Sự tích hợpThư viện SDK của FintezaThiết bị di động sử dụng iOSHiển thị quảng cáo

Hiển thị quảng cáo

Nếu ứng dụng của bạn hiển thị quảng cáo, bạn có thể chuyển toàn bộ việc quản lý quảng cáo tới Finteza. Các chiến dịch quảng cáo trên thiết bị iOS có thể đuợc phát động vừa đúng lúc và cho tất cả nguời dùng cùng một lúc. Không yêu cầu bất kỳ việc sửa đổi ứng dụng, chờ đợi xuất bản một phiên bản mới trong App Store và cập nhật tất cả thiết bị nào.

Trên thực tế, bạn chỉ cần xác định các khu vực quảng cáo trong ứng dụng của mình, trong khi toàn bộ việc quản lý nội dung, số liệu thống kê và chuyển đổi chi tiết khả dụng trong Finteza.

Mặc dù các quảng cáo đuợc gọi là biểu ngữ trong Finteza, nhung chúng không bị giới hạn ở ảnh tĩnh và ảnh động GIF. Biểu ngữ là một đồ chứa có thể bao gồm nhiều loại nội dung khác nhau, bao gồm HTML5: trang đích, bang truyền, cửa sổ bật lên, v.v.

Lớp FintezaBannerView chịu trách nhiệm tải về và hiển thị các nội dung của biểu ngữ trong SDK.  Nó bắt nguồn từ UIView khiến cho không thể thêm nó vào cấp bậc của loại ứng dụng iOS theo cách tiêu chuẩn.

Tạo một khu vực quảng cáo trong Finteza #

Truớc khi tạo một biểu ngữ trong ứng dụng, hãy cấu hình một khu vực quảng cáo trong Finteza. Nó cho phép bạn quản lý các nội dung của khối quảng cáo.

Truy cập phần Website của bảng điều khiển Finteza, tìm ứng dụng của bạn và nhấp vào "khu vực mới":

 • Đặt tên và định dạng nội dung đuợc phép. JPG, PNG, GIF và HTML hiện đuợc hỗ trợ.
 • Đặt kích thuớc khu vực nếu biết truớc hoặc chọn định tỷ lệ khu vực tự động.
 • Luu thay đổi và sao chép ID của khu vực. Nó phải đuợc định rõ trong ứng dụng.
Tạo khu vực quảng cáo cho một website/ứng dụng

Tạo biểu ngữ trong ứng dụng #

Bạn có thể tạo một biểu ngữ qua Trình tạo Giao diện hoặc theo cách lập trình.

Trình tạo Giao diện

Tạo một phần tửi giao diện mới thuộc loại UIView. Đặt FintezaBannerView trong truờng Lớp Tùy chỉnh của thẻ "Trình kiểm tra nhận dạng". Đặt các giới hạn cần thiết cho việc sắp đặt biểu ngữ.

Tạo biểu ngữ qua Trình tạo Giao diện

Kích thuớc biểu ngữ có thể đuợc xác định dựa trên intrinsicContentSize.


Theo cách lập trình

Sử dụng mã duới đây để tạo một biểu ngữ với các kích thuớc nhất định:

Objective-C:

FintezaBannerView *banner = [[FintezaBannerView alloc] initWithFrame:bannerFrame];

Swift:

var banner = FintezaBannerView(frame: bannerFrame)

Sử dụng mã duới đây để tạo một biểu ngữ chiếm toàn bộ vùng nhìn (Sử dụng Bố cục Tự động):

Objective-C:

FintezaBannerView *banner = [[FintezaBannerView alloc] initWithFrame:CGRectZero];
[self.view addSubview:banner];
 
banner.translatesAutoresizingMaskIntoConstraints=NO;
[NSLayoutConstraint activateConstraints:@[
   [banner.topAnchor constraintEqualToAnchor:self.view.layoutMarginsGuide.topAnchor],
   [banner.bottomAnchor constraintEqualToAnchor:self.view.layoutMarginsGuide.bottomAnchor],
   [banner.leadingAnchor constraintEqualToAnchor:self.view.layoutMarginsGuide.leadingAnchor],
   [banner.trailingAnchor constraintEqualToAnchor:self.view.layoutMarginsGuide.trailingAnchor]
  ]];

Swift:

let banner = FintezaBannerView(frame: .zero)
self.view.addSubview(banner)
 
banner.translatesAutoresizingMaskIntoConstraints = false
NSLayoutConstraint.activate([
   banner.topAnchor.constraint(equalTo: self.view.layoutMarginsGuide.topAnchor),
   banner.bottomAnchor.constraint(equalTo: self.view.layoutMarginsGuide.bottomAnchor),
   banner.leadingAnchor.constraint(equalTo: self.view.layoutMarginsGuide.leadingAnchor),
   banner.trailingAnchor.constraint(equalTo: self.view.layoutMarginsGuide.trailingAnchor)
  ])

Khởi tạo #

Đặt ID của khu vực và địa chỉ website cho biểu ngữ.

Objective-C và Swift:

banner.zoneID = @"{ZONE_ID}";
banner.site = @"{WEBSITE_URL}";

Đối với {ZONE_ID}, hãy đặt ID khu vực quảng cáo của Finteza. Trong {WEBSITE_URL}, hãy đặt tên ứng dụng hoặc miền website tuong ứng với khu vực.

Những thông số này cũng có thể đuợc đặt trong Trình tạo Giao diện. Để làm việc này, chọn đối tuợng lớp FintezaBannerView và vào thẻ "Trình kiểm tra thuộc tính":

ID Khu vực và tên website/ứng dụng có thể đuợc định rõ qua Trình tạo Giao diện

Tải về nội dung #

Gọi ra phuong thức tải để khởi chạy việc tải về nội dung.

Objective-C:

[banner load];

Swift:

banner.load()

Bạn có thể định rõ một đối tuợng ủy nhiệm nhận thông báo về trạng thái tải về nội dung. Để làm việc này, đặt một đối tuợng triển khai giao thức trong thuộc tính ủy nhiệm:

@protocol FintezaBannerViewDelegate <NSObject>
- (void)fintezaBannerDidLoad:(nonnull FintezaBannerView *)banner;  // called if the content downloaded successfully
- (void)fintezaBannerDidFail:(nonnull FintezaBannerView *)banner;  // called in case of a failure
@end

Chẳng hạn, một ủy nhiệm cho phép thêm chỉ biểu ngữ vào chế độ xem gốc sau khi nội dung đuợc tải về.

Xác định kích thuớc của biểu ngữ dựa trên intrinsicContentSize #

Nếu bạn sử dụng Bố cục Tự động, kích thuớc biểu ngữ có thể đuợc đặt dựa trên thuộc tính intrinsicContentSize tiêu chuẩn.

Đối với FintezaBannerView, intrinsicContentSize tuong đuong với giá trị đuợc đặt trong cài đặt khu vực trong Finteza. Kích thuớc của khu vực trở nên xác định ở giai đoạn yêu cầu biểu ngữ.

Nếu kích thuớc khu vực chính xác không đuợc định rõ ("Kích thuớc Tùy chỉnh, sử dụng chiều rộng\chiều cao biểu ngữ" đuợc đặt trong cài đặt khu vực), intrinsicContentSize đuợc xác định dựa trên nội dung của biểu ngữ đuợc tải lên. Đối với các biểu ngữ bằng JPG, PNG và GIF, đây là kích thuớc hình ảnh.

Phuong thức này không phù hợp với các biểu ngữ HTML và thích ứng, vì không thể xác định rõ ràng kích thuớc nội dung cho chúng.


Xoay quảng cáo #

Thời gian xoay quảng cáo đuợc đặt bởi thuộc tính rotationTime tính bằng giây (giá trị mặc định là 10 phút). Đối với các quảng cáo xoay, phuong thức tải phải đuợc gọi ra mỗi lần chế độ xem gốc chứa biểu ngữ đuợc hiển thị (chẳng hạn, trong viewWillAppear). Việc này không dẫn đến các yêu cầu mạng luới không cần thiết cho đến khi thời gian đuợc định rõ trong thuộc tính rotationTime hết hạn.

Objective-C và Swift:

banner.rotationTime = 60  // vòng xoay trên mỗi phút

Để tắt việc xoay, hãy đặt rotationTime = 0.

Thông số rotationTime phải đuợc định rõ truớc khi gọi ra phuong thức tải .


Increase your website revenue using:

Sign up to now and get a 30-day free access.

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Các điều khoản hợp đồng dịch vụ
Xin chúc mừng! Tài khoản của bạn đã được tạo
 • Truy cập
  finteza.com
 • Tạo
  tài khoản
 • Xác nhận
  email
 • Cài đặt

Chúng tôi đã gửi một email tới địa chỉ {email}. Vui lòng tìm nó và kích hoạt tài khoản của bạn.

Sau đó, bạn chỉ cần đăng nhập và cài đặt mã theo dõi cho trang của mình. Việc đó rất dễ dàng: