Chính sách về Quyền riêng tư và Bảo vệ Dữ liệu

Chính sách về Quyền riêng tư và Bảo vệ Dữ liệu này đặt ra cơ sở mà MetaQuotes Ltd (“chúng tôi”) có thể thu thập, sử dụng hoặc xử lý dữ liệu cá nhân thông qua website của chúng tôi www.finteza.com ("Website") và tất cả website liên quan như được chỉ định bên dưới, phần mềm có thể tải về, ứng dụng di động bao gồm cả ứng dụng máy tính để bàn (gọi chung là "Sản phẩm"), và các dịch vụ khác do chúng tôi cung cấp và trên đó liên kết đến Chính sách về Quyền riêng tư này được hiển thị, và tất cả các giao tiếp khác với cá nhân thông qua văn bản hoặc phương tiện bằng miệng, chẳng hạn như email, trò chuyện hoặc điện thoại (gọi chung là Website và Sản phẩm, "Dịch vụ" của chúng tôi).

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn mà bạn giao phó cho chúng tôi trong khi sử dụng các website và dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả việc sử dụng như sau:

 • www.finteza.com và các website công ty khác bao gồm tên miền phụ;
 • Ứng dụng phần mềm Finteza.

Định nghĩa

Dữ liệu Cá nhân: có nghĩa là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một thể nhân đã được nhận dạng hoặc có thể nhận dạng (‘chủ đề dữ liệu’); một thể nhân có thể nhận dạng là một người có thể được nhận dạng, trực tiếp hoặc gián tiếp, đặc biệt bằng cách tham chiếu đến một mã định danh như tên, số nhận dạng, dữ liệu địa điểm, số nhận dạng trực tuyến hoặc một hoặc nhiều yếu tố cụ thể về thể chất, sinh lý, di truyền, tinh thần, kinh tế, văn hóa hoặc bản sắc xã hội của thể nhân đó.

Xử lý: có nghĩa là bất kỳ hoạt động hoặc tập hợp các hoạt động được thực hiện trên dữ liệu cá nhân hoặc trên các bộ dữ liệu cá nhân, cho dù có hay không bằng phương tiện tự động, như thu thập, ghi âm, tổ chức, cấu trúc, lưu trữ, điều chỉnh hoặc thay đổi, truy xuất, tư vấn, sử dụng, tiết lộ bằng cách truyền tải, lan truyền hoặc bằng cách khác làm cho sẵn có, liên kết hoặc kết hợp, hạn chế, tẩy xóa hoặc phá hủy.

Hạn chế Xử lý: có nghĩa là đánh dấu dữ liệu cá nhân được lưu trữ với mục đích hạn chế xử lý chúng trong tương lai.

Người kiểm soát: có nghĩa là thể nhân hoặc pháp nhân, cơ quan công quyền, cơ quan hoặc cơ quan khác, một mình hoặc cùng với người khác, xác định mục đích và phương tiện xử lý dữ liệu cá nhân; trong đó mục đích và phương tiện của việc xử lý đó được xác định theo luật của Liên minh hoặc Quốc gia Thành viên, người kiểm soát hoặc các tiêu chí cụ thể để đề cử có thể được quy định bởi luật của Liên minh hoặc Quốc gia Thành viên.

Cơ quan xử lý: có nghĩa là thể nhân hoặc pháp nhân, cơ quan công quyền, cơ quan hoặc cơ quan khác xử lý dữ liệu cá nhân thay mặt cho người kiểm soát.

Sự đồng ý của Chủ thể dữ liệu: có nghĩa là bất kỳ dấu hiệu nào được đưa ra một cách tự do, cụ thể, được thông báo và rõ ràng về mong muốn của chủ thể dữ liệu mà họ, bằng một tuyên bố hoặc bằng một hành động khẳng định rõ ràng, biểu thị sự đồng ý xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến họ.

1. Thu thập và sử dụng thông tin

1.1  Chúng tôi thường thu thập thông tin:

a) bạn trực tiếp cung cấp cho chúng tôi thông qua website hoặc theo yêu cầu về các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi,
b) chúng tôi nhận được từ việc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi bao gồm nhưng không giới hạn ở các website của chúng tôi.

1.2 Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn thông qua một số nguồn khác, bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Mẫu website và đăng ký sản phẩm/ứng dụng phần mềm     
 • Biểu mẫu thực tế
 • Qua điện thoại hoặc email
 • Đại lý giới thiệu
 • Khách hàng hoặc nhân viên hiện tại
 • Phiếu bàn dịch vụ
 • Trợ giúp và hỗ trợ trực tiếp trực tuyến
 • Truyền thông xã hội và mạng xã hội
 • Quầy quảng cáo và định danh trên các website

1.3  Chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu của bạn cho bất kỳ hoặc tất cả các mục đích sau đây:

(a) thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng hoặc trong quá trình hoặc liên quan đến việc chúng tôi cung cấp hàng hóa và/hoặc dịch vụ theo yêu cầu của bạn;
(b)xác minh danh tính của bạn;
(c) trả lời, xử lý, đánh giá các truy vấn, yêu cầu, đăng ký, khiếu nại, yêu cầu tuyển dụng và phản hồi;
(d) quản lý mối quan hệ của bạn với chúng tôi;
(e) gửi cho bạn thông tin marketing, bao gồm nhưng không giới hạn khảo sát và bản câu hỏi, về sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi;
(f) tuân thủ mọi luật pháp, quy định, quy tắc thực hành, hướng dẫn, chỉ thị hoặc quy tắc hiện hành, hoặc để hỗ trợ thực thi pháp luật và điều tra được thực hiện bởi bất kỳ cơ quan chính phủ và/hoặc cơ quan quản lý nào;
(g) bất kỳ mục đích nào khác mà bạn đã cung cấp thông tin;
(h) truyền thông tin cho bất kỳ bên thứ ba liên kết nào, bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ và đại lý bên thứ ba của chúng tôi, và các cơ quan chính phủ và/hoặc cơ quan quản lý có liên quan, cho dù ở Châu Âu hoặc không có khu vực pháp lý thuộc EU, cho các mục đích nói trên trong phần này;
(i) bất kỳ mục đích kinh doanh ngẫu nhiên nào khác có liên quan hoặc liên quan đến các điều trên;
(j) quản trị và cải thiện các tính năng và chức năng của các ứng dụng và dịch vụ liên quan của chúng tôi;
(k) để phân tích hiệu suất ứng dụng thông qua việc thu thập dữ liệu thống kê.

Các mục đích được liệt kê trong các điều khoản trên có thể tiếp tục được áp dụng ngay cả trong các tình huống mà mối quan hệ của bạn với chúng tôi (chẳng hạn, theo hợp đồng) đã bị chấm dứt hoặc thay đổi theo bất kỳ cách nào, trong một khoảng thời gian hợp lý sau đó (bao gồm cả thời gian áp dụng để cho phép chúng tôi thực thi các quyền của mình theo bất kỳ hợp đồng nào với bạn hoặc các mục đích hợp pháp khác).

Ngoài các mục đích cụ thể mà chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn được nêu trong Phần này, chúng tôi cũng có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi việc xử lý đó là cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý mà chúng tôi phải tuân theo, hoặc để bảo vệ lợi ích sống còn của bạn hoặc lợi ích sống còn của người khác.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ của mình phối hợp với các công ty cung cấp dịch vụ thay mặt chúng tôi, chẳng hạn như xử lý và cung cấp thông tin, xuất bản thông tin trong các ứng dụng, phân phối nội dung và dịch vụ được cung cấp bởi các ứng dụng và dịch vụ của website của chúng tôi, hoặc thực hiện phân tích thống kê về việc sử dụng các ứng dụng và các dịch vụ nói trên. Những nhà cung cấp dịch vụ này sẽ được cấp quyền truy cập hạn chế vào thông tin của bạn khi cần thiết để cung cấp Dịch vụ, và chúng tôi sẽ yêu cầu các bên thứ ba đó tuân thủ Chính sách bảo mật này, hoặc hoạt động theo chính sách bảo mật tương tự.

Chúng tôi không bán, thuê, cho thuê hoặc tự do phân phối danh sách gửi thư của mình cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Khi bạn tự nguyện tiết lộ thông tin cá nhân trong hồ sơ của bạn, trên các diễn đàn và bình luận trực tuyến trong các khu vực diễn đàn/trò chuyện, nó sẽ được công khai và người dùng khác có thể xem. Diễn đàn, trò chuyện, và các lĩnh vực khác trong cộng đồng người dùng ứng dụng của chúng tôi, sẵn có thông qua các website và ứng dụng của chúng tôi, là công khai. Trong các khu vực như vậy, bạn không nên tiết lộ bất kỳ thông tin nào có thể được sử dụng để thiết lập danh tính của bạn hoặc danh tính của bất kỳ người nào khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bảo mật và bảo vệ thông tin do bạn tiết lộ trong các khu vực đó.

1.4 Thông tin cá nhân và quyền riêng tư của trẻ vị thành niên

Chúng tôi nhận thấy tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin về trẻ vị thành niên và chúng tôi không cố ý thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào từ trẻ vị thành niên dưới mười tám (18) tuổi. Website và dịch vụ của chúng tôi hướng đến những người trên mười tám (18) tuổi, MetaQuotes Ltd. không chịu trách nhiệm cho mọi sự không tuân thủ yêu cầu này.

Chúng tôi khuyến khích cha mẹ và người giám hộ hợp pháp thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn trẻ em dưới mười tám tuổi xem tại Website này mà không có sự cho phép thích hợp.

Trong trường hợp chúng tôi biết rằng chúng tôi đã nhận được thông tin cá nhân từ một khách truy cập dưới mười tám (18) tuổi, chúng tôi sẽ xóa ngay khi tính khả thi hợp lý và không sử dụng thông tin đó.

1.5. Thu thập thông tin khác

Chúng tôi có thể thu thập thông tin phi cá nhân khác về việc sử dụng Ứng dụng Phần mềm, truy cập website của chúng tôi hoặc sử dụng các dịch vụ bổ sung, bao gồm các liên kết bạn đã nhấp, phần mềm hoặc thông tin bạn đã tải về, cũng như các hành động khác liên quan đến việc sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể thu thập một số thông tin kỹ thuật cần thiết cho hoạt động của các sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi và thu thập số liệu thống kê ẩn danh về việc sử dụng các sản phẩm/dịch vụ đó, cùng với mọi báo cáo lỗi về sản phẩm của chúng tôi.

2. Cookie

Cookie là các tập tin văn bản nhỏ chứa một chuỗi số và chữ cái được đặt trên ổ cứng của bạn mỗi khi bạn truy cập một trang web nhất định. Những tập tin này cho phép xác định trình duyệt của bạn khi bạn truy cập lại cùng một website. Cookie có thể lưu trữ cài đặt người dùng và các thông tin khác. Bạn có thể đặt trình duyệt của mình để từ chối tất cả cookie hoặc thông báo cho bạn khi bạn nhận được cookie. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng một số tính năng hoặc dịch vụ của website có thể không hoạt động đúng mà không chấp nhận nhận cookie. Mọi dữ liệu được thu thập theo cách này không thể được sử dụng để nhận dạng cá nhân người dùng website. Cookie không thể được sử dụng để chạy chương trình hoặc đưa vi rút vào máy tính của bạn. Để xem Chính sách Cookie của chúng tôi, vui lòng nhấp vào đây ( liên kết)

3. Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Chúng tôi nỗ lực để bảo vệ thông tin được gửi cho chúng tôi, cả trong quá trình truyền và sau khi chúng tôi nhận được. Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo vệ hành chính, kỹ thuật và vật lý phù hợp để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân khỏi sự phá hủy vô tình hoặc bất hợp pháp mất mát vô tình, thay đổi trái phép, tiết lộ hoặc truy cập trái phép, sử dụng sai, và bất kỳ hình thức xử lý Dữ liệu Cá nhân bất hợp pháp nào khác. Chẳng hạn, điều này bao gồm, tường lửa, bảo vệ mật khẩu và các kiểm soát truy cập và xác thực khác.

Theo khuyến nghị của Hội đồng Tiêu chuẩn Bảo mật Công nghiệp Thẻ Thanh toán, chi tiết thẻ khách hàng được bảo vệ bằng mã hóa Tầng Giao vận — TLS 1.2 và tầng ứng dụng với thuật toán AES và độ dài khóa 256 bit.

Tuy nhiên, không có phương thức truyền qua Internet, hay phương thức lưu trữ điện tử nào, an toàn 100%. Chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào bạn chuyển đến chúng tôi và bạn phải tự chịu rủi ro. Chúng tôi cũng không thể đảm bảo rằng những thông tin đó có thể không được truy cập, tiết lộ, thay đổi, hoặc phá hủy do vi phạm bất kỳ biện pháp bảo vệ vật lý, kỹ thuật, hoặc quản lý nào của chúng tôi. Nếu bạn cho rằng Dữ liệu Cá nhân của bạn đã bị xâm phạm, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

4. Lưu giữ dữ liệu cá nhân

Chúng tôi có thể giữ lại dữ liệu trong các khoảng thời gian khác nhau cho các mục đích khác nhau theo yêu cầu của quy chế, lợi ích hợp pháp hoặc thông lệ kinh doanh tốt nhất của chúng tôi. Các nghĩa vụ theo luật định, các quy trình pháp lý và yêu cầu khác cũng có thể cần phải lưu giữ một số dữ liệu nhất định.

5. Truyền Dữ liệu ngoài EEA

Chúng tôi có thể có bộ xử lý ở các quốc gia khác nhau trên thế giới và do đó dữ liệu cá nhân của bạn có thể được xử lý, sử dụng hoặc chuyển ra ngoài EEA. Chúng tôi đảm bảo rằng tất cả biện pháp bảo vệ và biện pháp an ninh cần thiết được đưa ra, khi được coi là phù hợp, theo luật pháp trong nước, quốc tế có liên quan.

6. Thay đổi Chính sách về Quyền riêng tư và Bảo mật Dữ liệu này

6.1 Chúng tôi có quyền sửa đổi và cập nhật Chính sách về Quyền riêng tư và Bảo mật Dữ liệu này tùy từng thời điểm một phần hoặc toàn bộ bằng cách xuất bản phiên bản mới lên website của chúng tôi.

6.2 Chúng tôi khuyến khích bạn kiểm tra Chính sách về Quyền riêng tư của chúng tôi định kỳ để luôn cập nhật các thay đổi.

6.3 Để xem phiên bản mới nhất Chính sách về Quyền riêng tư của chúng tôi, hãy nhấp vào liên kết <Chính sách về Quyền riêng tư và Bảo vệ Dữ liệu> theo địa chỉ sau đây: https://www.finteza.com/vi/privacy. Trong trường hợp sửa đổi như vậy, phiên bản sửa đổi mới của Chính sách về Quyền riêng tư sẽ có hiệu lực vào ngày xuất bản, trừ khi được cung cấp bởi phiên bản sửa đổi của Chính sách về Quyền riêng tư.

6.4 Chúng tôi có thể thông báo cho bạn về những thay đổi đối với chính sách này qua email hoặc thông qua hệ thống nhắn tin trên website của chúng tôi.

7. Quyền lợi của Bạn

(a)    quyền truy cập

Bạn có quyền xác nhận xem chúng tôi có xử lý dữ liệu cá nhân của bạn hay không và chúng tôi sẽ truy cập dữ liệu cá nhân cùng với một số thông tin bổ sung. Thông tin bổ sung đó bao gồm các chi tiết về mục đích xử lý, các loại dữ liệu cá nhân liên quan và người nhận dữ liệu cá nhân. Cung cấp các quyền và tự do của người khác không bị ảnh hưởng, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một bản sao dữ liệu cá nhân của bạn.

(b)  quyền đính chính

Bạn có quyền yêu cầu đính chính bất kỳ dữ liệu cá nhân không chính xác nào về bạn và, xét đến các mục đích của việc xử lý, để hoàn tất bất kỳ dữ liệu cá nhân không đầy đủ nào về bạn.

(c)     quyền xóa

Trong một số trường hợp, bạn có quyền yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình nếu được xác định rằng dữ liệu cá nhân không còn cần thiết liên quan đến các mục đích mà dữ liệu đó được thu thập hoặc xử lý theo cách khác; bạn rút lại sự cho phép để xử lý dựa trên ủy quyền; bạn phản đối việc xử lý theo các quy tắc nhất định của luật bảo vệ dữ liệu hiện hành và nếu được thiết lập rằng dữ liệu cá nhân đã được xử lý bất hợp pháp. Tuy nhiên, có những loại trừ quyền xóa. Các loại trừ chung bao gồm khi cần xử lý để thực hiện quyền tự do ngôn luận và thông tin, tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc cho việc thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý và vì lý do lợi ích công cộng.

(d)  quyền hạn chế xử lý

Trong một số trường hợp, bạn có quyền hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của mình, ví dụ như khi bạn tranh luận về tính chính xác của dữ liệu cá nhân; việc xử lý là trái pháp luật nhưng bạn phản đối việc tẩy xóa; chúng tôi không còn cần dữ liệu cá nhân cho mục đích xử lý của chúng tôi, nhưng bạn yêu cầu dữ liệu cá nhân để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý; và bạn đã phản đối việc xử lý, chờ xác minh sự phản đối đó. Khi việc xử lý bị hạn chế trên cơ sở này, chúng tôi có thể tiếp tục lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn và chúng tôi sẽ chỉ xử lý nó để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý, để bảo vệ quyền của một thể nhân hoặc pháp nhân khác hoặc vì lý do lợi ích công cộng quan trọng.

(e)    quyền phản đối xử lý

Bạn có quyền phản đối việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn với lý do liên quan đến tình huống cụ thể của bạn, nhưng chỉ ở mức độ mà cơ sở pháp lý để xử lý là cần thiết để thực hiện một nhiệm vụ được thực hiện vì lợi ích công cộng hoặc trong thực hiện bất kỳ thẩm quyền chính thức nào được trao cho chúng tôi hoặc mục đích của các lợi ích hợp pháp mà chúng tôi hoặc bên thứ ba theo đuổi. Nếu bạn phản đối như vậy, chúng tôi sẽ ngừng xử lý thông tin cá nhân trừ khi chúng tôi có thể chứng minh các căn cứ hợp pháp để xử lý ghi quan trọng hơn lợi ích, quyền và tự do của bạn, hoặc việc xử lý là để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý.

 Bạn có quyền phản đối việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích markting trực tiếp (bao gồm cả hồ sơ cho các mục đích marketing trực tiếp). Nếu bạn phản đối như vậy, chúng tôi sẽ ngừng xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích này.

 Bạn có quyền phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích nghiên cứu khoa học hoặc lịch sử hoặc mục đích thống kê với lý do liên quan đến tình huống cụ thể của bạn, trừ khi việc xử lý là cần thiết để thực hiện một nhiệm vụ được thực hiện vì lý do lợi ích công cộng.

(f) quyền linh động của dữ liệu

Bạn có quyền lấy thông tin cá nhân được cung cấp cho chúng tôi 

 •  việc xử lý dựa trên sự cho phép; hoặc
 •  việc xử lý  được thực hiện bằng các phương tiện tự động, bạn có quyền nhận dữ liệu cá nhân của bạn từ chúng tôi theo định dạng có cấu trúc, thường được sử dụng và có thể đọc bằng máy. Tuy nhiên, quyền này không được áp dụng khi nó sẽ ảnh hưởng xấu đến quyền và tự do của người khác.

(g) quyền khiếu nại với cơ quan giám sát

 Nếu bạn cho rằng việc xử lý thông tin cá nhân của bạn vi phạm luật bảo vệ dữ liệu, bạn có quyền hợp pháp để khiếu nại với cơ quan giám sát chịu trách nhiệm bảo vệ dữ liệu. Bạn có thể làm như vậy tại quốc gia thành viên EU của nơi cư trú thường xuyên, nơi làm việc của bạn hoặc nơi bị cáo buộc vi phạm.

(h) quyền rút ủy quyền.

Trong trường hợp cơ sở pháp lý để chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn là ủy quyền, bạn có quyền rút lại ủy quyền đó bất cứ lúc nào trong trường hợp chúng tôi không thể cung cấp cho bạn một số tính năng và chức năng của Dịch vụ của chúng tôi. Việc rút lại sự cho phép sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý trước khi yêu cầu rút.

8. Thông báo về Vi phạm

Trong trường hợp vi phạm trái phép hoặc xâm nhập vào hệ thống của chúng tôi, có thể ảnh hưởng đến bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn ngay khi thực tế khả thi và chúng tôi sẽ thực hiện mọi biện pháp và hành động cần thiết để tránh xảy ra trong tương lai và các hiện tượng tương tự.

9. Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có thắc mắc về Chính sách về Quyền riêng tư và Bảo vệ Dữ liệu này hoặc cách xử lý hoặc sử dụng thông tin cá nhân liên quan đến việc sử dụng Ứng dụng Phần mềm hoặc website của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Yêu cầu của bạn phải bao gồm tên của bạn và thông tin khác cần thiết cho việc nhận dạng, cũng như để xử lý đầy đủ và hoàn chỉnh yêu cầu của bạn.