b].q=a[b].q||[]).push(arguments)},a[b].l=1*new Date,c=e.createElement(f),d=e.getElementsByTagName(f)[0],c.async=!0,
       c.defer=!0,c.src=g,d&&d.parentNode&&d.parentNode.insertBefore(c,d))})
      (window,document,"script","https://content.mql5.com/core.js","fz");
      fz("register","website","uilvgbieyrdfwbcjahmzjtarrwsdgvpdjo");
    </script>
  </iframe>
</figure>

Dữ liệu chi tiết về các trang nhanh của Facebook khả dụng trong Facebook cho các nhà phát triển

Google AMP #

Đối với phần tử amp-analytics triển khai phân tích web trên các trang AMP, Finteza cung cấp cấu hình công khai đuợc đặt tại địa chỉ https://content.mql5.com/amp.json.

Mã chèn vào mẫu:

<script async custom-element="amp-analytics" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-analytics-0.1.js"></script>
<amp-analytics config="https://content.mql5.com/amp.json">
  <script type="application/json">
    {
      "vars": {
        "id""{WEBSITE_ID}"
      }
    }
  </script>
</amp-analytics>

Tuong tự nhu mã chèn vào tiêu chuẩn, nó cũng có ID website của bạn {WEBSITE_ID} từ bảng điều khiển Finteza.

Dữ liệu chi tiết về phân tích web trên các trang AMP và phuong thức gửi sự kiện từ những trang này khả dụng trong huớng dẫn "Tìm hiểu sâu về phân tích AMP" .

Sign up and get:

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Các điều khoản hợp đồng dịch vụ
Xin chúc mừng! Tài khoản của bạn đã được tạo
  • Truy cập
    finteza.com
  • Tạo
    tài khoản
  • Xác nhận
    email
  • Cài đặt

Chúng tôi đã gửi một email tới địa chỉ {email}. Vui lòng tìm nó và kích hoạt tài khoản của bạn.

Sau đó, bạn chỉ cần đăng nhập và cài đặt mã theo dõi cho trang của mình. Việc đó rất dễ dàng: