Zásady a pravidla ochrany dat

Tyto zásady ochrany osobních údajů a dat stanoví, které společnost MetaQuotes Ltd („My“, „nás“ nebo „náš“) můžeme shromažďovat, používat nebo jinak zpracovávat osobní údaje prostřednictvím našeho webu www.finteza.com (dále jen „web“) a všech souvisejících webů, jak je uvedeno níže , software ke stažení, mobilní aplikace včetně desktopových aplikací (dále jen „produkty“) a další služby poskytované námi, u kterých je zobrazen odkaz na tyto zásady ochrany osobních údajů, a veškerá další komunikace s jednotlivci prostřednictvím písemných nebo ústních prostředků, jako je e-mail, chat nebo telefon (společně s webem a produkty, našimi „službami“). 

Zavazujeme se chránit vaše osobní údaje, které nám svěřujete při používání našich webových stránek a služeb, včetně použití následujících:

 • www.finteza.com a další webové stránky společnosti včetně subdomén;
 • Softwarové aplikace Finteza.

Definice

Osobní údaje: veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby („subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, online identifikátor nebo na jeden nebo více faktorů specifických pro fyzický, fyziologický, genetický, mentální, ekonomický, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

Zpracováním se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací, které se provádějí s osobními údaji nebo se soubory osobních údajů, ať už automatizovanými prostředky, jako je sběr, zaznamenávání, organizace, strukturování, ukládání, přizpůsobení nebo změna, vyhledávání, konzultace, použití, zveřejnění přenosem, šířením nebo jiným zpřístupněním, vyrovnání nebo kombinací, omezením, vymazáním nebo zničením.

Omezení zpracování znamená označení uložených osobních údajů s cílem omezit jejich zpracování v budoucnu.

Správcem: fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s ostatními určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů; pokud jsou účely a prostředky takového zpracování stanoveny právem Unie nebo členského státu, může být správce nebo konkrétní kritéria pro jeho jmenování stanovena právem Unie nebo členského státu.

Zpracovatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce.

Souhlas subjektu údajů: jakékoli svobodně dané, konkrétní, informované a jednoznačné vyjádřené přání subjektu údajů, kterým on nebo ona prohlášením nebo jasným kladným jednáním, vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů, které se jeho nebo jí týkají.

1. Shromažďování a použití informací

1.1 Obecně shromažďujeme informace, které:

a) přímo nám poskytujete prostřednictvím našich webových stránek nebo na vaši žádost týkající se našich produktů nebo služeb,
b) dostáváme z používání našich produktů a služeb, mimo jiné včetně našich webových stránek

1.2 Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat prostřednictvím několika různých zdrojů, mimo jiné:

 • Webové formuláře a registrace do softwarových produktů / aplikací     
 • Fyzické formuláře
 • Telefonicky nebo e-mailem
 • Obchodní zástupce
 • Existující klienti nebo zaměstnanci
 • Tickety technické podpory
 • Živá online asistence a podpora
 • Sociální média a sociální sítě
 • Reklamní pulty a identifikátory na webových stránkách

1.3 Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat a používat pro jakýkoli nebo všechny z následujících účelů:

(a) plnění závazků vyplývajících ze smlouvy nebo v průběhu nebo v souvislosti s naším poskytováním zboží a / nebo služeb, které požadujete;
(b) ověření vaší totožnosti;
(c) odpovídání na otázky, vyřizování, posuzování dotazů, žádostí, aplikací, stížností, žádostí o volné pracovní místo a zpětné vazby;
(d) řízení vašeho vztahu s námi;
(e) zasílání marketingových informací, včetně průzkumů a dotazníků, o našich produktech nebo službách;
(f) dodržování všech platných zákonů, nařízení, kodexů praxe, pokynů, směrnic nebo pravidel nebo pomoc při vymáhání práva a vyšetřování prováděných jakýmkoli vládním nebo regulačním orgánem;
(g) jakékoli jiné účely, pro které jste tyto informace poskytli;(h) předávání informací jakýmkoli přidruženým třetím stranám, včetně našich poskytovatelů služeb a zástupců třetích stran a příslušných vládních a / nebo regulačních orgánů, ať už v Evropě nebo v jurisdikcích EU, pro výše uvedené účely v této části;
(i) jakékoli jiné vedlejší obchodní účely související s výše uvedeným nebo v souvislosti s ním;(j) spravovat a zlepšovat funkce a funkčnost našich aplikací a souvisejících služeb;
(k) analyzovat výkonnost aplikací prostřednictvím shromažďování statistických údajů.

Účely uvedené v předchozích odstavcích mohou platit i v situacích, kdy váš vztah s námi (například na základě smlouvy) byl jakýmkoli způsobem ukončen nebo změněn na přiměřenou dobu (včetně případného období umožnit nám vymáhat naše práva na základě jakékoli smlouvy s vámi nebo na jiné zákonné účely).

Kromě konkrétních účelů, pro které můžeme zpracovat vaše osobní údaje stanovené v této části, můžeme také zpracovat vaše osobní údaje, pokud je takové zpracování nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, které pro nás platí, nebo za účelem ochrany vašich osobních údajů, životně důležité zájmy nebo životně důležité zájmy jiné osoby.

Poskytujeme naše služby ve spolupráci se společnostmi, které poskytují služby naším jménem, jako je zpracování a doručování informací, zveřejňování informací v aplikacích, dodávka obsahu a služeb poskytovaných aplikacemi a službami našich webových stránek nebo provádění statistické analýzy využití aplikací a výše uvedených služeb. Těmto poskytovatelům služeb bude poskytnut omezený přístup k vašim informacím, jak je to přiměřeně nutné pro poskytování služby, a budeme požadovat, aby takové třetí strany dodržovaly tyto zásady ochrany osobních údajů nebo aby fungovaly podle podobných zásad ochrany osobních údajů.

Naše e-mailové seznamy neprodáváme, nepronajímáme, nepůjčujeme ani volně nedistribuujeme žádné třetí straně.

Pokud dobrovolně prozradíte své osobní informace ve svém profilu, na fórech a komentujete online v oblastech fóra / chatu, budou tyto informace veřejně dostupné a ostatní uživatelé si je budou moci prohlédnout. Fóra, chaty a další oblasti komunity uživatelů našich aplikací, které jsou k dispozici prostřednictvím našich webových stránek a aplikací, jsou veřejná. V takových oblastech byste neměli zveřejňovat žádné informace, které lze použít ke zjištění vaší identity nebo identity jiné osoby. Nejsme odpovědní za bezpečnost a ochranu informací, které jste v těchto oblastech zveřejnili.

1.4 Osobní údaje a ochrana soukromí mladistvých

Uznáváme důležitost ochrany informací o nezletilých a vědomě neshromažďujeme žádné osobní informace od nezletilých mladších osmnácti (18) let. Naše webové stránky a služby jsou určeny osobám starším osmnácti (18) let, MetaQuotes Ltd nenese žádnou odpovědnost za jakékoli nedodržení tohoto požadavku.

Doporučujeme rodičům a zákonným zástupcům, aby přijali příslušná opatření, aby zabránili dětem mladším osmnácti let prohlížet si na těchto webových stránkách bez příslušného povolení.

V případě, že si uvědomíme, že jsme obdrželi osobní informace od návštěvníka mladšího osmnácti (18) let, vymažeme je, jakmile to bude prakticky proveditelné, a nevyužijeme tyto informace.

1.5. Shromažďování dalších informací

Můžeme shromažďovat další neosobní informace o používání našich softwarových aplikací, návštěvách našich webových stránek nebo využívání dalších služeb, včetně odkazů, na které jste klikli, softwaru nebo informací, které jste si stáhli, jakož i dalších akcí souvisejících s používáním našich produkty nebo služby. Můžeme také shromažďovat určité technické informace nezbytné pro provoz našich produktů / služeb a shromažďování anonymních statistik o používání těchto produktů / služeb, spolu s případnými chybovými zprávami o našich produktech.

2. Cookies

Cookies jsou malé textové soubory obsahující řetězec čísel a písmen, která jsou umístěna na pevný disk při každé návštěvě určité webové stránky. Tyto soubory umožňují identifikovat váš prohlížeč, když znovu navštívíte stejný web. Cookies mohou ukládat uživatelská nastavení a další informace. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby odmítal všechny cookies nebo aby vás informoval o přijetí cookie. Mějte však na paměti, že některé funkce nebo služby webových stránek nemusí fungovat správně, bez přijmutí cookies. Takto shromážděná data nelze použít k individuální identifikaci uživatelů webových stránek. Soubory cookie nelze použít ke spuštění programů ani k přenosu virů do počítače. Chcete-li zobrazit naše zásady týkající se cookies, klikněte sem ( link )

3. Ochrana osobních údajů

Snažíme se zajistit ochranu informací, které nám byly předány, a to jak během přenosu, tak i po jejich obdržení. Udržujeme patřičné administrativní, technické a fyzické záruky na ochranu osobních údajů před náhodným nebo nezákonným zničením, náhodnou ztrátou, neoprávněnou změnou, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem, zneužitím a jakoukoli jinou nezákonnou formou zpracování osobních údajů, které máme v držení. Patří sem například brány firewall, ochrana heslem a další ovládací prvky přístupu a ověřování. 

V souladu s doporučeními Rady pro bezpečnostní standardy pro platební karty jsou podrobnosti o zákaznických kartách chráněny šifrováním Transport Layer — TLS 1.2 a aplikační vrstvou s algoritmem AES a délkou klíče 256 bitů.

Žádný způsob přenosu přes internet nebo způsob elektronického ukládání však není 100% bezpečný. Nemůžeme zajistit ani zaručit bezpečnost žádných informací, které nám předáte, a činíte tak na vlastní nebezpečí. Rovněž nemůžeme zaručit, že k těmto informacím nebude možné získat přístup, zveřejnit, pozměnit nebo zničit porušením našich fyzických, technických nebo manažerských záruk. Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje byly ohroženy, kontaktujte nás.

4. Uchovávání osobních údajů

Můžeme uchovávat data po různá časová období pro různé účely, jak to vyžaduje zákon, naše oprávněné zájmy nebo nejlepší obchodní praktiky. Uchovávání některých údajů může vyžadovat i další zákonné povinnosti, právní procesy a šetření. 

5. Přenosy dat mimo EHP

Můžeme mít zpracovatele v různých zemích po celém světě, takže vaše osobní údaje mohou být zpracovány, použity nebo přeneseny mimo EHP. Zajišťujeme, aby byla podle příslušných vnitrostátních a mezinárodních zákonů podle potřeby zavedena veškerá nezbytná ochranná a bezpečnostní opatření. 

6. Změny těchto zásad ochrany osobních údajů a dat

6.1 Vyhrazujeme si právo revidovat a aktualizovat tyto Zásady ochrany osobních údajů a dat čas od času, částečně nebo úplně, zveřejněním nové verze na našem webu.

6.2 Doporučujeme vám pravidelně kontrolovat naše zásady ochrany osobních údajů, abyste se neustále informovali o změnách. 

6.3 Chcete-li zobrazit nejnovější verzi našich zásad ochrany osobních údajů, klikněte na odkaz <Zásady ochrany osobních údajů a údajů> na následující adrese: https://www.finteza.com/cs/privacy . V případě těchto revizí vstoupí nová revidovaná verze Zásad ochrany osobních údajů v platnost dnem jejího zveřejnění, nestanoví-li revidovaná verze Zásad ochrany osobních údajů jinak.

6.4 Můžeme vás informovat o změnách těchto zásad e-mailem nebo prostřednictvím systému zasílání zpráv na našich webových stránkách.

7. Vaše Práva

a) právo na přístup

Máte právo na potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje, a pokud ano, přístup k osobním údajům, spolu s některými dalšími informacemi. Tyto dodatečné informace zahrnují podrobnosti o účelu zpracování, kategorií dotčených osobních údajů a příjemcích osobních údajů. Pokud tím nejsou dotčena práva a svobody ostatních, poskytneme vám kopii vašich osobních údajů.

b) právo na opravu

Máte právo požádat o opravu veškerých nepřesných osobních údajů o vás a s ohledem na účel zpracování nechat o vás doplnit jakékoli neúplné osobní údaje.

c) právo na vymazání

V některých případech máte právo požádat o vymazání vašich osobních údajů, pokud je prokázáno, že osobní údaje již nejsou nutné ve vztahu k účelům, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; odejmete povolení ke zpracování založenému na autorizaci; nesouhlasíte se zpracováním podle určitých pravidel platných zákonů o ochraně údajů a pokud je prokázáno, že osobní údaje byly nezákonně zpracovány. Právo na vymazání však existuje. Obecné výjimky zahrnují případy, kdy je zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informací, pro splnění zákonné povinnosti nebo pro zřízení, výkon nebo obranu právních nároků a z důvodů veřejného zájmu.

d) právo omezit zpracování

V některých případech máte právo omezit zpracování vašich osobních údajů, například když napadnete přesnost osobních údajů; zpracování je nezákonné, ale jste proti smazání; pro účely našeho zpracování již nepotřebujeme osobní údaje, ale osobní údaje požadujete pro stanovení, uplatnění nebo obranu právních nároků; a vy jste vznesli námitku proti zpracování, až do ověření této námitky. Pokud bylo zpracování na tomto základě omezeno, můžeme vaše osobní údaje i nadále ukládat a budeme je zpracovávat pouze pro vznik, výkon nebo obranu právních nároků, pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitý veřejný zájem.

e) právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo namítat proti našemu zpracování vašich osobních údajů z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace, ale pouze v rozsahu, v jakém je právní základ pro zpracování nezbytný pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo v výkon jakéhokoli úřední moci svěřené nám nebo účely oprávněných zájmů, které sledujeme my nebo třetí strana. Pokud podáte takovou námitku, přestaneme zpracovávat osobní údaje, ledaže dokážeme prokázat přesvědčivé legitimní důvody pro zpracování, které potlačují vaše zájmy, práva a svobody, nebo pokud zpracování je pro stanovení, výkon nebo obranu právních nároků.

 Máte právo namítat proti našemu zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu (včetně profilování pro účely přímého marketingu). Pokud podáte takovou námitku, přestaneme za tímto účelem zpracovávat vaše osobní údaje.

 Máte právo vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo statistické účely z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace, ledaže je zpracování nezbytné pro plnění úkolu provedeného z důvodů veřejného zájmu.

f) právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní informace, které ným byly poskytnuty vzhledem k tomu 

 •  zpracování je založeno na autorizaci; nebo
 •  zpracování se provádí automatizovanými prostředky, máte právo obdržet vaše osobní údaje od nás ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Toto právo se však nepoužije, pokud by to nepříznivě ovlivnilo práva a svobody ostatních.

(g) právo podat stížnost orgánu dozoru

 Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje zákony o ochraně údajů, máte zákonné právo podat stížnost u orgánu dozoru odpovědného za ochranu údajů. Můžete tak učinit v členském státě EU, ve kterém máte obvyklé bydliště, ve vašem pracovišti nebo v místě domnělého porušení.

(h) právo odejmout povolení.

Pokud je právním základem pro zpracování vašich osobních údajů autorizace, máte právo toto oprávnění kdykoli odebrat. V takovém případě vám nebudeme moci poskytnout některé funkce a funkce našich služeb. Odnětí povolení nemá vliv na zákonnost zpracování před žádostí o stažení.

8. Oznamování porušení

V případě neoprávněného narušení nebo vniknutí do našich systémů, které by mohlo ovlivnit bezpečnost vašich osobních údajů, vás budeme informovat, jakmile to bude prakticky proveditelné, a přijmeme veškerá nezbytná opatření a kroky, abychom zabránili budoucím událostem a podobným jevům.

9. Kontaktujte nás

Máte-li dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů a dat nebo způsobu, jakým jsou osobní údaje zpracovávány nebo používány v souvislosti s používáním našich softwarových aplikací nebo webových stránek, > nás prosím kontaktujte. Vaše žádost musí obsahovat vaše jméno a další informace potřebné pro identifikaci, jakož i pro úplné a úplné zpracování vaší žádosti.