Perjanjian Perkhidmatan Langganan

Perjanjian Perkhidmatan Langganan ini ("Perjanjian") di www.finteza.com menetapkan kewajiban dan syarat di antara anda ("Pelanggan") dan MetaQuotes Ltd, sebuah syarikat liabiliti terhad ("Finteza"), alamat sah: 35 Dodekanisou str, Germasogeia, 4043, Limassol, Cyprus, Nom. pendaftaran HE369946, berhubung dengan penggunaan Perkhidmatan yang ditakrifkan di sini. Pelanggan dan Finteza mungkin secara kolektif dirujuk sebagai "Pihak" atau secara individu sebagai "Pihak."

Sila baca Perjanjian ini dengan teliti, ia merupakan perjanjian yang mengikat secara sah antara anda dan Finteza dan mencetak salinan Perjanjian ini untuk rekod anda.

Penggunaan Perkhidmatan oleh anda secara jelas disyaratkan pada penerimaan anda terhadap Perjanjian ini dan Syarat Penggunaan www.finteza.com.

Jika anda mencampuri Perjanjian ini sebagai ejen, pegawai, pekerja atau wakil Pelanggan lain, anda dan Pelanggan mengesahkan kepada Finteza bahawa anda diberi kuasa untuk mencampuri Perjanjian ini bagi pihak Pelanggan.

1. Perkhidmatan

Finteza akan menyediakan anda dengan Perkhidmatan yang anda mendaftar dan memilih jumlah Perkhidmatan, tertakluk kepada terma dan syarat Perjanjian ini.

Perihal Perkhidmatan boleh didapati di laman web Finteza.

Finteza berhak untuk mengubahsuai, meningkatkan, atau menambah baik Perkhidmatan pada bila-bila masa mengikut budi bicara mutlaknya.

2. Proses pendaftaran

Untuk mendaftar dan melanggan mana-mana Perkhidmatan, anda perlu mengisi borang pendaftaran dalam talian Finteza untuk Perkhidmatan yang berkaitan.

Butiran borang pendaftaran hendaklah termasuk, tetapi tidak terhad kepada, nama, alamat, alamat e-mel dan URL laman web anda.

Finteza berhak untuk memberi atau menolak pendaftaran atau pengaktifan Perkhidmatan mengikut budi bicara tunggal dan mutlaknya.

3. Janji dan kewajipan sebagai syarat menerima apa-apa perkhidmatan

Anda berjanji, mewakili, menjamin dan bersetuju dengan yang berikut:

3.1. Semua maklumat yang anda berikan apabila anda mendaftar dengan Finteza adalah benar, lengkap, tepat, dan anda akan memaklumkan Finteza tentang apa-apa perubahan kepada butiran pendaftaran anda semasa tempoh Perjanjian ini dan mengemukakan maklumat yang dikemas kini dalam tempoh dua puluh (20) hari dari sebarang perubahan;
   
3.2. Tiada URL yang anda serahkan ke Finteza berpaut ke laman web atau laman web yang mengandungi apa-apa:

  • propaganda kebencian, bahan yang menggalakkan atau mempromosikan aktiviti haram atau keganasan;
  • kandungan yang melanggar mana-mana kanun, undang-undang biasa, atau hak proprietari individu lain, termasuk tetapi tidak terhad kepada hak cipta, hak tanda niaga, paten, atau hak harta intelektual, kontrak, privasi, atau publisiti pihak ketiga yang lain;
  • bahan yang menggalakkan atau menggunakan perisian atau perkhidmatan yang direka untuk menghantar e-mel yang tidak diminta;
  • bahan yang melanggar mana-mana undang-undang atau peraturan tempatan, kebangsaan atau antarabangsa;
  • kenyataan yang mengelirukan atau bahan yang mengancam, kasar, mengganggu, memfitnah, lucah, tidak senonoh, atau tidak sengaja, menyakitkan hati, atau berbahaya; atau
  • bahan lain yang mana Finteza, mengikut budi bicaranya, menganggap ia tidak sesuai, termasuk sebarang pelanggaran piawaian yang dipaparkan di laman web Finteza atau dihantar kepada anda melalui e-mel.

3.3. Anda akan melindungi nama pengguna dan kata laluan akaun anda dengan tidak mendedahkan kata laluan anda kepada mana-mana pihak ketiga, dan anda akan bertanggungjawab terhadap sebarang dan semua bahaya atau liabiliti yang diberikan kepada anda atau mana-mana individu yang mengakses akaun anda atau mana-mana Perkhidmatan dengan nama pengguna dan kata laluan anda .

3.4. Anda tidak akan menyalin, menjual, mengedar semula, melesenkan, sublesenkan atau memindahkan akaun anda, atau apa-apa bahan yang disediakan kepada anda berkaitan dengan Perkhidmatan atau penggunaan laman web www.finteza.com kepada mana-mana pihak ketiga tanpa kebenaran bertulis dari Finteza.

3.5. Anda akan menerima apa-apa dan semua maklumat pengguna yang dikumpulkan untuk anda atau dihantar kepada anda melalui laman web atau Perkhidmatan Finteza selaras dengan Dasar Privasi Finteza.

3.6. Anda akan mematuhi semua undang-undang dan peraturan persekutuan yang berkaitan yang mengawal aktiviti anda di bawah Perjanjian ini. Anda akan mematuhi semua undang-undang dan peraturan data peribadi yang terpakai dan anda akan mendapat kebenaran yang diperlukan daripada pengguna laman web anda untuk mengumpul dan memproses sebarang data peribadi untuk menjalankan pengiklanan anda.

3.7. Anda mempunyai kuasa dan kebenaran penuh untuk memasuki Perjanjian ini dan melaksanakan kewajipan anda di sini.

Tanpa mengehadkan remedi lain, Finteza boleh menolak atau membatalkan akaun atau Perkhidmatan anda pada bila-bila masa untuk sebarang pelanggaran terhadap janji dan kewajipan yang terdahulu. Untuk memastikan kepatuhan terhadap kriteria dalam Subseksyen 3.2 di atas, Finteza berhak untuk memantau kandungan halaman web atau laman yang sesuai dengan URL yang anda hantar kepada Finteza.

4. Pindaan kepada Perjanjian

Pindaan kepada terma dan syarat yang tidak berkaitan dengan harga akan berkuatkuasa lima belas (15) hari selepas penerbitan versi yang disemak di laman web Finteza. Jika anda tidak bersetuju dengan apa-apa perubahan yang diterbitkan oleh Finteza mengikut Seksyen ini, anda perlu membatalkan akaun anda atau Perkhidmatan yang berkaitan seperti yang diberikan di sini sebelum tarikh berkuatkuasa versi yang dipinda, jika tidak, anda akan dianggap telah menerima dan bersetuju atas perubahan.

Pengubahsuaian tambahan kepada terma dan syarat ini boleh dibuat dalam keadaan khas, selepas mendapat kelulusan secara bertulis daripada eksekutif, naib presiden atau pegawai tinggi Finteza pada pengepala surat Finteza. Wakil jualan dan sokongan produk tidak diberi kuasa untuk mengetepikan atau mengubahsuai mana-mana peruntukan Perjanjian ini. Kegagalan oleh Finteza untuk menguatkuasakan sebarang terma Perjanjian ini tidak akan ditafsirkan sebagai pengecualian daripadanya, dan tidak akan menjejaskan kewajipan anda atau hak dan remedi Finteza di bawah ini.

5. Tempoh dan pembatalan perkhidmatan


Penyediaan Perkhidmatan bermula pada hari Perkhidmatan menggunakan pengaktifan dan aktif mengikut keterangan Perkhidmatan sehingga jumlah Perkhidmatan yang sesuai dicapai. Anda atau Finteza boleh membatalkan Perkhidmatan yang berkaitan (atau Finteza mungkin memutuskan untuk menghentikan Perkhidmatan mengikut budi bicara tunggal dan mutlaknya) dengan membatalkan Perjanjian Langganan, dalam hal ini Perkhidmatan akan tamat pada akhir jumlah Perkhidmatan semasa atau tahunan pada masa keputusan untuk membatalkan dibuat.

Finteza boleh membatalkan perkhidmatan jika anda melebihi jumlah Perkhidmatan bulanan yang sepadan: jumlah bilangan paparan halaman bulanan, peristiwa atau paparan iklan banner yang dipilih semasa pendaftaran.

Finteza berhak untuk membatalkan mana-mana Perkhidmatan yang berkaitan dengan serta-merta dan tanpa notis sekiranya berlaku pelanggaran mana-mana peruntukan Perjanjian ini atau sebarang terma dan syarat lain yang terpakai bagi Perkhidmatan yang berkaitan.

6. Jangka masa dan penamatan perjanjian

Terma Perjanjian ini akan berkuatkuasa pada tarikh Finteza menerima pendaftaran awal anda dan akan terus berkuatkuasa sehingga ditamatkan mengikut bahagian ini. Mana-mana pihak boleh menamatkan Perjanjian ini dengan menghantar notis kepada pihak lain melalui e-mel. Dengan menamatkan Perjanjian ini akaun dibatalkan secara automatik. Finteza juga berhak untuk menamatkan Perjanjian ini dan membatalkan akaun anda dengan serta-merta dan tanpa notis sekiranya anda melanggar mana-mana peruntukan Perjanjian ini.

Seksyen 10 hingga ke 15 Perjanjian ini akan terus aktif dan kekal berkuat kuasa walau apa jua penamatan Perjanjian ini. Sekiranya perjanjian ini ditamatkan oleh Finteza atau oleh anda atas sebarang sebab, anda bersetuju untuk mengalih keluar kod, logo dan tanda dagangan kami dan mana-mana bahagian Perkhidmatan lain dari semua Laman Web anda dan item lain. Kegagalan untuk mengalih keluar kod kami termasuk, tetapi tidak terhad kepada penempatan pengalihan dan/atau pop-up dari laman web anda yang melayakkan Finteza untuk mengambil segala tindakan bagi memulihkan sebarang kerugian yang ditanggung atau dialami.

7. Pendedahan pihak ketiga


Finteza tidak akan mendedahkan statistik yang berkaitan dengan laman web anda kepada mana-mana pihak ketiga, melainkan dengan kebenaran anda. Statistik yang disediakan oleh Finteza dipegang secara peribadi dan sulit yang hanya boleh diakses oleh pentadbir Finteza dan pengguna akaun yang anda buat.

8. Penggunaan tag

Beberapa Perkhidmatan bergantung kepada penggunaan tag HTML atau kod lain dalam halaman web atau laman anda. Tertakluk kepada pematuhan anda dengan semua terma Perjanjian ini, Finteza memberi kebenaran kepada anda untuk menggunakan tag HTML atau kod lain yang dibekalkan kepada anda oleh Finteza ("Tag") semata-mata untuk kegunaan anda dalam menerima Perkhidmatan yang telah anda bayar. Anda bersetuju untuk mengikuti semua arahan dan sekatan yang diberikan kepada anda oleh Finteza berkenaan dengan penggunaan Tag Anda. Anda bersetuju bahawa Finteza tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan, kesilapan, ketidaktepatan data, atau hasil yang tidak wajar yang dikaitkan dengan penggunaan Tag yang salah, tidak sah, atau tidak disokong.

9. Hak pemilikan

Anda bersetuju dan memahami bahawa Perkhidmatan dan semua reka bentuk grafik, ikon, Teg, kod HTML, pengaturcaraan komputer, dan elemen lain yang dimasukkan di dalamnya adalah harta eksklusif Finteza. Di samping itu, anda mengakui bahawa Finteza memiliki hak, milikan, dan kepentingan dalam dan cap dagang Finteza, nama dagang, tanda perkhidmatan, penemuan, hak cipta, rahsia perdagangan, paten, teknologi, perisian, dan pengetahuan yang berkaitan dengan reka bentuk, fungsi , atau operasi Perkhidmatan. Hak-hak anda kepada Perkhidmatan adalah terhad kepada hak yang diberikan secara nyata dalam Perjanjian ini.

10. Penafian jaminan

Finteza tidak menjamin sebarang jenis penggunaan atau hasil yang diperoleh dari mana-mana Perkhidmatan dari segi kebergantungan, ketepatan, keselamatan, ketepatan masa, ketersediaan, kebolehpercayaan, atau kegunaan. Perkhidmatan dan semua bahan berkaitan disediakan "SEPERTI" tanpa jaminan apa-apa jenis. Finteza DENGAN INI MENAFIKAN SEMUA JAMINAN, TERSURAT ATAU TERSIRAT, MENGENAI PERKHIDMATAN DAN BAHAN YANG BERKAITAN, TERMASUK SEMUA JAMINAN TERSIRAT YANG DIPERTANGGUNGJAWAB, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, DAN PELANGGARAN. FINTEZA TIDAK MENJAMIN BAHAWA OPERASI PERKHIDMATAN AKAN DIPERLUKAN ATAU BEBAS-RALAT, ATAU BAHAWA PERKHIDMATAN ATAU SESUAI UNTUK KEPERLUAN ANDA ATAU PERMOHONAN YANG DIPERLUKAN ANDA, ATAU BAHAWA PERKHIDMATAN ATAU TIDAK SESUAI DENGAN ATAU OPERASI DALAM PERKAKASAN, PERISIAN, ATAU KONFIGURASI LAMAN WEB YANG ANDA PILIH.

11. Batasan liabiliti

FINTEZA TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP ANDA ATAU MANA-MANA PIHAK KETIGA ATAS SEBARANG KERUGIAN BERBANGKIT, SAMPINGAN, KHAS, ATAU TIDAK LANGSUNG SEBARANG JENIS ATAU SIFAT, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA KERUGIAN PENDAPATAN, KERUGIAN ATAU KERUGIAN DATA DAN KEROSAKAN REPUTASI PERNIAGAAN, DI BAWAH SEBARANG TEORI HUKUM ATAU EKUITI, DAN SAMA ADA KERUGIAN YANG DIJANGKA DAN FINTEZA DIMAKLUMKAN TERLEBIH DAHULU.

Tanpa mengehadkan yang tersebut di atas, Finteza tidak bertanggungjawab ke atas mana-mana data anda yang berada di perkakasan Finteza. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk menyandarkan data dan maklumat anda yang mungkin berada di perkakasan Finteza, sama ada atau tidak maklumat tersebut dihasilkan melalui penggunaan Perkhidmatan.

12. Penggantungan

Anda bersetuju untuk menanggung kerugian, tidak berbahaya, dan (atas permintaan Finteza) mempertahankan Finteza dan pegawai, pengarah, pemegang saham, dan wakilnya daripada dan terhadap sebarang dan semua liabiliti, ganti rugi, kerugian, kos, atau perbelanjaan (termasuk tetapi tidak terhad kepada peguam' yuran dan perbelanjaan) yang berkaitan dengan sebarang tuntutan yang berkaitan dengan (a) pelanggaran anda terhadap apa-apa terma, syarat, perwakilan, jaminan, atau perjanjian Perjanjian ini; atau (b) maklumat yang anda berikan kepada Finteza atau membuat tersedia kepada mana-mana pihak ketiga, termasuk butiran pendaftaran anda dan kandungan laman web yang bersamaan dengan URL yang anda serahkan kepada Finteza. Klausa ini aktif dalam penamatan Perjanjian ini.

13. Remedi tunggal dan eksklusif

Jika anda tidak berpuas hati dengan mana-mana bahagian Perkhidmatan, remedi tunggal dan eksklusif anda adalah untuk membatalkan akaun atau langganan anda kepada Perkhidmatan yang diberikan mengikut Perjanjian ini. Tiada bayaran balik tersedia.

14. Peruntukan am

Perjanjian ini dan sebarang pertikaian atau tuntutan (termasuk pertikaian atau tuntutan tidak berkontrak) yang timbul daripada atau berkaitan dengannya atau perkara atau pembentukannya akan ditadbir dan ditafsirkan menurut undang-undang Republik Cyprus.   

Sebarang pertikaian yang timbul antara Pihak hendaklah diselesaikan melalui rundingan di antara mereka. Sekiranya pertikaian tidak dapat diselesaikan melalui rundingan Pihak, setiap Pihak harus bersetuju bahawa mahkamah Republik Cyprus akan mempunyai bidang kuasa eksklusif untuk menyelesaikan sebarang pertikaian atau tuntutan (termasuk pertikaian atau tuntutan tidak berkontrak) yang timbul berkaitan dengan Perjanjian ini atau perkara atau pembentukannya.

Jika mana-mana istilah atau mana-mana bahagian dari peruntukan Perjanjian ini didapati oleh pihak berkuasa kehakiman yang kompeten untuk menjadi tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan dalam apa jua hal, kesahihan baki Perjanjian ini tidak akan terpengaruh, dengan syarat bahawa daya tahan yang sedemikian tidak memberi kesan secara material kepada operasi Perjanjian ini.

Perjanjian ini, bersama dengan dasar Finteza yang dirujuk di sini, merupakan keseluruhan perjanjian antara anda dan Finteza berkenaan dengan Perkhidmatan dan Penggunaan Laman Web. Jika mana-mana bahagian Perjanjian ini dianggap tidak boleh dikuatkuasakan, bahagian itu akan dipinda untuk mencapai kesan yang dicadangkan sedaya mungkin, dan baki Perjanjian ini akan terus berkuatkuasa sepenuhnya.

Pihak tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kegagalan melaksanakan tanggungjawabnya di bawah Perjanjian ini, jika ia dicegah atau ditangguhkan dalam melaksanakan kewajiban tersebut oleh peristiwa besar (perang, rusuhan, kebakaran, banjir, badai, taufan, gempa bumi, serangan dan tindakan negeri atau tindakan kerajaan). Di mana terdapat peristiwa besar, pihak yang dicegah dari atau ditangguhkan dalam melaksanakan kewajipannya di bawah Perjanjian ini mesti segera memberitahu pihak lain memberi butir-butir lengkap tentang peristiwa besar dan sebab-sebab kejadian peristiwa besar yang menghalang pihak itu dari, atau melengahkan pihak itu dalam melaksanakan kewajipannya dan pihak itu mesti menggunakan usaha yang munasabah untuk mengurangkan kesan peristiwa besar yang berlaku apabila pelaksanaannya dan pelaksanaannya dan memenuhi kewajipannya atau tanggungjawab mereka. Apabila tamat majlis peristiwa besar, pihak yang terjejas mesti dengan secepat yang mungkin dilaksanakan semula dengan prestasi obligasinya di bawah Perjanjian ini.

Anda tidak boleh menetapkan Perjanjian ini, dan sebarang percubaan untuk melakukannya tidak sah. Anda mengakui bahawa akaun anda adalah sebahagian daripada rangkaian Finteza, dan, hasilnya, anda akan menerima pengumuman dan maklumat berkala mengenai perkhidmatan yang berkaitan dengan Finteza. Anda boleh meminta untuk dikeluarkan dari senarai surat berita rangkaian pada bila-bila masa, atau menggunakan pautan henti langganan dalam e-mel.

15. Publisiti

Finteza mungkin termasuk nama domain & logo laman web anda pada senarai pelanggan, testimonial dan siaran akhbar. Jika pada bila-bila masa anda memilih untuk tidak disenaraikan, sila beritahu kami, dan kami akan mengeluarkan nama anda dari senarai.

16. Kenyataan khas

Jenis-jenis laman web berikut TIDAK dibenarkan untuk menyertai Perkhidmatan: (a) Laman web yang menggalakkan aktiviti haram atau perkauman, atau yang berunsur fitnah, perkauman, jenayah berorientasikan kebencian, kata kesat, mengganggu atau mengancam, (b) Laman web yang mengandungi virus atau ciri-ciri lain yang mencemarkan atau merosakkan, Laman web yang melanggar hak individu lain, seperti Kandungan yang melanggar mana-mana hak cipta, tanda dagangan, paten, rahsia perdagangan atau melanggar hak privasi atau publisiti, (d) Laman web yang memberi arahan atau perbincangan tentang melakukan aktiviti haram, Laman web yang mempromosikan atau menggunakan perisian atau perkhidmatan yang direka untuk menyampaikan e-mel yang tidak diminta, atau (f) laman Web yang melanggar mana-mana undang-undang yang terpakai atau dianggap tidak sesuai.

Anda bersetuju untuk tidak mengubah suai kod pengaturcaraan perkhidmatan.

Anda mengakui dan bersetuju bahawa maklumat umum tentang Laman Web anda (nama, URL, trafik, dll) boleh digunakan oleh Perkhidmatan. Penggunaan yang mungkin termasuk (tetapi tidak terhad kepada) senarai laman puncak, senarai laman ahli, kegunaan promosi umum, dll.

Finteza menyimpan datanya dalam pelbagai format yang berbeza. 'Data yang dapat dicari', adalah format data tertentu. Data yang boleh dicari digunakan untuk 'carian' dan disimpan selama sekurang-kurangnya 30 hari. Kotak 'carian universal' terletak di bahagian atas laporan 'pengunjung dalam talian'. Kotak 'carian universal' boleh dialih keluar atau tidak berfungsi pada bila-bila masa.

17. Soalan

Jika anda mempunyai sebarang soalan mengenai Perjanjian ini atau Perkhidmatan Finteza, sila hubungi kami. Terima kasih kerana memilih Finteza untuk menilai laman web anda. Kami teruja untuk bekerjasama dengan anda dan berharap anda berpuas hati dengan perkhidmatan kami.