Συμφωνία Συνδρομητικής Υπηρεσίας

Η παρούσα συμφωνία συνδρομητικής υπηρεσίας (η «Συμφωνία») στο www.finteza.com παραθέτει τις υποχρεώσεις και τους όρους ανάμεσα σας εσάς («Πελάτης») και στη MetaQuotes Ltd, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης («Finteza»), με έδρα: 13 Αναστασίου Σιούκρη, 3105, Λεμεσός, Κύπρος, αρ. εγγραφής HE369946, που σχετίζονται με τη χρήση της υπηρεσίας και που καθορίζονται στην παρούσα. Ο Πελάτης και η Finteza μπορούν να αναφέρονται συλλογικά ως «συμβαλλόμενα μέρη» ή ατομικά ως «συμβαλλόμενο μέρος».

Παρακαλούμε διαβάστε αυτήν τη Συμφωνία προσεχτικά, καθώς αποτελεί νομικά δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και τη Finteza και εκτυπώστε ένα αντίγραφο της Συμφωνίας για τα αρχεία σας.

Η χρήση των Υπηρεσιών από εσάς εξαρτάται ρητά από την αποδοχή της παρούσας Συμφωνίας και των Όρων Χρήσης του www.finteza.com.

Εάν συνάψετε αυτή τη Συμφωνία ως αντιπρόσωπος, υπάλληλος, εργαζόμενος ή άλλος εκπρόσωπος Πελάτη, εσείς και ο Πελάτης εγγυάστε στη Finteza ότι είστε νόμιμα εξουσιοδοτημένος να προχωρήσετε στη σύναψη αυτής της Συμφωνίας για λογαριασμό του Πελάτη.

1. Οι υπηρεσίες

Η Finteza θα σας παρέχει την Υπηρεσία στην οποία εγγράφεστε και θα επιλέξει την ποσότητα των υπηρεσιών, βάσει των όρων και προϋποθέσεων αυτής της Συμφωνίας.

Η περιγραφή των υπηρεσιών είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Finteza.

H Finteza διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να ενισχύσει ή να συμπληρώσει τις Υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

2. Διαδικασία εγγραφής

Για να εγγραφείτε και να ξεκινήσετε τη συνδρομή σας σε οποιαδήποτε υπηρεσία, θα πρέπει να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής της Finteza για τη σχετική υπηρεσία.

Τα στοιχεία της φόρμας εγγραφής περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το όνομά σας, τη διεύθυνσή σας, τη διεύθυνση email σας και τις διευθύνσεις URL της ιστοσελίδας.

Η Finteza διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει ή να αρνηθεί την εγγραφή ή την ενεργοποίηση της Υπηρεσίας, κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

3. Υποσχέσεις και υποχρεώσεις ως προϋπόθεση για τη λήψη οποιωνδήποτε υπηρεσιών

Υπόσχεστε, εκπροσωπείτε, εγγυάστε και συμφωνείτε τα εξής:

3.1. Όλες οι πληροφορίες που παρέχετε κατά την εγγραφή σας στη Finteza είναι αληθείς, πλήρεις και ακριβείς και θα ενημερώσετε τη Finteza για οποιεσδήποτε αλλαγές στα στοιχεία εγγραφής σας κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσης Συμφωνίας και θα υποβάλετε επικαιροποιημένες πληροφορίες εντός είκοσι (20) ημερών από αυτές τις αλλαγές.

3.2. Καμία από τις διευθύνσεις URL που υποβάλλετε στη Finteza δεν συνδέεται με οποιαδήποτε ιστοσελίδα ή ιστότοπο που περιέχει:

  • προπαγάνδα μίσους, υλικό που ενθαρρύνει ή προωθεί την παράνομη δραστηριότητα ή τη βία
  • περιεχόμενο το οποίο παραβιάζει ή παραβαίνει με οποιονδήποτε τρόπο τους νόμoυς, το εθιμικό δίκαιο ή τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων πνευματικών δικαιωμάτων, δικαιωμάτων εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή οποιαδήποτε άλλη πνευματική ιδιοκτησία τρίτου μέρους, σύμβαση, προσωπικό απόρρητο ή δικαιώματα δημοσιότητας
  • υλικό που προωθεί ή χρησιμοποιεί λογισμικό ή υπηρεσίες που έχουν σχεδιαστεί για να παραδίδουν ανεπιθύμητα e-mail
  • υλικό που παραβιάζει οποιουσδήποτε τοπικούς, εθνικούς ή διεθνείς νόμους ή κανονισμούς;
  • διαστρεβλώσεις ή υλικό το οποίο είναι απειλητικό, υβριστικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό ή δυσφημιστικό, αισχρό, βλάσφημο, άσεμνο ή ανάρμοστο, προσβλητικό ή επιβλαβές ή
  • άλλο υλικό που η Finteza, κατά την απόλυτη κρίση της, θεωρεί ακατάλληλο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν παραβιάσεων των προτύπων που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Finteza ή αποστέλλονται σε εσάς μέσω email.

3.3. Θα διαφυλάξουμε το όνομα χρήστη του λογαριασμού σας και τον κωδικό πρόσβασής σας, μη αποκαλύπτοντας τον κωδικό σας σε κανέναν τρίτο και θα αναλάβετε την ευθύνη για οποιαδήποτε και κάθε ζημιά ή ευθύνη που αναλογεί σε σας ή σε οποιοδήποτε άλλο άτομο αποκτά πρόσβαση στον λογαριασμό σας ή σε οποιεσδήποτε υπηρεσίες με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας.

3.4. Δεν θα αντιγράψετε, ούτε θα πωλήσετε, αναδιανείμετε, εκχωρήσετε άδεια, υπο-άδεια ούτε θα μεταφέρετε με άλλον τρόπο τον λογαριασμό σας ή οποιαδήποτε υλικά σας παρέχονται σε σχέση με τις Υπηρεσίες ή τη χρήση της ιστοσελίδας www.finteza.com, σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Finteza.

3.5. Θα μεταχειριστείτε τις όποιες και όλες τις πληροφορίες καταναλωτή που συλλέγονται για σας ή μεταδίδονται σε σας μέσω του ιστότοπου Finteza ή των Υπηρεσιών σύμφωνα με την Πολιτική απορρήτου της Finteza.

3.6. Θα συμμορφωθείτε με όλους τους ισχύοντες ομοσπονδιακούς νόμους και κανονισμούς που διέπουν τις δραστηριότητές σας δυνάμει της παρούσας συμφωνίας. Θα συμμορφωθείτε με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί προσωπικών δεδομένων και θα λάβετε τις απαραίτητες άδειες από τους χρήστες της ιστοσελίδας σας προκειμένου να συλλέγει και να επεξεργάζεται οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα για την εκτέλεση της διαφήμισής σας

3.7. Είστε πλήρως εξουσιοδοτημένος να συνάψετε την παρούσα Συμφωνία και να εκτελέσετε τις υποχρεώσεις σας δυνάμει της παρούσας.

Χωρίς περιορισμό των άλλων ένδικων μέσων της, η Finteza μπορεί να αρνηθεί ή να ακυρώσει τον λογαριασμό σας ή τις υπηρεσίες της ανά πάσα στιγμή για οποιαδήποτε παραβίαση των ανωτέρω υποσχέσεων και υποχρεώσεων. Για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τα κριτήρια στην υποενότητα 3.2 ανωτέρω, η Finteza διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει το περιεχόμενο των σελίδων ή των διαδικτυακών τόπων που αντιστοιχούν στις διευθύνσεις Url που έχετε υποβάλει στη Finteza.

4. Τροποποιήσεις στη Συμφωνία

Τροποποιήσεις στους όρους και τις προϋποθέσεις που δεν σχετίζονται με την τιμολόγηση τίθεται σε ισχύ δεκαπέντε (15) ημέρες μετά τη δημοσίευση της αναθεωρημένης έκδοσης στην ιστοσελίδα της Finteza. Αν δεν συμφωνείτε με οποιεσδήποτε αλλαγές που δημοσιεύονται από τη Finteza σύμφωνα με την παρούσα ενότητα, θα πρέπει να ακυρώσετε τον λογαριασμό σας ή τη σχετική Υπηρεσία, όπως προβλέπεται στην παρούσα πριν από την ημερομηνία εφαρμογής της τροποποιημένης έκδοσης, διαφορετικά θα θεωρηθεί ότι έχετε αποδεχθεί και συμφωνήσει με τις αλλαγές.

Πρόσθετες τροποποιήσεις στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις μπορούν να γίνουν σε ειδικές περιπτώσεις, κατόπιν γραπτής έγκρισης από εκτελεστικό στέλεχος, αντιπρόεδρο ή ανώτερο στέλεχος της Finteza σε επιστολόχαρτο της Finteza. Οι εκπρόσωποι πωλήσεων προϊόντων και υποστήριξης πελατών δεν έχουν εξουσιοδότηση να άρουν ή να τροποποιήσουν οποιεσδήποτε διατάξεις της παρούσας συμφωνίας. Η μη εφαρμογή εκ μέρους της Finteza οποιουδήποτε όρου της παρούσας Συμφωνίας δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως παραίτηση από αυτόν ούτε θίγει τις υποχρεώσεις σας ή τα δικαιώματα και τα ένδικα μέσα της Finteza δυνάμει της παρούσης.

5. Διάρκεια και ακύρωση των υπηρεσιών


Η παροχή μιας υπηρεσίας ξεκινά την ημέρα ενεργοποίησης της χρήσης της υπηρεσίας και είναι ενεργή σύμφωνα με την περιγραφή της υπηρεσίας μέχρι τη συμπλήρωση του αντίστοιχου ποσού της υπηρεσίας. Είτε εσείς είτε η Finteza μπορείτε να ακυρώσετε τη σχετική Υπηρεσία (ή η Finteza μπορεί να αποφασίσει να διακόψει την Υπηρεσία, κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική της ευχέρεια) ακυρώνοντας τη Συμφωνία της συνδρομής, στην οποία περίπτωση η Υπηρεσία θα τερματιστεί στο τέλος του ποσού της τρέχουσας Υπηρεσίας ή ετησίως κατά τη στιγμή λήψης της απόφασης για ακύρωση.

Η Finteza μπορεί να ακυρώσει την υπηρεσία εάν υπερβείτε το αντίστοιχο μηνιαίο ποσό υπηρεσίας: τον συγκεκριμένο μηνιαίο αριθμό προβολών σελίδων, εκδηλώσεων ή εμφανίσεων διαφημιστικών banner που έχετε επιλέξει κατά την εγγραφή.

Η Finteza διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα να ακυρώσει οποιαδήποτε σχετική Υπηρεσία, με άμεση ισχύ και χωρίς προειδοποίηση σε περίπτωση παραβίασης οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας Συμφωνίας, ή οποιουδήποτε άλλου όρου και προϋπόθεσης που ισχύει για τη σχετική υπηρεσία.

6. Διάρκεια ισχύος και λήξη της συμφωνίας

Οι όροι της παρούσης Συμφωνίας τίθενται σε εφαρμογή από την ημερομηνίας αποδοχής της αρχικής εγγραφής σας από τη Finteza και θα συνεχίσουν να ισχύουν μέχρι τη λήξη της, σύμφωνα με την παρούσα ενότητα. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία αποστέλλοντας ειδοποίηση στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Με τον τερματισμό της παρούσης συμφωνίας ο λογαριασμός ακυρώνεται αυτόματα. Η Finteza διατηρεί επίσης το δικαίωμα να τερματίσει την παρούσα συμφωνία και να ακυρώσει το λογαριασμό σας με άμεση ισχύ και χωρίς προειδοποίηση στην περίπτωση που παραβιάσετε οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Συμφωνίας.

Οι ενότητες 10 έως 15 της παρούσας συμφωνίας θα θα παραμείνουν σε ισχύ και μετά τη λήξη της παρούσας συμφωνίας. Εάν αυτή συμφωνία καταγγελθεί από τη Finteza ή από εσάς για οποιονδήποτε λόγο, συμφωνείτε να αφαιρέσετε τον κωδικό μας, τα λογότυπα και τα εμπορικά σήματα και οποιαδήποτε άλλα μέρη της Υπηρεσίας από όλες τις ιστοσελίδες και λοιπά αντικείμενά σας. Σε περίπτωση που δεν καταργήσετε τον κωδικό μας, συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι περιοριστικά, της τοποθέτησης ανακατευθύνσεων ή/και αναδυόμενων μηνυμάτων από τον ιστοσελίδα σας, η Finteza έχει το δικαίωμα να λάβει όλα τα μέτρα για να αποζημιωθεί από οποιαδήποτε ζημία υπέστη.

7. Γνωστοποίηση σε τρίτους


Η Finteza δεν θα αποκαλύψει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον ιστότοπό σας σε οποιονδήποτε τρίτο, εκτός εάν έχει τη ρητή σας εξουσιοδότηση. Τα στατιστικά στοιχεία που παρέχονται από τη Finteza διατηρούνται αυστηρώς ιδιωτικά και απόρρητα και είναι προσβάσιμα μόνο στους διαχειριστές της Finteza και τους χρήστες των λογαριασμών που δημιουργείτε.

8. Χρήση ετικετών

Μερικές από τις Υπηρεσίες βασίζονται στη χρήση ετικετών HTML ή άλλων κωδικών στη σελίδα ή τον ιστότοπό σας. Με την επιφύλαξη της συμμόρφωσής σας με όλους τους όρους της παρούσας Συμφωνίας, η Finteza σας χορηγεί την άδεια χρήσης των ετικετών HTML ή άλλων κωδικών που σας παρέχει η Finteza (οι «Ετικέτες») αποκλειστικά και μόνο για χρήση στη λήψη των Υπηρεσιών για τις οποίες έχετε πληρώσει. Συμφωνείτε να ακολουθείτε όλες τις οδηγίες και τους περιορισμούς που σας παρέχονται από τη Finteza σε σχέση με τη χρήση των ετικετών σας. Συμφωνείτε ότι Finteza δεν θα ευθύνεται για τυχόν δυσλειτουργίες, σφάλματα, ανακρίβειες δεδομένων, ή εσφαλμένα αποτελέσματα που αποδίδονται σε λανθασμένη, μη εξουσιοδοτημένη ή μη υποστηριζόμενη χρήση οποιωνδήποτε Ετικετών εκ μέρους σας.

9. Δικαιώματα κατοχής

Συμφωνείτε και αντιλαμβάνεστε ότι οι Υπηρεσίες και όλα τα γραφικά σχέδια, εικονίδια, Ετικέτες, κώδικας HTML, προγραμματισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπά στοιχεία που είναι ενσωματωμένα σε αυτά, αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Finteza. Επιπλέον, αναγνωρίζετε ότι Finteza κατέχει όλα τα δικαιώματα, τον τίτλο και τα συμφέροντα στα εμπορικά σήματα, τις εμπορικές επωνυμίες, τα διακριτικά υπηρεσιών, τις εφευρέσεις, τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά μυστικά, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, την τεχνολογία, το λογισμικό και την τεχνογνωσία σχετικά με τον σχεδιασμό, τη λειτουργία ή τον χειρισμό της Υπηρεσίας. Τα δικαιώματά σας στις υπηρεσίες περιορίζονται αυστηρά στα δικαιώματα που ρητά παραχωρούνται στην παρούσα Συμφωνία.

10. Δήλωση αποποίησης εγγύησης

Η Finteza δεν παρέχει κανενός είδους εγγύηση σχετικά με τη χρήση ή τα αποτελέσματα που προέρχονται από οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες όσον αφορά την αξιοπιστία, την ακρίβεια, την ασφάλεια, την επικαιρότητα, τη διαθεσιμότητα ή τη χρησιμότητά τους. Οι υπηρεσίες και όλα τα σχετικά υλικά παρέχονται «ΩΣ ΕΧΕΙ», χωρίς κανενός είδους εγγύηση. Η Finteza ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Η ΣΙΩΠΗΡΗ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΑΦΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ. Η FINTEZA ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ Η ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΟΥΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ Η ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΕ Η ΟΤΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΕΣ Η ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΥΛΙΣΜΙΚΟ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Η ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΕΤΕ.

11. Περιορισμός υπαιτιότητας

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η FINTEZA ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΕΣΑΣ Η ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ, ΤΥΧΑΙΑ, ΕΙΔΙΚΗ Η ΕΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ Η ΦΥΣΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΒΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΦΗΜΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΘΕΩΡΙΑ ΝΟΜΟΥ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΕΣ Η ΟΧΙ ΚΑΙ Η FINTEZA ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ.

Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, η Finteza δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε από τα δεδομένα σας που βρίσκονται στο υλισμικό της Finteza. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων σας και των πληροφοριών που ενδεχομένως βρίσκονται στο υλισμικό της Finteza, είτε αυτές οι πληροφορίες παράγονται μέσω της χρήσης της Υπηρεσίας είτε όχι.

12. Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να απαλλάξετε και (κατόπιν αιτήματος της Finteza) να υπερασπιστείτε τη Finteza και τα στελέχη, τους διευθυντές, τους μετόχους, καθώς και τους εκπροσώπους της από και απέναντι σε οποιουδήποτε είδους και κάθε ευθύνη, ζημίες, απώλειες, έξοδα ή δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων, αλλά μη περιοριζόμενων σε αμοιβές δικηγόρων και έξοδα) που προκύπτουν σε σχέση με κάθε αξίωση σχετική με (α) την παράβαση οποιουδήποτε όρου, προϋπόθεσης, εκπροσώπησης, εγγύησης ή ρητής δέσμευσης της παρούσας Συμφωνίας ή (β) τις πληροφορίες που παρέχετε στη Finteza ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων εγγραφής σας και του περιεχομένου των ιστοσελίδων που αντιστοιχεί τις διευθύνσεις Url που έχετε υποβάλει στη Finteza. Η παρούσα ρήτρα θα συνεχίσει να ισχύει και μετά τη λήξη της παρούσας Συμφωνίας.

13. Μοναδικό και αποκλειστικό διορθωτικό μέτρο

Εάν είστε δυσαρεστημένοι με οποιοδήποτε τμήμα της Υπηρεσίας, η αποκλειστική και μοναδική διορθωτική λύση είναι να ακυρώσετε τον λογαριασμό σας ή τη συνδρομή σας στη δεδομένη Υπηρεσία σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία. Δεν παρέχονται επιστροφές χρημάτων.

14. Γενικές διατάξεις

Η παρούσα συμφωνία και οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση (συμπεριλαμβανομένων μη συμβατικών διαφορών ή αξιώσεων) που προκύπτουν από ή σε σχέση με αυτήν ή το υποκείμενο θέμα ή σχηματισμό της διέπονται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας.   

Οποιεσδήποτε διαφορές ανακύπτουν μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών διευθετούνται μέσω διαπραγματεύσεων μεταξύ τους. Σε περίπτωση που η διαφορά δεν μπορεί να επιλυθεί μέσα από τις διαπραγματεύσεις των συμβαλλόμενων μερών, κάθε συμβαλλόμενο μέρος συμφωνεί αμετάκλητα ότι τα δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας έχουν την αποκλειστική δικαιοδοσία για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ή αξίωσης (συμπεριλαμβανομένων μη συμβατικών διαφορών ή αξιώσεων), που προκύπτει από ή σε σχέση με την παρούσα Συμφωνία ή το υποκείμενο θέμα ή τον σχηματισμό της.

Εάν οποιοσδήποτε όρος ή οποιοδήποτε τμήμα μιας διάταξης της παρούσας συμφωνίας κριθεί από αρμόδια δικαστική αρχή άκυρη ή μη εφαρμόσιμη από οποιαδήποτε άποψη, η εγκυρότητα του υπολοίπου της παρούσας Συμφωνίας παραμένει ανεπηρέαστη, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η μη εκτελεστότητα δεν επηρεάζει ουσιαστικά τη λειτουργία της παρούσας Συμφωνίας.

Η παρούσα συμφωνία, μαζί με τις πολιτικές της Finteza που αναφέρονται σε αυτήν, αποτελεί τη συνολική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και τη Finteza όσον αφορά τις υπηρεσίες και τη χρήση του ιστότοπου. Εάν οποιοδήποτε τμήμα της παρούσας σύμβασης κριθεί μη εφαρμόσιμο, το τμήμα αυτό θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να επιτευχθεί όσο το δυνατόν περισσότερο το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και το υπόλοιπο της Συμφωνίας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ.

Κανείς από τους δύο συμβαλλόμενους δεν ευθύνεται για την τυχόν μη εκπλήρωση των υποχρεώσών του βάσει της παρούσας Συμφωνίας, αν εμποδιστεί ή καθυστερήσει στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών από γεγονός ανωτέρας βίας (πόλεμος, εξεγέρσεις, πυρκαγιά, πλημμύρα, θύελλα, τυφώνας, σεισμός, απεργίες και κρατικές ή κυβερνητικές πράξεις). Όπου υπάρχει ανωτέρα βία, ο συμβαλλόμενος που εμποδίζεται ή καθυστερεί στην εκτέλεση των υποχρεώσεών του βάσει της παρούσας Συμφωνίας, πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως τον άλλο συμβαλλόμενο, δίνοντας πλήρη στοιχεία για το γεγονός και τους λόγους ανωτέρας βίας που τον εμποδίζουν ή τον καθυστερούν από την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του και ο εν λόγω συμβαλλόμενος πρέπει να καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να μετριάσει τις επιπτώσεις του γεγονότος ανωτέρας βίας στην εκτέλεση της Συμφωνίας και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Μετά την παρέλευση του γεγονότος ανωτέρας βίας, το επηρεαζόμενο μέρος πρέπει, το συντομότερο δυνατό, να ξεκινήσει εκ νέου την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του βάσει της παρούσας συμφωνίας.

Δεν μπορείτε να εκχωρήσετε αυτή τη συμφωνία, και οποιαδήποτε προσπάθεια να το πράξετε είναι άκυρη. Αναγνωρίζετε ότι ο λογαριασμός σας είναι μέρος του δικτύου της Finteza και, κατά συνέπεια, θα λαμβάνετε περιοδικές ανακοινώσεις και πληροφορίες σχετικά με συναφείς υπηρεσίες της Finteza. Μπορείτε να ζητήσετε να διαγραφείτε από τη λίστα των παραληπτών των ειδήσεων του δικτύου ανά πάσα στιγμή ή να χρησιμοποιήσετε για τον σκοπό αυτό τον σύνδεσμο διαγραφής στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

15. Δημοσιότητα

Η Finteza μπορεί να συμπεριλάβει το όνομα πεδίου & το λογότυπο του ιστοτοπού σας στις λίστες πελατών της, σε μαρτυρίες πελατών και σε δελτία τύπου. Εάν ανά πάσα στιγμή θα προτιμούσατε να μην αναφέρονται, απλά ενημερώστε μας και θα καταργήσουμε το όνομά σας από τη λίστα.

16. Ειδικές παρατηρήσεις

Οι παρακάτω τύποι ιστότοπων ΔΕΝ επιτρέπεται να συμμετέχουν στην Υπηρεσία: (α) ιστότοποι που προωθούν παράνομες δραστηριότητες ή ρατσισμό ή είναι συκοφαντικοί, δυσφημιστικοί, έχουν προσανατολισμό εγκλημάτων εκδήλωσης μίσους, είναι υβριστικοί, έχουν παρενοχλητικό ή απειλητικό περιεχόμενο, (β) ιστότοποι που περιέχουν ιούς ή άλλα μολυσματικά ή καταστροφικά στοιχεία, (γ) ιστότοποι που παραβιάζουν τα δικαιώματα των άλλων, όπως περιεχόμενο το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών μυστικών ή παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα προσωπικού απορρήτου ή δημοσιότητας, δ) ιστότοποι που παρέχουν οδηγίες ή συζητήσεις για την εκτέλεση παράνομων δραστηριοτήρων, (ε) ιστότοποι που προωθούν ή χρησιμοποιούν λογισμικό ή υπηρεσίες που έχουν σχεδιαστεί για να παραδίδουν ανεπιθύμητα e-mail, ή (στ) ιστότοποι που παραβιάζουν με άλλον τρόπο την ισχύουσα νομοθεσία ή που θεωρούμε κατά άλλον τρόπο ανάρμοστους.

Συμφωνείτε να μην τροποποιήσετε τον κώδικα προγραμματισμού της υπηρεσίας.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι γενικές πληροφορίες σχετικά με την ιστοσελίδα σας (όνομα, URL, μετρήσεις επισκεψιμότητας, κλπ.) μπορεί να χρησιμοποιηθούν από την υπηρεσία. Πιθανές χρήσεις περιλαμβάνουν (αλλά δεν περιορίζονται σε) λίστες από τις πιο πολυσύχναστες τοποθεσίες ιστού, λίστες ιστοτόπων μελών, χρήσεις γενικής προώθησης κλπ

Η Finteza αποθηκεύει τα δεδομένα της σε πολλές διαφορετικές μορφές. Τα «αναζητήσιμα δεδομένα», είναι μια συγκεκριμένη μορφή δεδομένων. Τα αναζητήσιμα δεδομένα χρησιμοποιούνται για λειτουργίες αναζήτησης και διατηρούνται τουλάχιστον για 30 ημέρες. Το πλαίσιο «παγκόσμια αναζήτηση» βρίσκεται στην κορυφή της αναφοράς «επισκέπτες σε σύνδεση». Το πλαίσιο παγκόσμια αναζήτηση μπορεί να καταργηθεί ή να τεθεί εκτός λειτουργίας ανά πάσα στγμή.

17. Ερωτήσεις

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη παρούσα Συμφωνία ή τις υπηρεσίες της Finteza, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη Finteza για τη μέτρηση της ιστοσελίδας σας. Θα περιμένουμε με χαρά να συνεργαστούμε και ελπίζουμε να βρείτε χρήσιμες τις υπηρεσίες μας.