Thỏa thuận Dịch vụ Đăng ký

Thỏa thuận Dịch vụ Đăng ký ("Thỏa thuận") trên www.finteza.com đặt ra những nghĩa vụ và điều kiện giữa bạn ("Khách hàng") và MetaQuotes Ltd, công ty trách nhiệm hữu hạn ("Finteza"), địa chỉ pháp lý: 35 Dodekanisou str, Germasogeia, 4043, Limassol, Cộng hòa Síp, đăng ký số HE369946, liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ được xác định ở đây. Khách hàng và Finteza có thể được gọi chung là “Các đối tác” hoặc gọi riêng là “Đối tác.”

Vui lòng đọc kỹ Thỏa thuận này, đây là thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa bạn và Finteza và in một bản sao Thỏa thuận này để lưu trữ.

Việc bạn sử dụng Dịch vụ được ràng buộc với điều kiện là bạn chấp nhận Thỏa thuận này và Điều khoản sử dụng của www.finteza.com.

Nếu bạn tham gia Thỏa thuận này với tư cách là đại lý, cán bộ, nhân viên hoặc đại diện khác của Khách hàng, bạn và Khách hàng đảm bảo với Finteza rằng bạn được ủy quyền hợp lệ để tham gia Thỏa thuận này thay mặt cho Khách hàng.

1. Dịch vụ

Finteza sẽ cung cấp cho bạn Dịch vụ mà bạn đăng ký và chọn số lượng Dịch vụ, tuân theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này.

Mô tả Dịch vụ sẵn có trên website của Finteza.

Finteza có quyền sửa đổi, nâng cao, hoặc bổ sung Dịch vụ bất cứ lúc nào theo quyết định riêng của mình.

2. Quy trình đăng ký

Để đăng ký bất kỳ Dịch vụ nào, bạn phải điền vào biểu mẫu đăng ký trực tuyến của Finteza cho Dịch vụ liên quan.

Chi tiết biểu mẫu đăng ký sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn, tên, địa chỉ, địa chỉ email và URL website.

Finteza có quyền cấp hoặc từ chôi đăng ký hoặc kích hoạt Dịch vụ hoàn toàn theo quyết định riêng của mình.

3. Cam kết và nghĩa vụ như một điều kiện nhận bất kỳ dịch vụ nào

Bạn cam kết, tuyên bố, bảo đảm và đồng ý với những điều sau đây:

3.1. Tất cả thông tin mà bạn cung cấp khi bạn đăng ký với Finteza là đúng, đầy đủ, và chính xác, và bạn sẽ thông báo cho Finteza về mọi thay đổi đối với chi tiết đăng ký trong thời hạn của Thỏa thuận này và gửi thông tin cập nhật trong vòng hai mươi (20) ngày khi có bất kỳ thay đổi nào như vậy;
   
3.2. Không URL nào mà bạn gửi tới liên kết Finteza tới bất kỳ trang web hoặc trang nào chứa bất kỳ:

  • tuyên truyền sự căm thù, tài liệu khuyến khích hoặc thúc đẩy hoạt động bất hợp pháp hoặc bạo lực;
  • nội dung vi phạm hoặc xâm phạm dưới bất kỳ hình thức nào theo luật định, luật chung, hoặc quyền sở hữu của người khác, bao gồm nhưng không giới hạn bản quyền, quyền thương hiệu, bằng sáng chế hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ, hợp đồng, quyền riêng tư hoặc quyền công khai nào khác của bên thứ ba;
  • tài liệu quảng bá hoặc sử dụng phần mềm hoặc dịch vụ được thiết kế để gửi email không mong muốn;
  • tài liệu vi phạm bất kỳ luật pháp hoặc quy định địa phương, quốc gia hoặc quốc tế nào;
  • xuyên tạc hoặc tài liệu đe dọa, lạm dụng, quấy rối, bôi nhọ hoặc phỉ báng, tục tĩu, thô tục, không đứng đắn, hoặc nói cách khác là phản cảm, xúc phạm hoặc gây hại; hoặc
  • tài liệu khác mà Finteza, theo quyết định riêng của mình, cho là không phù hợp, bao gồm mọi vi phạm tiêu chuẩn được đăng trên website của Finteza, hoặc gửi cho bạn qua email.

3.3. Bạn sẽ bảo vệ tên người dùng và mật khẩu tài khoản của mình bằng cách không tiết lộ mật khẩu của mình cho bất kỳ bên thứ ba nào, và bạn sẽ chịu trách nhiệm về mọi tổn hại hoặc trách nhiệm pháp lý cho bạn hoặc bất kỳ người nào khác truy cập vào tài khoản của bạn hoặc bất kỳ Dịch vụ nào với tên người dùng và mật khẩu của bạn.

3.4. Bạn sẽ không sao chép, bán, phân phối lại, cấp phép, cấp phép lại hoặc chuyển giao tài khoản của bạn hoặc bất kỳ tài liệu nào được cung cấp cho bạn liên quan đến Dịch vụ hoặc việc bạn sử dụng website www.finteza.com, cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Finteza.

3.5. Bạn sẽ xử lý bất kỳ và tất cả thông tin người tiêu dùng thu thập cho bạn hoặc truyền cho bạn qua website hoặc Dịch vụ của Finteza theo Chính sách về Quyền riêng tư của Finteza.

3.6. Bạn sẽ tuân thủ tất cả các luật và quy định liên bang hiện hành điều chỉnh các hoạt động của bạn theo Thỏa thuận này. Bạn sẽ tuân thủ tất cả các luật và quy định dữ liệu cá nhân hiện hành và bạn sẽ có được sự cho phép cần thiết từ người dùng website của mình để thu thập và xử lý bất kỳ dữ liệu cá nhân nào để thực hiện việc quảng cáo của bạn.

3.7. Bạn có toàn quyền và thẩm quyền để tham gia Thỏa thuận này và thực hiện nghĩa vụ của mình dưới đây.

Không giới hạn các biện pháp khắc phục khác, Finteza có thể từ chối hoặc hủy tài khoản hoặc Dịch vụ của bạn bất cứ lúc nào vì bất kỳ vi phạm các cam kết và nghĩa vụ nêu trên. Để đảm bảo tuân thủ các tiêu chí trong Tiểu mục 3.2 ở trên, Finteza có quyền theo dõi nội dung của các trang web hoặc trang tương ứng với các URL bạn gửi cho Finteza.

4. Sửa đổi Thỏa thuận

Việc sửa đổi các điều khoản và điều kiện không liên quan đến giá cả sẽ có hiệu lực sau mười lăm (15) ngày sau khi xuất bản phiên bản sửa đổi trên website của Finteza. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ thay đổi được công bố nào của Finteza theo Mục này, bạn phải hủy tài khoản hoặc Dịch vụ có liên quan như được cung cấp ở đây trước ngày có hiệu lực của phiên bản sửa đổi, nếu không, bạn sẽ được coi là đã chấp nhận và đồng ý với những thay đổi.

Sửa đổi bổ sung cho các điều khoản và điều kiện này có thể được thực hiện trong những trường hợp đặc biệt, khi được chấp thuận bằng văn bản của một giám đốc điều hành, phó chủ tịch hoặc giới chức cấp cao hơn của Finteza trên tiêu đề thư Finteza. Đại diện bán hàng và hỗ trợ sản phẩm không được phép từ bỏ hoặc sửa đổi bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này. Việc Finteza không thực thi bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này sẽ không được hiểu là sự từ bỏ, cũng như sẽ không ảnh hưởng đến nghĩa vụ của bạn hoặc các quyền và biện pháp khắc phục của Finteza dưới đây.

5. Thời gian và hủy dịch vụ


Việc cung cấp Dịch vụ bắt đầu vào ngày Dịch vụ kích hoạt sử dụng và được kích hoạt theo mô tả Dịch vụ cho đến khi đạt được số tiền Dịch vụ tương ứng. Bạn hoặc Finteza có thể hủy Dịch vụ liên quan (hoặc Finteza có thể quyết định ngừng Dịch vụ hoàn toàn theo quyết định của riêng mình) bằng cách hủy Thỏa thuận Đăng ký, trong trường hợp đó, Dịch vụ sẽ chấm dứt vào cuối số tiền Dịch vụ hiện tại hoặc hàng năm tại thời gian quyết định hủy bỏ được đưa ra.

Finteza có thể hủy dịch vụ nếu bạn vượt quá số lượng Dịch vụ hàng tháng tương ứng: số lượt xem trang, sự kiện hoặc quảng cáo biểu ngữ cụ thể được chọn trong quá trình đăng ký.

Finteza hoàn toàn có quyền hủy bỏ bất kỳ Dịch vụ liên quan nào có hiệu lực ngay lập tức và không cần thông báo trong trường hợp vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này hoặc bất kỳ điều khoản và điều kiện nào khác áp dụng cho Dịch vụ liên quan.

6. Thời hạn và chấm dứt thỏa thuận

Các điều khoản của Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực vào ngày Finteza chấp nhận đăng ký ban đầu của bạn và sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến khi chấm dứt theo phần này. Một trong hai bên có thể chấm dứt Thỏa thuận này bằng cách gửi thông báo cho bên kia qua email. Khi chấm dứt Thỏa thuận này, tài khoản sẽ tự động bị hủy. Finteza cũng có quyền chấm dứt Thỏa thuận này và hủy tài khoản của bạn có hiệu lực ngay lập tức và không cần thông báo trong trường hợp bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này.

Các phần từ 10 đến 15 của Thỏa thuận này sẽ tồn tại và vẫn có hiệu lực cho dù có chấm dứt Thỏa thuận này. Nếu thỏa thuận này bị chấm dứt bởi Finteza hoặc bởi bạn vì bất kỳ lý do gì, bạn đồng ý xóa mã, logo và thương hiệu của chúng tôi và bất kỳ phần nào khác của Dịch vụ khỏi tất cả các Website và các mặt hàng khác của bạn. Việc không xóa mã của chúng tôi bao gồm, nhưng không giới hạn ở vị trí của các chuyển hướng và/hoặc cửa sổ bật lên từ website của bạn, cho phép Finteza thực hiện mọi hành động để phục hồi mọi tổn thất phát sinh hoặc phải chịu.

7. Tiết lộ của bên thứ ba


Finteza sẽ không tiết lộ số liệu thống kê liên quan đến trang web của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi có ủy quyền rõ ràng của bạn. Các số liệu thống kê do Finteza cung cấp được bảo mật nghiêm ngặt và riêng tư và chỉ có thể truy cập bởi các quản trị viên của Finteza và người dùng của các tài khoản mà bạn tạo.

8. Sử dụng thẻ

Một số Dịch vụ dựa trên việc sử dụng thẻ HTML hoặc mã khác trong trang web hoặc trang của bạn. Theo sự tuân thủ của bạn với tất cả các điều khoản của Thỏa thuận này, Finteza cấp cho bạn quyền sử dụng các thẻ HTML hoặc mã khác do Finteza cung cấp cho bạn (“Thẻ”) cho bạn sử dụng để nhận các Dịch vụ mà bạn đã trả tiền. Bạn đồng ý tuân theo tất cả các hướng dẫn và hạn chế do Finteza cung cấp cho bạn đối với việc bạn sử dụng Thẻ. Bạn đồng ý rằng Finteza sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ trục trặc, lỗi, không chính xác dữ liệu, hoặc kết quả không chính xác do việc sử dụng bất kỳ Thẻ không chính xác, trái phép hoặc không được hỗ trợ của bạn.

9. Quyền sở hữu

Bạn đồng ý và hiểu rằng Dịch vụ và tất cả các thiết kế đồ họa, biểu tượng, Thẻ, mã HTML, lập trình máy tính, và các yếu tố khác được kết hợp trong đó là tài sản độc quyền của Finteza. Ngoài ra, bạn thừa nhận rằng Finteza sở hữu mọi quyền, quyền sở hữu và quyền lợi đối với các thương hiệu, tên thương mại, nhãn hiệu dịch vụ, phát minh, bản quyền, bí mật thương mại, bằng sáng chế, công nghệ, phần mềm và bí quyết liên quan đến thiết kế, chức năng hoặc hoạt động của Dịch vụ. Quyền của bạn đối với Dịch vụ bị giới hạn nghiêm ngặt đối với các quyền được cấp rõ ràng trong Thỏa thuận này.

10. Khước từ bảo hành

Finteza không đảm bảo bất kỳ loại nào liên quan đến việc sử dụng hoặc kết quả thu được từ bất kỳ Dịch vụ nào về độ tin cậy, độ chính xác, bảo mật, tính kịp thời, tính sẵn sàng, độ tin cậy hoặc tính hữu dụng. Dịch vụ và tất cả các tài liệu liên quan đều được cung cấp dịch vụ “NGUYÊN TRẠNG” mà không bảo hành dưới bất kỳ hình thức nào. Finteza TỪ CHỐI MỌI BẢO ĐẢM, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, LIÊN QUAN ĐẾN CÁC DỊCH VỤ VÀ TÀI LIỆU LIÊN QUAN, BAO GỒM TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM. FINTEZA KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DỊCH VỤ SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI, HOẶC CÁC DỊCH VỤ SẼ PHÙ HỢP VỚI NHU CẦU CỦA BẠN HOẶC CÁC ỨNG DỤNG DỰ ĐỊNH CỦA BẠN, HOẶC CÁC DỊCH VỤ SẼ TƯƠNG THÍCH HOẶC HOẠT ĐỘNG TRONG PHẦN CỨNG, PHẦN MỀM, HOẶC CẤU HÌNH WEBSITE MÀ BẠN CHỌN.

11. Giới hạn trách nhiệm

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, FINTEZA SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI BẠN HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI DO HẬU QUẢ, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT HOẶC GIÁN TIẾP DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC HOẶC BẢN CHẤT NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở VIỆC MẤT THU NHẬP, MẤT HOẶC HƯ HỎNG DỮ LIỆU, VÀ TỔN HẠI ĐẾN UY TÍN KINH DOANH, THEO BẤT KỲ LÝ THUYẾT NÀO VỀ LUẬT PHÁP HOẶC CÔNG BẰNG, VÀ LIỆU NHỮNG THIỆT HẠI ĐÓ CÓ THỂ THẤY TRƯỚC HAY KHÔNG VÀ FINTEZA SẼ ĐƯỢC THÔNG BÁO TRƯỚC.

Không giới hạn những điều đã nói ở trên, Finteza không chịu trách nhiệm về bất kỳ dữ liệu nào của bạn nằm trên phần cứng Finteza. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm sao lưu dữ liệu và thông tin của bạn có thể nằm trên phần cứng Finteza, cho dù thông tin đó có được tạo ra thông qua việc sử dụng Dịch vụ hay không.

12. Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường, giữ vô hại, và (theo yêu cầu của Finteza) bảo vệ Finteza và các cán bộ, giám đốc, cổ đông và đại diện của họ và chống lại mọi trách nhiệm, thiệt hại, tổn thất, chi phí hoặc phí (bao gồm nhưng không giới hạn ở phí và chi phí luật sư) phát sinh liên quan đến bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến (a) bạn vi phạm bất kỳ điều khoản, điều kiện, đại diện, bảo hành hoặc giao ước nào của Thỏa thuận này; hoặc (b) thông tin bạn cung cấp cho Finteza hoặc cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm chi tiết đăng ký của bạn và nội dung của các trang web tương ứng với các URL bạn. gửi cho Finteza. Điều khoản này sẽ tồn tại khi chấm dứt Thỏa thuận này.

13. Biện pháp duy nhất

Nếu bạn không hài lòng với bất kỳ phần nào của bất kỳ Dịch vụ nào, biện pháp khắc phục duy nhất của bạn là hủy tài khoản hoặc đăng ký của bạn với Dịch vụ cụ thể theo Thỏa thuận này. Không hoàn lại tiền sẵn có.

14. Quy định chung

Thỏa thuận này và mọi tranh chấp hoặc khiếu nại (bao gồm tranh chấp hoặc khiếu nại ngoài hợp đồng) phát sinh từ hoặc liên quan đến nó hoặc chủ đề hoặc sự hình thành của nó sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Cộng hòa Síp.   

Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh giữa các Bên sẽ được giải quyết thông qua các cuộc đàm phán giữa họ. Trong trường hợp tranh chấp không thể được giải quyết thông qua các cuộc đàm phán của các Bên, mỗi Bên đồng ý không thể hủy bỏ rằng các tòa án của Cộng hòa Síp sẽ có thẩm quyền riêng để giải quyết bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào (bao gồm tranh chấp hoặc khiếu nại ngoài hợp đồng) phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này hoặc vấn đề hoặc sự hình thành của nó.

Nếu bất kỳ điều khoản hoặc bất kỳ phần nào của một điều khoản của Thỏa thuận này được cơ quan tư pháp có thẩm quyền phát hiện là không hợp lệ hoặc không thể thực thi được về mọi mặt, thì hiệu lực của phần còn lại của Thỏa thuận này sẽ không bị ảnh hưởng, với điều kiện là việc không thể thực hiện đó không ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của Thỏa thuận này.

Thỏa thuận này, cùng với các chính sách của Finteza, được tham chiếu trong tài liệu này, cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Finteza đối với Dịch vụ và Sử dụng Website. Nếu bất kỳ phần nào của Thỏa thuận này được quyết định là không thể thực hiện được, phần đó sẽ được sửa đổi để đạt được hiệu quả như mong muốn, và phần còn lại của Thỏa thuận sẽ vẫn có hiệu lực.

Không bên nào chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thất bại nào trong việc thực hiện nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này, nếu nó bị ngăn chặn hoặc trì hoãn thực hiện các nghĩa vụ đó bởi một sự kiện bất khả kháng (chiến tranh, bạo loạn, hỏa hoạn, lũ lụt, bão, động đất, đình công và hành vi hành động của nhà nước hoặc chính phủ). Trong trường hợp có sự kiện bất khả kháng, bên bị ngăn chặn hoặc trì hoãn thực hiện nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này phải thông báo ngay cho bên kia về thông tin đầy đủ về sự kiện bất khả kháng và lý do cho sự kiện bất khả kháng ngăn cản bên đó, hoặc trì hoãn bên đó thực hiện nghĩa vụ của mình và bên đó phải sử dụng các nỗ lực hợp lý của mình để giảm thiểu ảnh hưởng của sự kiện bất khả kháng đối với việc họ thực hiện Thỏa thuận và thực hiện nghĩa vụ của mình. Sau khi hoàn thành sự kiện bất khả kháng, bên bị ảnh hưởng phải đề xuất một cách hợp lý việc thực hiện nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này.

Bạn không thể chỉ định Thỏa thuận này, và mọi nỗ lực để làm như vậy là vô hiệu. Bạn thừa nhận rằng tài khoản của bạn là một phần của mạng Finteza và do đó, bạn sẽ nhận được thông báo và thông tin định kỳ về các dịch vụ liên quan đến Finteza. Bạn có thể yêu cầu xóa khỏi danh sách gửi thư tin tức của mạng lưới bất cứ lúc nào, hoặc sử dụng liên kết hủy đăng ký trong email.

15. Công khai

Finteza có thể bao gồm tên miền và logo website của bạn trên danh sách khách hàng, lời chứng thực và thông cáo báo chí. Nếu bất cứ lúc nào bạn muốn không được liệt kê, chỉ cần cho chúng tôi biết và chúng tôi sẽ xóa tên của bạn khỏi danh sách.

16. Nhận xét đặc biệt

Các loại trang Web sau đây KHÔNG được phép tham gia Dịch vụ: (a) Các trang web quảng cáo hoạt động bất hợp pháp hoặc phân biệt chủng tộc, hoặc bị bôi nhọ, phỉ báng, phân biệt chủng tộc, theo hướng thù ghét, lạm dụng, quấy rối hoặc đe dọa, (b) Các trang Web có chứa vi-rút hoặc các tính năng gây ô nhiễm hoặc phá hoại khác, (c) Các trang Web vi phạm quyền của người khác, chẳng hạn như Nội dung vi phạm bản quyền, thương hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại hoặc vi phạm bất kỳ quyền riêng tư hoặc công khai nào, (d) Các trang web cung cấp hướng dẫn hoặc thảo luận về việc thực hiện các hoạt động bất hợp pháp, (e) Các trang Web quảng bá hoặc sử dụng phần mềm hoặc dịch vụ được thiết kế để gửi email không được yêu cầu, hoặc (f) Các trang web vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào hoặc nếu không chúng tôi cho là không phù hợp.

Bạn đồng ý không sửa đổi mã lập trình của dịch vụ.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng thông tin chung về Website của bạn (tên, URL, số lượng lưu lượng truy cập, v.v.) có thể được Dịch vụ sử dụng. Việc sử dụng có thể bao gồm (nhưng không giới hạn) danh sách các trang web bận rộn nhất, danh sách các trang web thành viên, sử dụng quảng cáo chung, v.v.

Finteza lưu trữ dữ liệu ở nhiều định dạng khác nhau. 'Dữ liệu có thể tìm kiếm', là định dạng cụ thể của dữ liệu. Dữ liệu có thể tìm kiếm được sử dụng cho các tính năng 'tìm kiếm' và được lưu ít nhất 30 ngày. Hộp 'tìm kiếm chung' nằm trên đầu báo cáo 'khách truy cập trực tuyến'. Hộp 'tìm kiếm chung' có thể bị xóa hoặc không hoạt động bất cứ lúc nào.

17. Câu hỏi

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về Thỏa thuận này hoặc Dịch vụ của Finteza, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Cám ơn bạn đã chọn Finteza để đo lường website của mình. Chúng tôi mong được làm việc với bạn và hy vọng bạn thấy dịch vụ của chúng tôi có giá trị.