นโยบายการปกป้องความเป็นส่วนตัวและข้อมูล

นโยบายการปกป้องความเป็นส่วนตัวและข้อมูลนี้กำหนดพื้นฐานซึ่ง Finteza จำกัด (“เรา” หรือ “ของเรา”) สามารถรวบรวม ใช้ หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผ่านเว็บไซต์ของเรา  www.finteza.com ("เว็บไซต์") และทุกเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุด้านล่าง ซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดได้ แอปพลิเคชั่นมือถือรวมทั้งแอปพลิเคชั่นเดสก์ท็อป (เรียกรวมว่า "ผลิตภัณฑ์") และการบริการอื่นๆ ที่ให้โดยเรา และที่ซึ่งลิงก์ไปยังนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แสดงอยู่ และการสื่อสารอื่นๆ ทั้งหมดกับบุคคลผ่านการเขียนหรือวาจา เช่น อีเมล์ แชท หรือโทรศัพท์ (รวมกับเว็บไซต์และผลิตภัณฑ์ เรียกว่า "การบริการ" ของเรา) 

เรามุ่งมั่นที่จะป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่คุณมอบความไว้วางใจให้เราขณะที่ใช้งานเว็บไซต์และการบริการของเรา รวมถึงต่อไปนี้:

 • www.finteza.com และเว็บไซต์บริษัทอื่นๆ รวมถึงโดเมนย่อย
 • แอปพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ของ Finteza

คำจำกัดความ

ข้อมูลส่วนบุคคล: หมายถึงข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ถูกระบุหรือระบุได้ (‘เจ้าของข้อมูล’); บุคคลที่ระบุได้คือบุคคลธรรมดาซึ่งสามารถถูกระบุตัวตน ทางตรงหรือทางอ้อม โดยเฉพาะโดยการอ้างอิงถึงเครื่องบ่งชี้ เช่น ชื่อ หมายเลขประจำตัว ข้อมูลที่อยู่ เครื่องบ่งชี้ออนไลน์ หรือ ตัวแปรหนึ่งหรือมากกว่าที่เจาะจงถึงตัวตนทางกายภาพ ชีวภาพ พันธุกรรม จิตใจ เศรษฐศาสตร์ วัฒนธรรม หรือสังคมของบุคคลนั้น

การประมวลผล: หมายถึงการดำเนินการหรือกลุ่มของการดำเนินการใดๆ ซึ่งกระทำบนข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าโดยวิธีอัตโนมัติหรือไม่ เช่น การรวบรวม บันทึก จัดระเบียบ วางโครงสร้าง จัดเก็บ ดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลง รับ พิจารณา ใช้ เปิดเผยโดยการส่งผ่าน เผยแพร่หรือทำให้พร้อมใช้ จัดเรียงหรือรวม จำกัด ลบ หรือทำลาย

การจำกัดของการประมวลผล: หมายถึงการทำเครื่องหมายข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บ โดยจุดมุ่งหมายเพื่อจำกัดการประมวลผลในอนาคต

ผู้ควบคุม: หมายถึงบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หน่วยงานสาธารณะ ตัวแทน หรือหน่วยอื่นๆ ซึ่งโดยผู้เดียวหรือร่วมกับผู้อื่น ระบุวัตถุประสงค์และวิธีการของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งวัตถุประสงค์และวิธีการของการประมวลผลดังกล่าวถูกระบุโดยกฎหมายสหภาพหรือประเทศสมาชิก ผู้ควบคุมหรือเกณฑ์ที่เจาะจงสำหรับการเสนอชื่อผู้ควบคุมอาจถูกกำหนดโดยกฎหมายสหภาพหรือประเทศสมาชิก

ผู้ประมวลผล: หมายถึงบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หน่วยงานสาธารณะ ตัวแทน หรือหน่วยอื่นๆ ซึ่งประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของผู้ควบคุม

ความยินยอมของเจ้าของข้อมูล: หมายถึงการแสดงโดยอิสระ เจาะจง มีความเข้าใจ และชัดเจนของความต้องการของเจ้าของข้อมูล โดยคำแถลงหรือการกระทำที่ยืนยันชัดเจน ซึ่งแสดงความเห็นด้วยในการประมวลผลของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูล

1. การรวบรวมและใช้ข้อมูล

1.1  เรารวบรวมข้อมูลซึ่ง:

a) คุณให้กับเราโดยตรงผ่านเว็บไซต์ของเราหรือตามที่คุณร้องขอตามผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
b) เราได้รับจากการใช้งานผลิตภัณฑ์และการบริการของเราซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเว็บไซต์ของเรา

1.2 เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านหลายแหล่งที่แตกต่างกัน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

 • แบบฟอร์มและการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชั่นในเว็บไซต์     
 • แบบฟอร์มที่เป็นวัตถุ
 • ผ่านโทรศัพท์หรืออีเมล์
 • ตัวแทนแนะนำ
 • ลูกค้าหรือพนักงานที่มีอยู่
 • ตั๋วโต๊ะให้บริการ
 • การสนับสนุนและช่วยเหลือออนไลน์
 • โซเชียลมีเดียและเครือข่ายสังคม
 • เครื่องนับและระบุโฆษณาบนเว็บไซต์

1.3  เราอาจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ หรือทั้งหมดต่อไปนี้:

(a) การกระทำตามภาระความรับผิดชอบภายใต้สัญญาหรือตามข้อกำหนดของสินค้าและ/หรือการบริการซึ่งร้องขอโดยคุณ
(b) การระบุตัวตนของคุณ
(c) การตอบสนอง จัดการ ประเมิน ต่อคำถามหรือการร้องขอ การสมัคร การร้องเรียน คำขอตำแหน่งว่าง และข้อมูลตอบกลับ
(d) การจัดการความสัมพันธ์ของคุณกับเรา
(e) การส่งข้อมูลทางการตลาดให้คุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแบบสำรวจและแบบสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
(f) การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ หลักการปฏิบัติ คำแนะนำ คำสั่งหรือกฎ หรือเพื่อช่วยเหลือในการบังคับตามกฎหมายและการสืบสวนซึ่งกระทำโดยหน่วยงานของรัฐและ/หรือหน่วยงานกำกับควบคุม
(g) วัตถุประสงค์อื่นใดๆ ซึ่งคุณได้ให้ข้อมูล
(h) การส่งผ่านข้อมูลไปยังหน่วยงานอื่นในเครือ รวมถึงผู้ให้บริการและตัวแทนภายนอกของเราและหน่วยงานของรัฐและ/หรือหน่วยงานกำกับควบคุมที่เกี่ยวข้อง ทั้งในยุโรปและนอกขอบเขตอำนาจ EU สำหรับวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวถึงก่อนหน้าในส่วนนี้
(i) วัตถุประสงค์ทางธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อด้านบน
(j) จัดการบริหารและพัฒนาคุณลักษณะและฟังก์ชั่นของแอปพลิเคชั่นของเราและการบริการที่เกี่ยวข้อง
(k) เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชั่นผ่านการรวบรวมข้อมูลทางสถิติ

วัตถุประสงค์ในข้อความข้างต้นอาจดำเนินต่อไปแม้ในสถานการณ์ซึ่งความสัมพันธ์ของคุณกับเรา (ตัวอย่างเช่น ตามสัญญา) ได้สิ้นสุดหรือเปลี่ยนแปลงในทางใดทางหนึ่ง เป็นระยะเวลาที่สมเหตุสมผลหลังจากนั้น (รวมถึง ระยะเวลาที่ทำให้เราสามารถบังคับใช้สิทธิของเราภายใต้สัญญาใดๆ กับคุณหรือวัตถุประสงค์ทางกฎหมายอื่นๆ)

นอกจากวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุซึ่งเราสามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในส่วนนี้ เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในที่ซึ่งการประมวลผลนั้นจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายซึ่งมีผลบังคับกับเรา หรือเพื่อปกป้องผลประโยชน์อันสำคัญของคุณ หรือของบุคคลอื่น

เราให้บริการของเราโดยร่วมมือกับบริษัทซึ่งให้บริการในนามของเรา เช่นการจัดการการประมวลผลและส่งข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูลในแอปพลิเคชั่น การเสนอเนื้อหาและการบริการซึ่งให้โดยแอปพลิเคชั่นและการบริการของเว็บไซต์ของเรา หรือการวิเคราะห์ทางสถิติบนการใช้งานแอปพลิเคชั่นและการบริการที่ได้กล่าวถึงก่อนหน้า ผู้ให้บริการเหล่านี้จะได้รับการเข้าถึงที่จำกัดสู่ข้อมูลของคุณเท่าที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้การบริการ และเราจะร้องขอให้บุคคลภายนอกดังกล่าวปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา หรือดำเนินการภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวที่คล้ายกัน

เราไม่ขาย ให้เช่า หรือแจกจ่ายฟรีรายชื่อเมล์ของเราให้บุคคลภายนอก

เมื่อคุณเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในโปรไฟล์ของคุณ บนฟอรั่มและคอมเมนต์ออนไลน์ในฟอรั่ม/แชทด้วยความสมัครใจ มันจะเป็นสาธารณะและสามารถมองเห็นได้โดยผู้ใช้อื่นๆ ฟอรั่ม แชท และพื้นที่คอมมิวนิตี้อื่นๆ ของผู้ใช้งานแอปพลิเคชั่นของเราซึ่งมีให้ใช้ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของเราเป็นพื้นที่สาธารณะ ในพื้นที่ดังกล่าว คุณไม่ควรเปิดเผยข้อมูลดใๆ ซึ่งสามารถใช้ทำการระบุตัวตนของคุณหรือบุคคลอื่น เราไม่รับผิดชอบความปลอดภัยและการปกป้องข้อมูลซึ่งเปิดเผยโดยคุณในพื้นที่ดังกล่าว

1.4 ข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของผู้เยาว์

เราตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องข้อมูลเกี่ยวกับผู้เยาว์ และเราไม่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์ซึ่งอายุต่ำกว่าสิบแปด (18) ปี เว็บไซต์และการบริการของเรามุ่งเน้นบุคคลอายุมากกว่าสิบแปด (18) ปี, Finteza จำกัด ไม่รับผิดชอบสำหรับการไม่ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องนี้

เราสนับสนุนให้ผู้ปกครองและผู้ดูแลตามกฎหมายใช้วิธีการที่เหมาะสมในการปกป้องเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปีจากการเข้าชมเว็บไซต์โดยไม่มีการอนุญาตที่เหมาะสม

ในกรณีที่เรารับรู้ว่าเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เข้าชมอายุต่ำกว่าสิบแปด (18) ปี เราจะทำการลบโดยเร็วที่สุดอย่างสมเหตุสมผลและไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าว

1.5. การรวบรวมข้อมูลอื่น

เราอาจรวบรวมข้อมูลที่ไม่ใช่ส่วนบุคคลอื่นๆ เกี่ยวกับการใช้งานซอฟต์แวร์แอปพลิเคชั่นขเองเรา การเข้าชมเว็บไซต์ หรือการใช้งานการบริการเพิ่มเติม รวมถึงลิงก์ที่คุณคลิก ซอฟต์แวร์หรือข้อมูลที่คุณดาวน์โหลด รวมทั้งการกระทำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เรายังอาจรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการของผลิตภัณฑ์/บริการของเรา และการรวบรวมสถิติไม่ระบุชื่อบนการใช้งานผลิตภัณฑ์/บริการดังกล่าวร่วมกับรายงานการขัดข้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา

2. คุกกี้

คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ประกอบด้วยสตริงของตัวเลขและตัวอักษรซึ่งถูกวางลงในฮาร์ดดิสก์ของคุณทุกครั้งที่คุณเข้าชมหน้าเว็บใดๆ ไฟล์เหล่านี้ทำให้สามารถระบุเบราว์เซอร์ของคุณเมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์เดิมอีกครั้ง คุกกี้สามารถเก็บการตั้งค่าและข้อมูลอื่นๆ ของผู้ใช้ คุณสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณให้ปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดหรือให้แจ้งคุณเมื่อคุณได้รับคุกกี้ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าบางคุณลักษณะหรือบริการของเว็บไซต์อาจทำงานไม่เหมาะสมเมื่อไม่มีการยอมรับคุกกี้ ข้อมูลใดๆ ที่ถูกเก็บในลักษณะนี้ไม่สามารถใช้เพื่อระบุผู้ใช้เว็บไซต์รายบุคคลได้ คุกกี้ไม่สามารถถูกใช้เพื่อรันโปรแกรมหรือส่งไวรัสไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณได้ เพื่อดูนโยบายคุกกี้ของเรา กรุณาคลิกที่นี่ ( link)

3. การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

เราพยายามทำให้แน่ใจในการปกป้องข้อมูลที่ส่งมาถึงเรา ทั้งระหว่างการส่งผ่านและเมื่อเราได้รับข้อมูล เรารักษาการป้องกันโดยการบริหารจัดการ ทางเทคนิค และทางกายภาพ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการทำลายโดยไม่ตั้งใจหรือผิดกฎหมาย การสูญหายโดยไม่ตั้งใจ การดัดแปลงที่ไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผยหรือเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้ในทางที่ผิด และรูปแบบที่ผิดกฎหมายอื่นๆ ในการประมวลผลข้อมูลในความครอบครองของเรา สิ่งนี้รวมถึง ตัวอย่างเช่น ไฟร์วอลล์ การปกป้องรหัสผ่านและการควบคุมการเข้าถึงและการอนุญาตอื่นๆ 

ตามคำแนะนำของ Payment Card Industry Security Standards Council รายละเอียดของบัตรของลูกค้าถูกปกป้องโดยใช้การเข้ารหัส Transport Layer — TLS 1.2 และเลเยอร์แอปพลิเคชั่นซึ่งมีอัลกอริทึ่ม AES และความยาวของคีย์ 256 บิต

อย่างไรก็ตาม ไม่มีวิธีใดในการส่งผ่านข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต หรือวิธีการเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกที่ปลอดภัย 100% เราไม่สามารถมั่นใจหรือรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลใดๆ ที่คุณส่งให้เรา และคุณรับความเสี่ยงดังกล่าวด้วยตนเอง และเราไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถถูกเข้าถึง เปิดเผย ดัดแปลง หรือทำลาย โดยการฝ่าฝืนการป้องกันทางกายภาพ ทางเทคนิค หรือทางการจัดการได้ ถ้าคุณเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ปลอดภัย กรุณาติดต่อเรา

4. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจเก็บรักษาข้อมูลเป็นระยะเวลาที่แตกต่างกันสำหรับวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันตามที่กำหนดโดยกฎ ผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือแนวทางปฏิบัติที่ดีทางธุรกิจ ซึ่งข้อบังคับทางกฎหมาย ขั้นตอนทางกฎหมาย และการไต่สวนอื่นๆ อาจทำให้จำเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลบางอย่าง 

5. การส่งข้อมูลนอก เขตเศรษฐกิจยุโรป

เราอาจมีผู้ประมวลผลในหลายประเทศรอบโลก ดังนั้นข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกประมวลผล ใช้ หรือส่งผ่านภายนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป เรามั่นใจว่าการป้องกันและวิธีการด้านความปลอดภัยที่จำเป็นทั้งหมดมีพร้อม ตามที่พิจารณาว่าเหมาะสม ภายใต้กฎหมายภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

6. การเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้และนโยบายการปกป้องข้อมูล

6.1 เราสงวนสิทธิในการทบทวนแก้ไขและอัปเดตนโยบายนี้และนโยบายการปกป้องข้อมูลเป็นครั้งคราวบางส่วนหรือทั้งหมดโดยการตีพิมพ์เวอร์ชั่นใหม่บนเว็บไซต์ของเรา

6.2 เราส่งเสริมให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเป็นระยะเพื่ออัปเดตตัวคุณเองเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง 

6.3  เพื่อดูเวอร์ชั่นล่าสุดของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา คลิกลิงก์ <นโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายการปกป้องข้อมูล> ที่แอดเดรสต่อไปนี้: https://www.finteza.com/th/privacy ในกรณีของการทบทวนแก้ไข เวอร์ชั่นที่แก้ไขใหม่ของนโยบายความเป็นส่วนตัวจะมีผลในวันที่ตีพิมพ์ นอกจากระบุเป็นอย่างอื่นในเวอร์ชั่นแก้ไขของนโยบายความเป็นส่วนตัว

6.4  เราอาจแจ้งคุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ทางอีเมล์หรือระบบข้อความบนเว็บไซต์ของเรา

7. สิทธิ์ของคุณ

(a)    สิทธิ์ในการเข้าถึง

คุณมีสิทธิ์ในการยืนยันให้หรือไม่ให้เราประมวลผลข้อมูลของคุณ และเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลรวมกับข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ ข้อมูลเพิ่มเติมนั้นรวมถึงรายละเอียดของวัตถุประสงค์ของการประมวลผล หมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง และผู้รับข้อมูลส่วนบุคคล ถ้าไม่กระทบต่อสิทธิ์และเสรีภาพของผู้อื่น เราจะให้สำเนาของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่คุณ

(b)  สิทธิ์ในการแก้ไขให้ถูกต้อง

คุณมีสิทธิ์ในการร้องขอให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องของคุณได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง และข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์ถูกทำให้สมบูรณ์โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการประมวลผล

(c)     สิทธิ์ในการลบ

ในบางสถานการณ์ คุณมีสิทธิ์ในการร้องขอการลบของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถ้าเป็นที่ยอมรับว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่จำเป็นอีกต่อไปในวัตถุประสงค์ซึ่งข้อมูลถูกรวบรวมหรือประมวลผล คุณเพิกถอนการอนุญาตในการประมวลผลตามการอนุญาต คุณคัดค้านการประมวลผลภายใต้กฎการปกป้องข้อมูลที่ปฏิบัติได้ และถ้าเป็นที่ยอมรับว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ถูกประมวลผลอย่างผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตาม มีข้อยกเว้นของสิทธิ์ในการลบ ข้อยกเว้นทั่วไปรวมถึงกรณีที่การประมวลผลจำเป็นสำหรับการใช้สิทธิ์ของเสรีภาพในการแสดงความคิดและข้อมูล สำหรับการปฏิบัติตามข้อผูกมัดทางกฎหมายหรือเพื่อการก่อตั้ง ใช้ หรือป้องกันการเรียกร้องตามกฎหมาย และเพื่อเหตุผลของผลประโยชน์สาธารณะ

(d)  สิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผล

ในบางสถานการณ์ คุณมีสิทธิ์ที่จะจำกัดการประมวลผลของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณโต้แย้งความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล การประมวลผลไม่ได้ผิดกฎหมายแต่คุณคัดค้านการลบ เราไม่ต้องการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลอีกต่อไปแต่คุณร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการก่อตั้ง ใช้ หรือป้องกันการเรียกร้องตามกฎหมาย และคุณปฏิเสธการประมวลผล เมื่อการประมวลผลถูกจำกัดโดยพื้นฐานนี้ เราอาจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อไป และเราจะประมวลผลข้อมูลเพื่อการก่อตั้ง ใช้ หรือป้องกันการเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อการปกป้องสิทธิของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่น หรือเพื่อเหตุผลของผลประโยชน์สาธารณะที่สำคัญเท่านั้น

(e)    สิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผล

คุณมีสิทธิ์คัดค้านการประมวลผลของเราบนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบนเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์เฉพาะของคุณ เฉพาะในขอบเขตที่จำเป็นตามกฎหมายสำหรับการทำงานที่เป็นผลประโยชน์สาธารณะ หรือการทำงานของหน่วยงานทางการซึ่งยึดวัตถุประสงค์ของผลประโยชน์ทางกฎหมายซึ่งทำให้ลุล่วงโดยเราหรือบุคคลอื่น ถ้าคุณทำการคัดค้านดังกล่าว เราจะหยุดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลยกเว้นว่าเราสามารถแสดงเหตุผลที่มีผลบังคับอย่างถูกต้องสำหรับการประมวลผลซึ่งมีผลมากกว่าผลประโยชน์ สิทธิ และเสรีภาพของคุณ หรือกระบวนการนั้นเพื่อการเริ่ม ใช้ หรือป้องกันการเรียกร้องตามกฎหมาย

 คุณมีสิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผลของเราบนข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดทางตรง (รวมถึงการทำโปรไฟล์สำหรับวัตถุประสงค์ด้านการตลาดทางตรง) ถ้าคุณทำการคัดค้านดังกล่าว เราจะหยุดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์นี้

 คุณมีสิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผลของเราบนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับวัตุประสงค์ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือประวัติศาสตร์ หรือวัตถุประสงค์ทางสถิติบนเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์เฉพาะของคุณ ยกเว้นว่าการประมวลผลจำเป็นสำหรับการกระทำงานที่ทำเพื่อเหตุผลของผลประโยชน์สาธารณะ

(f) สิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายข้อมูล

คุณมีสิทธิ์ในการได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้กับเราถ้า 

 •  การประมวลผลอยู่บนพื้นฐานของการอนุญาต หรือ
 •  การประมวลผลกระทำโดยวิธีอัตโนมัติ คุณมีสิทธิ์ที่จะรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากเราในรูปแบบที่เป็นโครงสร้าง ใช้โดยทั่วไป และอ่านได้โดยเครื่องจักร อย่างไรก็ตาม สิทธิ์นี้ไม่สามารถใช้เมื่อให้ผลลบต่อสิทธิ์และเสรีภาพของผู้อื่น

(g) สิทธิ์ในการร้องเรียนไปยังหน่วยงานควบคุมดูแล

 ถ้าคุณพิจารณาว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฝ่าฝืนกฏการปกป้องข้อมูล คุณมีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะร้องเรียนกับหน่วยงานควบคุมดูแลซึ่งรับผิดชอบการปกป้องข้อมูล คุณอาจทำการร้องเรียนในรัฐสมาชิกสหภาพยุโรปที่คุณอาศัยอยู่ ที่ทำงานของคุณ หรือที่ที่มีการกล่าวหาการละเมิด

(h) สิทธิ์ในการเพิกถอนการอนุญาต

ในขอบเขตซึ่งกฎหมายของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอนุญาต คุณมีสิทธิ์ในการเพิกถอนการอนุญาตในเวลาใดๆ ในกรณีที่เราไม่สามารถให้คุณลักษณะและฟังก์ชั่นบางอย่างของการบริการของเรา การเพิกถอนการอนุญาตจะไม่ส่งผลต่อความถูกต้องตามกฎหมายของการประมวลผลก่อนหน้าการร้องขอการเพิกถอน

8. การแจ้งเตือนการฝ่าฝืน

ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนการอนุญาตหรือการบุกรุกเข้าสู่ระบบของเรา ซึ่งอาจส่งผลต่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะแจ้งคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และเราจะใช้มาตรการและการกระทำที่จำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดขึ้นในอนาคตและเหตุการณ์ที่คล้ายกัน

9. ติดต่อเรา

ถ้าคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและการปกป้องข้อมูลนี้ หรือวิธีที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกประมวลผลหรือใช้ในการเชื่อมต่อกับการใช้ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ของเรา กรุณาติดต่อเรา คำขอของคุณต้องมีชื่อของคุณและข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นในการระบุตัวตนรวมถึงการดำเนินการตามคำขอของคุณอย่างสมบูรณ์