Sự tích hợpThư viện SDK của FintezaThiết bị di động sử dụng AndroidHiển thị quảng cáo

Hiển thị quảng cáo

Nếu ứng dụng của bạn có hiển thị quảng cáo, bạn có thể chuyển toàn bộ hoạt động quản lý quảng cáo sang Finteza. Các chiến dịch quảng cáo trên thiết bị Android có thể được đồng thời khởi động đúng lúc cho tất cả người dùng. Không cần phải sửa đổi ứng dụng, chờ xuất bản phiên bản mới trên Google Play và cập nhật tất cả thiết bị.

Thực tế, bạn chỉ cần xác định khu vực quảng cáo trong ứng dụng, còn lại toàn bộ hoạt động quản lý nội dung, số liệu thống kê chi tiết và lượt chuyển đổi đã có trên Finteza.

Mặc dù quảng cáo được gọi biểu ngữ (banner) trong Finteza, chúng không chỉ giới hạn ở dạng ảnh tĩnh và ảnh GIF động. Biểu ngữ là một bộ chứa có thể chứa nhiều loại nội dung, kể cả HTML5: trang đích, quảng cáo xoay vòng (carousel), quảng cáo bật lên v.v.

Lớp FintezaBannerView sẽ tải xuống và hiển thị nội dung của biểu ngữ trong thư viện SDK.

Tạo vùng quảng cáo trong Finteza #

Trước khi tạo biểu ngữ trong ứng dụng, hãy định cấu hình một vùng quảng cáo trong Finteza. Cách làm này giúp bạn quản lý nội dung của các khối quảng cáo.

Hãy chuyển đến phần Website của Bảng điều khiển Finteza, tìm ứng dụng của bạn và nhấp vào "new zone" (vùng mới):

 • Đặt tên và định dạng nội dung được chấp nhận. Các định dạng JPG, PNG, GIF và HTML hiện đang được hỗ trợ.
 • Hãy đặt kích thước của vùng nếu đã biết trước hoặc chọn tự động định kích thước vùng.
 • Lưu thông tin thay đổi lại và chép ID của vùng. Càn phải xác định mã này trong ứng dụng.
Tạo vùng quảng cáo cho website/ứng dụng

Tạo biểu ngữ trong ứng dụng #

Bạn có thể tạo biểu ngữ bằng cách thêm vào cấu trúc XML hoặc thêm mã.

Cấu trúc XML (XML Layout)

Tạo một đối tượng cấu trúc:

<net.metaquotes.finteza.banner.FintezaBannerView
    android:id="@+id/finteza_banner"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    app:website="{WEBSITE_URL}"
    app:zoneId="{ZONE_ID}" />

Đối với tham số {WEBSITE_URL}, nhập tên ứng dụng hoặc miền của website sẽ chứa vùng quảng cáo. Đối với tham số {ZONE_ID}, nhập ID vùng quảng cáo của Finteza. Đây là các tham số bắt buộc.

Ngoài ra, bạn có thể xác định thời gian xoay vòng, tính bằng giây, trong tham số không bắt buộc: rotationTime. Thời gian mặc định là 10 phút.

    app:rotationTime="20"

Viết mã

Dùng đoạn mã sau đây để tạo biểu ngữ:

FintezaBannerView banner = new FintezaBannerView(context, ZONE_ID, WEBSITE_URL);

Đối với tham số {WEBSITE_URL}, nhập tên ứng dụng hoặc miền của website sẽ chứa vùng quảng cáo. Đối với tham số {ZONE_ID}, nhập ID vùng quảng cáo của Finteza. Đây là các tham số bắt buộc.

Ngoài ra, bạn cũng có thể đặt thời gian xoay vòng, tính bằng giây, bằng cách gọi phương thức banner.setRotationTime . Thời gian mặc định là 10 phút.

banner.setRotationTime(20);

Nạp nội dung #

Hãy gọi phương thức load để chuyển nội dung tải lên Finteza vào biểu ngữ của bạn.

Khi sử dụng Cấu trúc XML, nạp biểu ngữ bằng cách sử dụng phương thức findViewById bằng cách nạp ID biểu ngữ từ thuộc tính android:id vào. Sau đó gọi hàm load để chạy.

FintezaBannerView banner = findViewById(R.id.finteza_banner);
banner.load();

Nếu biểu ngữ được tạo bằng cách viết mã, hãy gọi hàm load :

banner.load();

Tùy chọn cài đặt bổ sung #

Bạn có thể bật tính năng kiểm tra để nhận thông báo về trạng thái nạp của nội dung. Có thể thực hiện bằng cách triển khai giao diện OnBannerLoadListener :

banner.setOnLoadListener(new OnBannerLoadListener() {
    @Override
    publicvoid onLoaded() {
       // Biểu ngữ được nạp thành công
    }
    @Override
    publicvoid onFail() {
       // Lỗi
    }
});

Ghi đè tham số #

Bạn có thể ghi đè giá trị ID của vùng và địa chỉ trang web đã chỉ định bằng Cấu trúc XML (XML Layout) hoặc trong hàm tạo FintezaBannerView . Để thực hiện, hãy gọi các phương thức sau:

banner.setZoneId(ZONE_ID);  // ID của vùng
banner.setWebsite(WEBSITE_URL); // địa chỉ website

Xoay vòng quảng cáo #

Thời gian xoay vòng quảng cáo được quy định bởi thuộc tính rotationTime , tính bằng giây (giá trị mặc định là 10 phút). Để xoay vòng biểu ngữ, cần gọi phương thức load mỗi lần chế độ xem chính chưa biểu ngữ được hiển thị. Cách này sẽ không làm phát sinh yêu cầu mạng không cần thiết cho đến khi hết thời gian quy định trong thuộc tính rotationTime .

banner.rotationTime = 60  // xoay vòng mỗi phút

Để tắt xoay vòng, đặt rotationTime = 0.

Tham số rotationTime phải được đặt trước khi gọi phương thức load .


Sign up and get:

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Các điều khoản hợp đồng dịch vụ
Xin chúc mừng! Tài khoản của bạn đã được tạo
 • Truy cập
  finteza.com
 • Tạo
  tài khoản
 • Xác nhận
  email
 • Cài đặt

Chúng tôi đã gửi một email tới địa chỉ {email}. Vui lòng tìm nó và kích hoạt tài khoản của bạn.

Sau đó, bạn chỉ cần đăng nhập và cài đặt mã theo dõi cho trang của mình. Việc đó rất dễ dàng: