Privacy- en gegevensbeschermingsbeleid

Dit privacy- en gegevensbeschermingsbeleid vormt de basis waarop MetaQuotes Ltd, ("wij", "ons" of "onze") persoonsgegevens kunnen verzamelen, gebruiken of anderszins verwerken via onze website www.finteza.com ("Website") en alle gerelateerde websites zoals hieronder gespecificeerd, downloadbare software, mobiele toepassingen, waaronder desktoptoepassingen (gezamenlijke "Producten") en andere diensten die door ons worden geleverd en waarop een link naar dit Privacybeleid wordt weergegeven, en alle andere communicatie met personen via schriftelijke of mondelinge middelen, zoals e-mail, chat of telefoon (gezamenlijk met de Website en Producten, onze "Diensten"). 

Wij zetten ons in voor de bescherming van uw persoonlijke informatie die u ons toevertrouwt tijdens het gebruik van onze websites en diensten, met inbegrip van het gebruik van het volgende:

 • www.finteza.com en andere bedrijfswebsites met inbegrip van subdomeinen;
 • Finteza softwaretoepassingen.

Definities

Persoonsgegevens: iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene"); als identificeerbare natuurlijke persoon wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatienummer of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Verwerking: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of verzamelingen van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde middelen, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op een andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen van gegevens.

Beperking van de Verwerking: het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken.

Controleur: betekent de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of andere instantie die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; indien het doel van en de middelen voor deze verwerking door het recht van de Unie of van de lidstaten worden bepaald, kan in het recht van de Unie of van de lidstaten in de voor de verwerking verantwoordelijke of in de specifieke criteria voor zijn benoeming worden voorzien.

Verwerker: een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die namens de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

Toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting van de betrokkene waarmee hij of zij, door middel van een verklaring of een duidelijke positieve actie, zijn of haar instemming betuigt met de verwerking van de hem of haar betreffende persoonsgegevens.

1. Verzameling en gebruik van informatie

1.1 Wij verzamelen over het algemeen informatie die:

a) u ons rechtstreeks verstrekt via onze websites of op uw verzoek met betrekking tot onze producten of diensten,
b) wij ontvangen van het gebruik van onze producten en diensten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, onze websites 

1.2 Wij kunnen uw persoonlijke informatie verzamelen via verschillende bronnen, inclusief maar niet beperkt tot:

 • Website formulieren en registraties voor softwareproducten/toepassingen     
 • Fysieke formulieren
 • Via de telefoon of e-mail
 • Introductie agent
 • Bestaande klanten of medewerkers
 • Tickets van de servicedesk
 • Online live assistentie en ondersteuning
 • Sociale media en sociale netwerken
 • Reclamebalies en identificatiemiddelen op websites

1.3 Wij kunnen uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken voor een of alle van de volgende doeleinden:

(a) het nakomen van verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst of in verband met onze levering van de door u gevraagde goederen en/of diensten;
(b) het verifiëren van uw identiteit;
(c) het beantwoorden, behandelen, beoordelen en beoordelen van vragen, verzoeken, sollicitaties, klachten, vacatureverzoeken en feedback;
(d) het beheren van uw relatie met ons;
(e) het toezenden van marketinginformatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot enquêtes en vragenlijsten, over onze producten of diensten; (
f) het naleven van toepasselijke wetten, verordeningen, gedragscodes, richtlijnen, aanwijzingen of regels, of om te assisteren bij wetshandhaving en onderzoeken uitgevoerd door een overheids- en/of regelgevende instantie;
(g) alle andere doeleinden waarvoor u de informatie hebt verstrekt;
(h) het verzenden van informatie naar gelieerde derden, met inbegrip van onze externe dienstverleners en agenten, en relevante overheids- en/of regelgevende instanties, hetzij in Europa of geen EU-rechtsgebieden, voor de bovengenoemde doeleinden in deze sectie;
(i) alle andere incidentele zakelijke doeleinden die verband houden met of in verband staan met het bovenstaande;
(j) het beheer en de verbetering van de functies en functionaliteit van onze applicaties en bijbehorende diensten;
(k) het analyseren van de prestaties van applicaties door het verzamelen van statistische gegevens.

De doeleinden die in de bovenstaande clausules zijn vermeld, kunnen van toepassing blijven, zelfs in situaties waarin uw relatie met ons (bijvoorbeeld ingevolge een contract) op enigerlei wijze is beëindigd of gewijzigd, gedurende een redelijke periode daarna (met inbegrip van, indien van toepassing, een periode om ons in staat te stellen onze rechten uit hoofde van een contract met u of andere wettelijke doeleinden af te dwingen).

Naast de specifieke doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in deze sectie kunnen verwerken, kunnen wij uw persoonlijke gegevens ook verwerken wanneer een dergelijke verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere persoon te beschermen.

Wij verlenen onze diensten in samenwerking met bedrijven die diensten verlenen voor ons, zoals de verwerking en levering van informatie, de publicatie van informatie in de applicaties, de levering van inhoud en diensten van de applicaties en diensten van onze websites, of het uitvoeren van statistische analyses over het gebruik van de applicaties en de bovengenoemde diensten. Deze serviceproviders krijgen beperkte toegang tot uw informatie zoals redelijkerwijs noodzakelijk is om de Service te kunnen leveren, en wij zullen eisen dat deze derden zich aan dit Privacybeleid houden, of onder een vergelijkbaar Privacybeleid werken.

Wij verkopen, verhuren, leasen of verspreiden onze mailinglijsten niet aan derden.

Wanneer u vrijwillig uw persoonlijke informatie vrijgeeft in uw profiel, op forums en commentaar online in forum /chat gebieden, wordt het openbaar beschikbaar en kan het worden bekeken door andere gebruikers. Forums, chats en andere delen van de gemeenschap van gebruikers van onze applicaties, die beschikbaar zijn via onze websites en applicaties, zijn openbaar. In dergelijke gebieden mag u geen informatie vrijgeven die kan worden gebruikt om uw identiteit of de identiteit van een andere persoon vast te stellen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de veiligheid en bescherming van de informatie die u in dergelijke gebieden openbaar maakt.

1.4 Minderjarige persoonlijke informatie en privacy van minderjarigen

Wij erkennen het belang van de bescherming van de informatie over minderjarigen en wij verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van minderjarigen jonger dan achttien (18) jaar.  Onze website en diensten zijn gericht op personen ouder dan achttien (18) jaar, MetaQuotes Ltd aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor het niet naleven van deze verplichting.

Wij moedigen ouders en wettelijke voogden aan om de nodige maatregelen te nemen om te voorkomen dat kinderen onder de achttien jaar zonder de juiste toestemming op deze Website kunnen kijken.

In het geval dat wij persoonlijke informatie van een bezoeker jonger dan achttien (18) jaar ontvangen hebben, zullen wij deze informatie zo snel als redelijkerwijs mogelijk is verwijderen en geen gebruik maken van deze informatie.

1.5. Verzameling van andere informatie

Wij kunnen andere niet-persoonlijke informatie verzamelen over het gebruik van onze Softwaretoepassingen, bezoeken aan onze websites of het gebruik van aanvullende diensten, met inbegrip van links waarop u hebt geklikt, software of informatie die u hebt gedownload, evenals andere acties met betrekking tot het gebruik van onze producten of diensten. We kunnen ook bepaalde technische informatie verzamelen die nodig is voor de werking van onze producten/diensten en het verzamelen van anonieme statistieken over het gebruik van dergelijke producten/diensten, samen met eventuele foutmeldingen over onze producten.

2. Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden met een reeks cijfers en letters die bij elk bezoek aan een bepaalde webpagina op uw harde schijf worden geplaatst. Deze bestanden maken het mogelijk om uw browser te identificeren wanneer u dezelfde website weer bezoekt. Cookies kunnen gebruikersinstellingen en andere informatie opslaan. U kunt uw browser zo instellen dat alle cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer u een cookie ontvangt. Houd er echter rekening mee dat sommige functies of diensten van de website mogelijk niet goed functioneren zonder de acceptatie van de ontvangst van cookies. De gegevens die op deze manier worden verzameld, kunnen niet worden gebruikt om gebruikers van de website individueel te identificeren. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's uit te voeren of virussen op uw computer te plaatsen.  Om ons cookiebeleid te bekijken, klik hier ( link)

3. Bescherming van persoonsgegevens

Wij streven ernaar de bescherming van de aan ons verstrekte informatie te waarborgen, zowel tijdens de overdracht als na ontvangst van de informatie. Wij handhaven de nodige administratieve, technische en fysieke beveiligingen om Persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, onopzettelijk verlies, ongeoorloofde wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang, misbruik en elke andere onwettige vorm van verwerking van de Persoonsgegevens in ons bezit. Dit omvat bijvoorbeeld firewalls, wachtwoordbeveiliging en andere toegangs- en authenticatie controles. 

In overeenstemming met de aanbevelingen van de Payment Card Industry Security Standards Council worden de gegevens van klantenkaarten beschermd met behulp van Transport Layer encryptie — TLS 1.2 en applicatielaag met algoritme AES en een sleutellengte van 256 bit.

Geen enkele wijze van verzending via het internet, of methode van elektronische opslag, is echter 100% veilig. Wij kunnen de veiligheid van de informatie die u aan ons doorgeeft niet garanderen of garanderen en u doet dit op eigen risico. We kunnen ook niet garanderen dat dergelijke informatie niet kan worden geopend, bekendgemaakt, gewijzigd of vernietigd door schending van een van onze fysieke, technische of bestuurlijke beveiligingen. Als u denkt dat uw persoonlijke gegevens gecompromitteerd zijn, neem dan contact met ons op.

4. Bewaring van persoonsgegevens

We kunnen gegevens voor verschillende periodes bewaren voor verschillende doeleinden, zoals vereist door de wet, onze legitieme belangen of de beste zakelijke praktijken.  Ook andere wettelijke verplichtingen, juridische procedures en onderzoeken kunnen het bewaren van bepaalde gegevens noodzakelijk maken. 

5. Gegevensoverdracht buiten de EER

We kunnen verwerkers hebben in verschillende landen over de hele wereld en dus kunnen uw persoonlijke gegevens worden verwerkt, gebruikt of overgedragen buiten de EER. Wij zorgen ervoor dat alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen en veiligheidsmaatregelen zijn getroffen, voor zover dat passend wordt geacht, overeenkomstig de relevante nationale, internationale wetgeving. 

6. Wijzigingen in dit privacy- en gegevensbeschermingsbeleid

6.1 Wij behouden ons het recht voor om dit privacy- en gegevensbeschermingsbeleid van tijd tot tijd gedeeltelijk of volledig te herzien en bij te werken door de nieuwe versie op onze website te publiceren.

6.2 Wij raden u aan ons Privacybeleid regelmatig te controleren om op de hoogte te blijven van de wijzigingen. 

6.3 Om de laatste versie van ons Privacybeleid te bekijken, klikt u op de <Privacy and Data Protection Policy> link op het volgende adres: https://www.finteza.com/nl/privacy. In geval van dergelijke herzieningen wordt de nieuwe herziene versie van het Privacybeleid van kracht op de datum van publicatie, tenzij anders bepaald door de herziene versie van het Privacybeleid.

6.4 Wij kunnen u op de hoogte stellen van wijzigingen in dit beleid via e-mail of via het berichtensysteem op onze website.

7. Uw rechten

a) het recht van toegang

U heeft het recht om te bevestigen of wij uw persoonlijke gegevens al dan niet verwerken en, waar wij dat doen, toegang te krijgen tot de persoonlijke gegevens, samen met bepaalde aanvullende informatie. Deze aanvullende informatie omvat gegevens over de doeleinden van de verwerking, de betrokken categorieën persoonsgegevens en de ontvangers van de persoonsgegevens. Op voorwaarde dat de rechten en vrijheden van anderen niet worden aangetast, zullen wij u een kopie van uw persoonlijke gegevens verstrekken.

b) het recht op rectificatie

U heeft het recht om te verzoeken om eventuele onjuiste persoonsgegevens over u te laten corrigeren en, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, om eventuele onvolledige persoonsgegevens over u te laten invullen.

c) het recht om te wissen

In sommige gevallen heeft u het recht om te verzoeken om het wissen van uw persoonlijke gegevens indien vaststaat dat de persoonlijke gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt; u de toestemming voor een verwerking op basis van toestemming intrekt; u bezwaar maakt tegen de verwerking volgens bepaalde regels van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en indien wordt vastgesteld dat de persoonlijke gegevens onrechtmatig zijn verwerkt. Er zijn echter uitzonderingen op het recht om te wissen. De algemene uitsluitingen omvatten de gevallen waarin verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor de naleving van een wettelijke verplichting of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen en om redenen van algemeen belang.

d) het recht om de verwerking te beperken

In sommige gevallen heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld wanneer u de juistheid van de persoonsgegevens betwist; de verwerking is onwettig, maar u zich verzet tegen het wissen ervan; wij hebben de persoonsgegevens niet langer nodig voor onze verwerking, maar u hebt persoonsgegevens nodig voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen; en u hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van de verificatie van dat bezwaar. Indien de verwerking op deze basis is beperkt, kunnen wij uw persoonlijke gegevens blijven opslaan en zullen wij deze alleen verwerken voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen, voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van groot openbaar belang.

e) het recht om bezwaar te maken tegen verwerking

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens op grond van uw specifieke situatie, maar alleen voor zover de rechtsgrond voor de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in de uitoefening van een overheidsgezag dat aan ons is toegekend, of in het kader van de doeleinden van de rechtmatige belangen die door ons of door een derde worden nagestreefd. Als u een dergelijk bezwaar maakt, zullen we stoppen met het verwerken van de persoonlijke informatie, tenzij we kunnen aantonen dat er dwingende legitieme redenen zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims.

 U heeft het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens voor direct marketing doeleinden (inclusief profilering voor direct marketing doeleinden). Indien u hiertegen bezwaar maakt, zullen wij de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor dit doel staken.

 U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die om redenen van openbaar belang wordt uitgevoerd.

f) het recht op gegevensportabiliteit

U heeft het recht om de persoonlijke informatie te verkrijgen die u aan ons hebt verstrekt, aangezien 

 •  de verwerking is gebaseerd op een vergunning; of
 •  de verwerking wordt geautomatiseerd uitgevoerd, dan heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens van ons te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. Dit recht is echter niet van toepassing wanneer het afbreuk zou doen aan de rechten en vrijheden van anderen.

g) het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

 Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming. U kunt dit doen in de EU-lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk.

h) het recht om de machtiging in te trekken.

In de mate dat de wettelijke basis voor onze verwerking van uw persoonlijke informatie de toestemming is, hebt u het recht om die toestemming op elk moment in te trekken, in welk geval wij mogelijk niet in staat zijn om u sommige functies en functionaliteiten van onze Diensten te leveren. Intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de herroepingsaanvraag.

8. Melding van Inbreuken

In het geval van ongeautoriseerde inbreuken of inbraken in onze systemen, die van invloed kunnen zijn op de veiligheid van uw persoonlijke gegevens, zullen wij u op de hoogte stellen zodra dit praktisch haalbaar is en zullen wij alle noodzakelijke maatregelen en acties ondernemen om toekomstige gebeurtenissen en soortgelijke verschijnselen te voorkomen.

9. Contacteer ons

Als u vragen heeft over dit privacy- en gegevensbeschermingsbeleid of de manier waarop persoonlijke informatie wordt verwerkt of gebruikt in verband met het gebruik van onze softwaretoepassingen of websites, neem dan alstublieft contact met ons op. Uw aanvraag moet uw naam en andere gegevens bevatten die nodig zijn voor de identificatie en voor de volledige en volledige verwerking van uw aanvraag.