Smlouva o Předplatném

Tato smlouva o předplatném (dále jen „Smlouva“) na www.finteza.com stanoví povinnosti a podmínky mezi vámi (dále jen „Klient“) a společností MetaQuotes Ltd, společností s ručením omezeným („Finteza“). , adresa: 35 Dodekanisou str, Germasogeia, 4043, Limassol, Kypr, registrační číslo HE369946, týkající se vašeho používání zde definované služby. Klient a Finteza mohou být společně označováni jako „Strany“ nebo jednotlivě jako „Strana“.

Přečtěte si pozorně tuto dohodu, jedná se o právně závaznou dohodu mezi vámi a společností Finteza a vytiskněte si kopii této smlouvy pro účely archivace.

Vaše používání Služeb je výslovně podmíněno přijetím této Smlouvy a Podmínek použití webu www.finteza.com.

Pokud uzavřete tuto smlouvu jako agent, úředník, zaměstnanec nebo jiný zástupce klienta, zaručujete Vy a Klient společnosti Finteza, že jste řádně zmocněni uzavřít tuto Smlouvu jménem Klienta.

1. Služby

Finteza vám poskytne Službu, pro kterou se zaregistrujete, a vyberete množství Služeb, v souladu s podmínkami této Smlouvy.

Popis služeb je k dispozici na webových stránkách společnosti Finteza.

Finteza si vyhrazuje právo kdykoli podle vlastního uvážení upravovat, vylepšovat nebo doplňovat Služby.

2. Registrační proces

Chcete-li se zaregistrovat a přihlásit se k odběru jakékoli služby, vyplňte online registrační formulář společnosti Finteza pro příslušnou službu.

Podrobnosti registračního formuláře zahrnují, ale nejsou omezeny na, vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu a URL webových stránek.

Finteza si vyhrazuje právo udělit nebo odmítnout registraci nebo aktivaci služby podle svého výhradního a absolutního uvážení.

3. Sliby a závazky jako podmínka přijetí jakýchkoli služeb

Slibujete, zastupujete, zaručujete a souhlasíte s následujícím:

3.1. Všechny informace, které poskytnete, když se zaregistrujete u společnosti Finteza, jsou pravdivé, úplné a přesné a vy budete informovat společnost Finteza o všech změnách vašich registračních údajů během doby platnosti této dohody a do 20 (20) dnů od jakékoli takové změny odešlete aktualizované informace;
   
3.2. Žádná z adres URL, které odešlete do Fintezy, neodkazuje na žádnou webovou stránku nebo web, který obsahuje:

  • nenávistnou propagandu, materiál, který podporuje nebo propaguje nezákonnou činnost nebo násilí;
  • obsah, který jakýmkoli způsobem porušuje nebo jakýmkoli způsobem porušuje zákonná, obecná práva nebo vlastnická práva ostatních, včetně, ale nejen, autorských práv, práv k ochranným známkám, patentů nebo duševní vlastnictví, smluv, soukromí nebo práva na publikování třetí strany;
  • materiál propagující nebo využívající software nebo služby určené k doručování nevyžádané pošty;
  • materiál, který porušuje místní, národní nebo mezinárodní zákony nebo předpisy;
  • nepravdivé tvrzení nebo materiál, který ohrožuje, uráží, obtěžuje, urážlivě nebo hanlivě, obscénně, profánně, neslušně nebo jinak nevhodně uráží nebo škodí; nebo
  • další materiály, které Finteza podle svého výhradního uvážení považuje za nevhodné, včetně porušení norem zveřejněných na webových stránkách Finteza nebo zaslaných e-mailem.

3.3. Zabezpečíte své uživatelské jméno a heslo svého účtu tím, že nezveřejníte své heslo žádné třetí straně, a vy přebíráte odpovědnost za veškerou újmu nebo odpovědnost, kterou lze přičíst vám nebo jakékoli jiné osobě přistupující k vašemu účtu nebo k jakýmkoli službám s vaším uživatelským jménem a heslem.

3.4. Nebudete kopírovat, prodávat, dále šířit, licencovat, sublicencovat nebo jinak převádět svůj účet ani jakékoli materiály, které vám byly poskytnuty v souvislosti se Službami nebo s použitím stránek www.finteza.com, na jakoukoliv třetí stranu bez písemného souhlasu Finteza.

3.5. Se všemi informacemi pro spotřebitele, které pro vás byly shromážděny nebo které vám budou předány prostřednictvím webu nebo služeb Finteza, budete zacházet v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Finteza.

3.6. Budete dodržovat všechny platné federální zákony a předpisy upravující vaše činnosti podle této dohody. Budete dodržovat všechny příslušné zákony a předpisy o osobních údajích a od uživatelů vašeho webu získáte nezbytná oprávnění ke shromažďování a zpracování veškerých osobních údajů pro provádění vaší reklamy.

3.7. Máte plnou pravomoc a oprávnění uzavřít tuto dohodu a plnit své závazky podle této dohody.

Aniž by byla omezena jeho další nápravná opatření, může Finteza kdykoli odmítnout nebo zrušit váš účet nebo Služby z důvodu porušení výše uvedených slibů a povinností. Aby byla zajištěna shoda s kritérii v pododdíle 3.2 výše, Finteza si vyhrazuje právo sledovat obsah webových stránek nebo webů, které odpovídají adresám URL, které zadáte společnosti Finteza.

4. Změny dohody

Změny podmínek, které se netýkají cen, nabývají účinnosti patnáct (15) dní po zveřejnění revidované verze na webových stránkách Finteza. Pokud nesouhlasíte s žádnými zveřejněnými změnami společnosti Finteza v souladu s tímto oddílem, musíte zrušit svůj účet nebo příslušnou Službu, jak je uvedeno v tomto dokumentu, před datem účinnosti pozměněné verze, jinak budete považování, že jste potvrdili a souhlasili se změnami.

Dodatečné úpravy těchto podmínek mohou být provedeny za zvláštních okolností, na základě písemného souhlasu představenstva, viceprezidenta nebo vysoko postaveného vedoucího pracovníka Finteza na hlavičkovém papíře Finteza. Zástupci prodeje produktů a podpory nejsou oprávněni vzdát se nebo pozměnit žádná ustanovení této dohody. Pokud společnost Finteza nevymáhá některé podmínky této dohody, nelze ji vykládat jako zřeknutí se jí, ani to nebude mít vliv na vaše povinnosti nebo práva a prostředky nápravy Finteza podle této smlouvy.

5. Trvání a zrušení služeb


Poskytování služby začíná dnem aktivace používání služby a je aktivní podle popisu služby až do dosažení příslušné částky služby. Vy nebo Finteza můžete zrušit příslušnou Službu (nebo se Finteza může rozhodnout ukončit Službu podle svého výhradního a absolutního uvážení) zrušením smlouvy o předplatném. V takovém případě bude služba ukončena na konci aktuální částky Služby nebo ročně v čase, kdy je učiněno rozhodnutí o zrušení.

Finteza může zrušit službu, pokud překročíte odpovídající měsíční částku služby: konkrétní počet měsíčních zobrazení stránek, událostí nebo reklamních pruhů vybraných během registrace.

Finteza si vyhrazuje absolutní právo zrušit jakoukoli příslušnou Službu s okamžitou účinností a bez předchozího upozornění v případě porušení jakéhokoli ustanovení této Smlouvy nebo jakékoli jiné všeobecné smluvní podmínky, které se vztahují na příslušnou Službu.

6. Doba a ukončení dohody

Podmínky této dohody vstoupí v platnost dnem, kdy Finteza přijme vaši počáteční registraci, a zůstanou v platnosti až do ukončení podle této části. Kterákoli strana může ukončit tuto dohodu zasláním oznámení druhé straně e-mailem. Ukončením této smlouvy bude účet automaticky zrušen. Finteza si také vyhrazuje právo ukončit tuto smlouvu a zrušit váš účet s okamžitou účinností a bez předchozího upozornění v případě, že porušíte jakékoli ustanovení této smlouvy.

Části 10 až 15 této dohody zůstávají v platnosti a zůstávají v platnosti bez ohledu na jakékoli ukončení této dohody. Pokud je tato smlouva z jakéhokoli důvodu ukončena společností Finteza nebo vámi, souhlasíte s tím, že ze všech svých webových stránek a dalších položek odstraníte náš kód, loga a ochranné známky a jakékoli další části služby. Pokud neodstraníte náš kód včetně, ale neomezuje se pouze na umístění přesměrování nebo vyskakovacích oken z vašeho webu, opravňuje společnost Finteza podniknout všechny kroky, aby získala zpět způsobenou škodu.

7. Zveřejnění třetí stranou


Finteza nesdělí žádné statistiky týkající se vašeho webu žádné třetí straně, pokud k tomu nemá váš výslovný souhlas. Statistiky poskytované společností Finteza jsou přísně soukromé a důvěrné a přístupné pouze správcům společnosti Finteza a uživatelům účtů, které vytvoříte.

8. Použití tagů

Některé ze služeb se spoléhají na používání značek HTML nebo jiného kódu na vaší webové stránce nebo webu. S výhradou vašeho dodržování všech podmínek této smlouvy vám Finteza uděluje oprávnění k používání tagů HTML nebo jiného kódu, který vám poskytne společnost Finteza (dále jen „tagy“), pouze pro vaše použití při přijímání služeb, za které jste zaplatili. Souhlasíte s tím, že budete dodržovat všechny pokyny a omezení, které vám společnost Finteza poskytne v souvislosti s používáním tagů. Souhlasíte s tím, že společnost Finteza nenese odpovědnost za jakékoli nesprávné funkce, chyby, nepřesnosti údajů nebo nesprávné výsledky, které lze přičíst vašemu nesprávnému, neautorizovanému nebo nepodporovanému použití jakýchkoli tagů.

9. Vlastnická práva

Souhlasíte a chápete, že Služby a všechny grafické návrhy, ikony, tagy, HTML kód, počítačové programování a další prvky v nich obsažené jsou výhradním vlastnictvím společnosti Finteza. Dále berete na vědomí, že Finteza vlastní všechna práva, titul a zájem na ochranných známkách společnosti Finteza, obchodních názvech, ochranných známkách, vynálezech, autorských právech, obchodních tajemstvích, patentech, technologii, softwaru a know-how souvisejících s designem, funkcí nebo provozování Služby. Vaše práva na Služby jsou přísně omezena na práva výslovně udělena v této Smlouvě.

10. Zřeknutí se záruky

Finteza neposkytuje žádné záruky jakéhokoli druhu, pokud jde o použití nebo výsledky odvozené od jakýchkoli služeb, pokud jde o spolehlivost, přesnost, bezpečnost, včasnost, dostupnost, spolehlivost nebo užitečnost. Služby a veškeré související materiály jsou poskytovány „JAK JE“ bez záruky jakéhokoli druhu. Finteza ZDE ODMÍTÁ VŠECHNY ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO IMPLIKOVANÉ, S OHLEDEM NA SLUŽBY A SOUVISEJÍCÍ MATERIÁLY, VČETNĚ VŠECH IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ. FINTEZA NEZARUČUJE, ŽE PROVOZ SLUŽEB BUDE NEPORUŠENÝ NEBO BEZ CHYBNÝ, NEBO ŽE SLUŽBY BUDOU VHODNÉ PRO VAŠE POTŘEBY NEBO VAŠE ZAMĚŘENÉ ŽÁDOSTI, NEBO ŽE SLUŽBY BUDOU SOUHRNNÉ NEBO PROVOZOVANÉ V SOUVISLOSTI, KONFIGURACE WEBOVÝCH STRÁNEK KTERÉ VYBERETE.

11. Omezení odpovědnosti

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE FINTEZA ODPOVĚDNÁ ZA VÁS NEBO ŽÁDNÉ TŘETÍ STRANĚ ZA ŽÁDNÉ NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NEPŘÍMÉ POŠKOZENÍ JAKÉHOKOLIV DRUHU, VČETNĚ OMEZENÍ ZTRÁTY PŘÍJMŮ, ZTRÁTY NEBO ŠKODY NA PODNIKÁNÍ , PODLE JAKÉKOLIV TEORIE PRÁVA NEBO VLASTNÍHO KAPITÁLU, A JESTLI JE NEBO NE NEBEZPEČÍ ŠKODY PŘEDPOKLÁDANÉ, FINTEZA JE OZNAMUJE PŘEDEM.

Aniž by to omezovalo výše uvedené, Finteza nenese odpovědnost za žádné z vašich dat uložených na hardwaru Finteza. Jste výhradně zodpovědní za zálohování svých dat a informací, které mohou být umístěny na hardwaru Finteza, ať už jsou tyto informace získány použitím služby nebo ne.

12. Odškodnění

Souhlasíte s tím, že odškodníte, budete neškodný a (na žádost Finteza) budete bránit Fintezu a její funkcionáře, ředitele, akcionáře a zástupce před a proti jakékoli odpovědnosti, škodám, ztrátám, nákladům nebo výdajům (včetně, ale nejen, právnických zástupců) poplatky a výdaje) vzniklé v souvislosti s jakýmkoli nárokem souvisejícím (a) s porušením jakýchkoli podmínek, podmínek, zastoupení, záruky nebo smlouvy této smlouvy; nebo (b) informace, které poskytnete společnosti Finteza nebo které zpřístupníte jakékoli třetí straně, včetně údajů o registraci a obsahu webových stránek odpovídajících adresám URL, které společnosti Finteza zadáte. Toto ustanovení zůstává v platnosti i po ukončení této dohody.

13. Výlučný a Nevýlučný opravný prostředek
Pokud nejste spokojeni s jakoukoli částí jakékoli Služby, vaším jediným a výhradním opravným prostředkem je zrušení vašeho účtu nebo předplatného dané Služby v souladu s touto Smlouvou. Vrácení peněz není k dispozici.

14. Obecná ustanovení

Tato dohoda a veškeré spory nebo nároky (včetně mimosmluvních sporů nebo nároků) vzniklé s ní nebo v souvislosti s ní nebo jejím předmětem nebo formováním se řídí a vykládají v souladu s právními předpisy Kyperské republiky.   

Veškeré spory vzniklé mezi stranami se urovnají jednáním mezi stranami. V případě, že spor nelze vyřešit vyjednáváním stran, každá strana neodvolatelně souhlasí s tím, že soudy Kyperské republiky mají výlučnou pravomoc urovnat jakýkoli spor nebo nárok (včetně mimosmluvních sporů nebo nároků) vyplývající z nebo v souvislosti s touto dohodou nebo jejím předmětem nebo formací.

Pokud příslušný soudní orgán zjistí, že jakýkoli výraz nebo jakákoli část ustanovení této dohody je v jakémkoli ohledu neplatný nebo nevymahatelný, zůstává platnost zbývající části této dohody nedotčena, pokud taková nevymahatelnost nemá na operaci podstatný vliv.

Tato Smlouva, spolu se zásadami společnosti Finteza, na které se zde odkazuje, tvoří úplnou dohodu mezi vámi a společností Finteza, pokud jde o používání služeb a webových stránek. Pokud bude některá část této dohody považována za nevynutitelnou, bude tato část pozměněna tak, aby bylo dosaženo zamýšleného účinku v co nejmenší míře, a zbývající část dohody zůstane v plné platnosti.

Žádná ze smluvních stran neodpovídá za jakékoli neplnění svých povinností podle této dohody, pokud jí brání nebo zpozdí plnění těchto závazků v důsledku vyšší moci (válka, nepokoje, požár, povodeň, hurikán, tajfun, zemětřesení, stávky a činy státní nebo vládní akce). V případě vyšší moci musí strana, které brání nebo zpozdí při plnění svých závazků podle této dohody, neprodleně informovat druhou stranu o úplných údajích o události vyšší moci a důvodech vyšší moci, která této straně brání v nebo odložením této strany při plnění jejích závazků a tato strana musí vyvinout přiměřené úsilí ke zmírnění dopadu vyšší moci na její nebo její plnění dohody a ke splnění svých závazků. Po dokončení případu vyšší moci musí dotčená strana co nejdříve znovu zahájit plnění svých závazků podle této dohody.

Nesmíte postoupit tuto smlouvu a jakýkoli pokus o to je neplatný. Berete na vědomí, že váš účet je součástí sítě Finteza a v důsledku toho budete dostávat pravidelná oznámení a informace týkající se souvisejících služeb Finteza. Můžete požádat o odebrání ze seznamu zpráv el. Sítě v síti nebo pomocí odkazu na odhlášení v e-mailech.

15. Publicita

Společnost Finteza může do svých zákaznických seznamů, osvědčení a tiskových zpráv uvést název a logo vaší webové stránky. Pokud byste kdykoli raději nebyli na seznamu, dejte nám vědět a my vaše jméno ze seznamu odstraníme.

16. Zvláštní poznámky

Na Službách NENÍ dovoleno se účastnit s následujícími typy webových stránek: (a) weby, které propagují nezákonnou činnost nebo rasismus, nebo které jsou urážlivé, pomlouvačné, rasistické, zaměřené na zločiny z nenávisti, urážlivé, obtěžující nebo ohrožující, (b) Webové stránky, které obsahují viry nebo jiné znečišťující nebo destruktivní prvky, (c) webové stránky, které porušují práva ostatních, jako je například obsah porušující jakékoli autorské právo, ochranná známka, patent, obchodní tajemství nebo porušující jakékoli právo na soukromí nebo propagaci, (d) Weby, které poskytují pokyny nebo diskuze o provádění nezákonných činností, (e) weby, které propagují nebo používají software nebo služby určené k doručování nevyžádané pošty, nebo (f) weby, které jinak porušují jakýkoli platný zákon nebo které jinak považujeme za nevhodné .

Souhlasíte, že nebudete upravovat programovací kód služby.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že služba může využívat obecné informace o vašem webu (jméno, URL, počet trafiku atd.). Možná použití zahrnují (ale nejsou omezena na) seznamy nejrušnějších stránek, seznamy členských stránek, obecné propagační použití atd.

Finteza ukládá svá data v mnoha různých formátech. 'Prohledávatelná data' je zvláštní formát dat. Prohledávatelná data se používají pro funkce vyhledávání a uchovávají se po dobu nejméně 30 dnů. Pole „univerzální vyhledávání“ se nachází v horní části zprávy „návštěvníci online“. Pole „univerzální vyhledávání“ může být kdykoli odstraněno nebo nemusí fungovat.

17. Otázky

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se této smlouvy nebo služeb Finteza, kontaktujte nás . Děkujeme, že jste si vybrali Finteza k měření vašeho webu. Těšíme se na to, že s vámi budeme obchodovat a doufáme, že pro vás budou naše služby cenné.