Abonnementsvoorwaarden

Deze Abonnementsdienstovereenkomst (de "Overeenkomst") op www.finteza.com beschrijft de verplichtingen en voorwaarden tussen u ("Afnemer") en MetaQuotes Ltd, een naamloze vennootschap ("Finteza"), juridisch adres: 35 Dodekanisou str, Germasogeia, 4043, Limassol, Cyprus, registratienr. HE369946, met betrekking tot uw gebruik van de hierin gedefinieerde Dienst. Opdrachtgever en Finteza kunnen gezamenlijk worden aangeduid als de "Partijen" of individueel als een "Partij".

Lees deze overeenkomst zorgvuldig door, het is een juridisch bindende overeenkomst tussen u en Finteza en print een kopie van deze overeenkomst uit voor uw administratie.

Uw gebruik van de Diensten is uitdrukkelijk afhankelijk van uw aanvaarding van deze Overeenkomst en de Gebruiksvoorwaarden van www.finteza.com.

Indien u deze Overeenkomst aangaat als agent, functionaris, werknemer of andere vertegenwoordiger van een Afnemer, garanderen u en de Afnemer aan Finteza dat u naar behoren gemachtigd bent om deze Overeenkomst namens de Afnemer aan te gaan.

1. De Diensten

Finteza zal u de Dienst leveren waarvoor u zich registreert en het aantal Diensten selecteert, met inachtneming van de voorwaarden van deze Overeenkomst.

Een beschrijving van de diensten is beschikbaar op de website van Finteza.

Finteza behoudt zich het recht voor om de Diensten te allen tijde naar eigen goeddunken te wijzigen, te verbeteren of aan te vullen.

2. Registratie proces

Om u te registreren en u te abonneren op een dienst, dient u het online registratieformulier van Finteza voor de betreffende dienst in te vullen.

De gegevens van het registratieformulier omvatten, maar zijn niet beperkt tot, uw naam, adres, e-mailadres en URL's van de website.

Finteza behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en naar eigen goeddunken registratie of activering van de Dienst toe te staan of te weigeren.

3. Beloften en verplichtingen als voorwaarde voor het ontvangen van alle diensten

U belooft, vertegenwoordigt, garandeert en gaat akkoord met het volgende en gaat akkoord met het volgende:

3.1. Alle informatie die u verstrekt wanneer u zich bij Finteza registreert, is juist, volledig en nauwkeurig, en u zult Finteza op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in uw registratiegegevens gedurende de looptijd van deze overeenkomst en binnen twintig (20) dagen na dergelijke wijzigingen bijgewerkte informatie indienen;
   
3.2. Geen van de URL's die u naar Finteza stuurt linkt naar een webpagina of website die een link bevat:

  • haatpropaganda, materiaal dat illegale activiteiten of geweld aanmoedigt of bevordert;
  • inhoud die op enigerlei wijze inbreuk maakt op of de wettelijke, gewoonterechtelijke of eigendomsrechten van anderen schendt, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten, octrooien of enig ander intellectueel eigendom, contract, privacy of publiciteitsrechten van derden;
  • materiaal dat software of diensten promoot of gebruikt die bedoeld zijn om ongevraagde e-mail te leveren;
  • materiaal dat in strijd is met lokale, nationale of internationale wet- of regelgeving;
  • onjuiste voorstellingen of materiaal dat bedreigend, beledigend, intimiderend, kwellend, lasterlijk, obsceen, profaan, onfatsoenlijk of anderszins verwerpelijk, aanstootgevend of schadelijk is; of
  • ander materiaal dat Finteza, naar eigen goeddunken, ongeschikt acht, met inbegrip van schendingen van normen die op de website van Finteza zijn geplaatst of u per e-mail zijn toegezonden.

3.3. U zult uw account-gebruikersnaam en wachtwoord beschermen door uw wachtwoord niet aan derden bekend te maken en u zult de verantwoordelijkheid op u nemen voor alle schade of aansprakelijkheid die kan worden toegeschreven aan u of enige andere persoon die toegang heeft tot uw account of diensten met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

3.4. U zult niet kopiëren, verkopen, her-distribueren, in licentie geven, in sublicentie geven of op andere wijze overdragen van uw account, of enig materiaal dat aan u is verstrekt in verband met de Diensten of uw gebruik van de www.finteza.com website, aan derden zonder schriftelijke toestemming van Finteza.

3.5. U zult alle voor u verzamelde of via de Finteza-website of -diensten aan u verstrekte consumenteninformatie behandelen in overeenstemming met het Privacybeleid van Finteza.

3.6. U zult zich houden aan alle toepasselijke federale wetten en voorschriften die van toepassing zijn op uw activiteiten onder deze Overeenkomst. U houdt zich aan alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van persoonlijke gegevens en u krijgt van de gebruikers van uw website de nodige toestemming om persoonlijke gegevens te verzamelen en te verwerken voor het uitvoeren van uw reclame.

3.7. U heeft de volledige bevoegdheid en gezag om deze overeenkomst aan te gaan en uw verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst na te komen.

Zonder beperking van haar andere rechtsmiddelen, kan Finteza uw account of diensten te allen tijde weigeren of annuleren voor enige schending van de voorgaande beloften en verplichtingen. Om ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan de criteria in paragraaf 3.2 hierboven, behoudt Finteza zich het recht voor om de inhoud van de webpagina's of sites die overeenkomen met de URL's die u bij Finteza indient, te controleren.

4.Wijzigingen in de overeenkomst

Wijzigingen in de overeenkomst en voorwaarden die geen betrekking hebben op de prijsstelling worden van kracht vijftien (15) dagen na publicatie van de herziene versie op de website van Finteza. Indien u niet akkoord gaat met gepubliceerde wijzigingen door Finteza in overeenstemming met dit artikel, moet u uw account of de relevante Dienst zoals hierin verstrekt vóór de ingangsdatum van de gewijzigde versie annuleren, anders wordt u geacht de wijzigingen te hebben geaccepteerd en ermee in te stemmen.

Aanvullende wijzigingen van deze voorwaarden kunnen in bijzondere omstandigheden worden aangebracht, na schriftelijke goedkeuring door een leidinggevende, vice-president of hogere functionaris van Finteza op het briefpapier van Finteza. Vertegenwoordigers voor verkoop en ondersteuning van producten zijn niet bevoegd om afstand te doen van bepalingen van deze overeenkomst of deze te wijzigen. Het niet afdwingen door Finteza van enige bepaling van deze Overeenkomst zal niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand daarvan, noch zal het invloed hebben op uw verplichtingen of de rechten en rechtsmiddelen van Finteza uit hoofde van deze Overeenkomst.

5. Duur en annulering van diensten


De levering van een Dienst begint op de dag van activering van het gebruik van de Dienst en is actief volgens de beschrijving van de Dienst tot het overeenkomstige bedrag van de Dienst is bereikt. U of Finteza kan een relevante Dienst annuleren (of Finteza kan besluiten een Dienst naar eigen goeddunken te beëindigen) door de Abonnementsovereenkomst te annuleren, in welk geval de Dienst zal eindigen aan het einde van het huidige bedrag van de Dienst of jaarlijks op het moment dat het besluit tot annulering wordt genomen.

Finteza kan de service annuleren als u het overeenkomstige maandelijkse Service bedrag overschrijdt: het specifieke aantal maandelijkse paginaweergaven, evenementen of banneradvertenties dat tijdens de registratie wordt weergegeven.

Finteza behoudt zich het absolute recht voor om de betreffende Dienst met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving op te zeggen in geval van schending van enige bepaling van deze Overeenkomst of enige andere voorwaarde die van toepassing is op de betreffende Dienst.

6. Duur en beëindiging van de overeenkomst

De voorwaarden van deze overeenkomst worden van kracht op de datum dat Finteza uw eerste registratie accepteert en blijven van kracht tot het moment van beëindiging in overeenstemming met dit artikel. Elke partij kan deze overeenkomst opzeggen door middel van een kennisgeving per e-mail aan de andere partij. Door het beëindigen van deze overeenkomst wordt de account automatisch geannuleerd. Finteza behoudt zich ook het recht voor om deze overeenkomst te beëindigen en uw account met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving op te zeggen in het geval u een bepaling van deze overeenkomst schendt.

De afdelingen 10 tot en met 15 van deze overeenkomst blijven van kracht ondanks de beëindiging van deze overeenkomst. Als deze overeenkomst wordt beëindigd door Finteza of door u om welke reden dan ook, gaat u ermee akkoord om onze code, logo's en handelsmerken en alle andere delen van de Dienst van al uw websites en andere items te verwijderen. Het niet verwijderen van onze code, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het plaatsen van redirects en/of pop-ups van uw website, geeft Finteza het recht om alle maatregelen te nemen om eventuele geleden of geleden schade te herstellen.

7. Openbaarmaking door derden


Finteza zal geen statistieken met betrekking tot uw site aan derden verstrekken, tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming. De door Finteza verstrekte statistieken zijn strikt privé en vertrouwelijk en zijn alleen toegankelijk voor de beheerders van Finteza en de gebruikers van de accounts die u aanmaakt.

8. Gebruik van tags

Sommige diensten zijn afhankelijk van het gebruik van HTML-tags of andere code in uw webpagina of site. Op voorwaarde dat u alle voorwaarden van deze overeenkomst naleeft, geeft Finteza u toestemming om de HTML-tags of andere codes die u door Finteza zijn verstrekt (de "Tags") uitsluitend te gebruiken voor uw gebruik bij het ontvangen van de Diensten waarvoor u heeft betaald. U gaat ermee akkoord alle instructies en beperkingen op te volgen die Finteza u verstrekt met betrekking tot uw gebruik van de Tags. U gaat ermee akkoord dat Finteza niet verantwoordelijk is voor eventuele storingen, fouten, onnauwkeurigheden in de gegevens of ongepaste resultaten die te wijten zijn aan uw onjuist, ongeoorloofd of niet-ondersteund gebruik van Tags.

9. Eigendomsrechten

U gaat ermee akkoord en begrijpt dat de diensten en alle grafische ontwerpen, pictogrammen, tags, HTML-codes, computerprogrammering en andere elementen die erin zijn opgenomen, het exclusieve eigendom zijn van Finteza. Bovendien erkent u dat Finteza eigenaar is van alle rechten, titels en belangen in en op de handelsmerken, handelsnamen, dienstmerken, uitvindingen, auteursrechten, handelsgeheimen, octrooien, technologie, software en knowhow van Finteza met betrekking tot het ontwerp, de functie of de werking van de Dienst. Uw rechten op de Diensten zijn strikt beperkt tot de rechten die uitdrukkelijk in deze Overeenkomst worden toegekend.

10. Uitsluiting van garantie

Finteza geeft geen enkele garantie met betrekking tot het gebruik of de resultaten van de Diensten in termen van zekerheidsstelling, nauwkeurigheid, veiligheid, tijdigheid, beschikbaarheid, betrouwbaarheid of bruikbaarheid. De Diensten en alle gerelateerde materialen worden geleverd "in de staat waarin ze zich bevinden" zonder enige vorm van garantie. Finteza WIJST HIERBIJ ALLE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES AF, MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN EN GERELATEERDE MATERIALEN, INCLUSIEF ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN NIET-INBREUK. FINTEZA GARANDEERT NIET DAT DE DIENSTEN ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS FUNCTIONEREN, OF DAT DE DIENSTEN GESCHIKT ZIJN VOOR UW BEHOEFTEN OF DE DOOR U BEOOGDE TOEPASSINGEN, OF DAT DE DIENSTEN COMPATIBEL ZIJN MET OF WERKEN IN DE DOOR U GEKOZEN HARDWARE, SOFTWARE OF WEBSITECONFIGURATIES.

11. Beperking van de aansprakelijkheid

IN GEEN ENKELE GEBEURTENIS ZAL FINTEZA AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF ENIGE DERDE PARTIJ VOOR ENIGE GEVOLGSCHADE, INCIDENTELE, SPECIALE OF INDIRECTE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT INKOMENSVERLIES, VERLIES OF BESCHADIGING VAN GEGEVENS, EN SCHADE AAN DE REPUTATIE VAN HET BEDRIJF, ONDER ENIGE THEORIE VAN DE WET OF BILLIJKHEID, EN OF DERGELIJKE SCHADE AL DAN NIET VOORZIENBAAR IS EN OF FINTEZA HIERVAN OP VOORHAND OP DE HOOGTE IS GESTELD.

Zonder het voorgaande te beperken, is Finteza niet verantwoordelijk voor uw gegevens die zich op Finteza hardware bevinden. U bent als enige verantwoordelijk voor het maken van een back-up van uw gegevens en informatie die zich mogelijk op de Finteza-hardware bevinden, ongeacht of deze informatie al dan niet wordt geproduceerd door het gebruik van de Dienst.

12. Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord Finteza en haar functionarissen, directeuren, aandeelhouders en vertegenwoordigers schadeloos te stellen, te vrijwaren en (op verzoek van Finteza) te verdedigen tegen alle aansprakelijkheid, schade, verliezen, kosten of uitgaven (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, honoraria en onkosten van advocaten) in verband met een vordering in verband met (a) uw schending van een bepaling, voorwaarde, vertegenwoordiging, garantie of convenant van deze Overeenkomst; (b) de informatie die u aan Finteza verstrekt of beschikbaar stelt aan derden, met inbegrip van uw registratiegegevens en de inhoud van de webpagina's die overeenkomen met de URL's die u aan Finteza verstrekt. Deze clausule blijft ook na beëindiging van deze overeenkomst van kracht.

13. Enkel en exclusief rechtsmiddel

Als u ontevreden bent over een deel van een Dienst, is uw enige en exclusieve remedie het annuleren van uw account of uw abonnement op de betreffende Dienst in overeenstemming met deze Overeenkomst. Er zijn geen terugbetalingen mogelijk.

14. Algemene bepalingen

Deze overeenkomst en alle geschillen of vorderingen (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) die voortvloeien uit of in verband met deze overeenkomst of het onderwerp of de vorming ervan worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het recht van de Republiek Cyprus.   

Eventuele geschillen tussen de partijen worden beslecht door middel van onderhandelingen tussen de partijen. Indien een geschil niet kan worden opgelost door middel van onderhandelingen tussen de partijen, stemt elke partij er onherroepelijk mee in dat de rechtbanken van de Republiek Cyprus de exclusieve bevoegdheid hebben om geschillen of vorderingen (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) die voortvloeien uit of in verband met deze overeenkomst of de inhoud of de totstandkoming ervan, te regelen.

Indien een bevoegde gerechtelijke instantie van oordeel is dat een bepaling of een deel van een bepaling van deze overeenkomst in enig opzicht ongeldig of niet-afdwingbaar is, zal de geldigheid van de rest van deze overeenkomst onaangetast blijven, op voorwaarde dat deze niet-afdwingbaarheid de werking van deze overeenkomst niet wezenlijk beïnvloedt.

Deze overeenkomst vormt, samen met het beleid van Finteza waarnaar hierin wordt verwezen, de volledige overeenkomst tussen u en Finteza met betrekking tot de Diensten en het gebruik van de website. Indien een deel van deze overeenkomst als niet-afdwingbaar wordt beschouwd, zal dat deel worden gewijzigd om het beoogde effect zo veel mogelijk te bereiken en blijft de rest van de overeenkomst volledig van kracht.

Geen van beide partijen is verantwoordelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst, indien zij wordt verhinderd of vertraagd in de nakoming van die verplichtingen door een geval van overmacht (oorlog, oproer, brand, overstroming, orkaan, tyfoon, aardbeving, stakingen en handelingen van de staat of overheid). In geval van overmacht dient de partij die verhinderd of vertraagd wordt bij de uitvoering van haar verplichtingen uit deze overeenkomst, de andere partij onmiddellijk in kennis te stellen van de overmacht en de redenen voor de overmacht die de andere partij verhindert of vertraagt bij de uitvoering van haar verplichtingen en dient zij zich naar redelijkheid in te spannen om de gevolgen van de overmachtsituatie voor de uitvoering van de overeenkomst te beperken en om haar verplichtingen na te komen. Na afloop van de overmacht moet de getroffen partij zo snel als redelijkerwijs mogelijk is de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst hervatten.

U mag deze Overeenkomst niet overdragen en elke poging daartoe is nietig. U erkent dat uw account deel uitmaakt van het netwerk van Finteza en u zult daarom regelmatig informatie en informatie ontvangen over de gerelateerde diensten van Finteza. U kunt te allen tijde verzoeken om verwijderd te worden van de nieuwsmailinglijst van het netwerk, of via de afmeldlink in de e-mails.

15. Publiciteit

Finteza kan de domeinnaam en het logo van uw website opnemen in haar klantenlijsten, verklaringen en persberichten. Als u op een bepaald moment liever niet in de lijst staat, laat het ons dan weten en wij zullen uw naam van de lijst verwijderen.

16. Speciale Opmerkingen

De volgende soorten websites zijn NIET toegestaan om deel te nemen aan de Service: (a) Websites die illegale activiteiten of racisme bevorderen, of die lasterlijk, lasterlijk, racistisch, haatdragend, beledigend, intimiderend of bedreigend zijn, (b) Websites die virussen of andere vervuilende of destructieve kenmerken bevatten, (c) Websites die de rechten van anderen schenden, zoals Content die inbreuk maakt op een auteursrecht, handelsmerk of patent, (d) websites die instructies of discussies geven over het uitvoeren van illegale activiteiten, (e) websites die software of diensten promoten of gebruiken die bedoeld zijn om ongevraagde e-mail te leveren, of (f) websites die op een andere manier een toepasselijke wet overtreden of die wij anderszins ongepast achten.

U gaat ermee akkoord de programmeercode van de dienst niet te wijzigen.

U erkent en gaat ermee akkoord dat algemene informatie over uw Website (naam, URL, verkeerstellingen, enz.) door de Dienst kan worden gebruikt. Mogelijke toepassingen zijn onder andere (maar niet beperkt tot) lijsten van de drukste sites, lijsten van aangesloten sites, algemene promotiedoeleinden, enz.

Finteza bewaart haar gegevens in vele verschillende formaten. 'Doorzoekbare gegevens', is een bepaald gegevensformaat. Doorzoekbare gegevens worden gebruikt voor 'zoek'-functies en worden minstens 30 dagen bewaard. Het 'universele zoekvak' bevindt zich bovenaan in het rapport 'bezoekers online'. Het vak 'universeel zoeken' kan op elk moment worden verwijderd of niet functioneren.

Vragen

Als u vragen heeft over deze overeenkomst of over de diensten van Finteza, gelieve dan ons te contacteren . Bedankt dat u voor Finteza heeft gekozen om uw website te kwantificeren. Wij kijken ernaar uit om zaken met u te doen en hopen dat u onze diensten waardevol vindt.