Polityka Prywatności i Ochrony Danych

Niniejsza Polityka Prywatności i Ochrony Danych Osobowych określa warunki, na podstawie których firma MetaQuotes Ltd ("my", "nami" lub "nasz") może zbierać, wykorzystywać lub przetwarzać w inny sposób dane osobowe na swojej witrynie internetowej  www.finteza.com i wszystkie pokrewne strony internetowe, jak określono poniżej, oprogramowanie do pobrania, aplikacje mobilne, w tym aplikacje desktopowe (łącznie "Produkty"), oraz inne usługi świadczone przez nas, na których wyświetlany jest link do niniejszej Polityki Prywatności, a także wszelka inna komunikacja z użytkownikami za pomocą środków pisemnych lub ustnych, takich jak poczta elektroniczna, czat lub telefon (łącznie z Witryną Internetową i Produktami, nasze "Usługi". 

Zobowiązujemy się do ochrony Państwa danych osobowych, które Państwo powierzają nam podczas korzystania z naszych stron internetowych i usług, w tym:

 • www.finteza.com i innych stron internetowych firmy, w tym subdomen;
 • Aplikacji programowych Finteza.

Definicje

Dane osobowe: oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej ("osoba, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna jest osobą, która może być zidentyfikowana, bezpośrednio lub pośrednio, poprzez identyfikator, taki jak nazwa, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub znak fizyczny, fizjologiczny, genetyczny, psychiczny, ekonomiczny, kulturowy lub społeczna tożsamość tej osoby fizycznej.

Przetwarzanie: oznacza każdą operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych, niezależnie od tego, czy odbywa się to w sposób zautomatyzowany czy też nie, takich jak zbieranie, rejestracja, organizacja, strukturyzacja, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, wyszukiwanie, konsultacje, użytkowanie, ujawnienie poprzez przekazanie, rozpowszechnienie lub udostępnienie w inny sposób, połączenie, ograniczenie, usunięcie lub połączenie, lub zniszczenie.

Ograniczenie przetwarzania: oznacza oznaczanie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przetwarzania w przyszłości.

Administrator danych: oznacza osobę fizyczną lub prawną, władze publiczne, agencje lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele oraz środki przetwarzania danych osobowych; w przypadku gdy cele i środki takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub państwa członkowskiego, państwa członkowskie są zobowiązane do zapewnienia, że administrator lub szczególne kryteria jego nominacji są przewidziane w prawie Unii lub państwa członkowskiego.

Podmiot przetwarzający: oznacza osobę fizyczną lub prawną, władze publiczne, agencję lub inny organ przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora danych.

Zgoda osoby, której dane dotyczą: oznacza każde dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne wskazanie woli osoby, której dane dotyczą, poprzez które osoba ta, poprzez oświadczenie lub wyraźne działanie potwierdzające, wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

1. Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

1.1  Zazwyczaj zbieramy informacje, które:

a) udostępniają nam Państwo bezpośrednio za pośrednictwem naszych stron internetowych lub na życzenie podczas korzystania z naszych produktów lub usług,
b) otrzymujemy podczas korzystania z naszych produktów i usług, w tym, ale nie wyłącznie, z naszych stron internetowych 

1.2 Możemy zbierać Państwa dane osobowe z kilku różnych źródeł, w tym takich jak:

 • Formularze rejestracyjne na witrynie dotyczących oprogramowania/aplikacji     
 • Fizyczne formularze
 • Poprzez telefon lub email
 • Osoby wprowadzające
 • Obecni klienci i pracownicy
 • Zgłoszenia do zespołu pomocy/wsparcia
 • Pomoc online
 • Media i sieci społecznościowe
 • Liczniki reklamowe i identyfikatory na stronach internetowych

1.3  Możemy zbierać i wykorzystywać Państwa dane osobowe do jednego lub wszystkich następujących celów:

(a) wykonywanie zobowiązań wynikających z umowy lub w trakcie lub w związku z naszym dostarczaniem towarów i/lub usług, o które zwracają się Państwo do nas;
(b) weryfikacja Twojej tożsamości;
(c) odpowiedzi, obsługa, ocena zgłoszeń, wnioski, podania, skargi i informacje zwrotne;
(d) zarządzanie relacjami z nami;
(e) wysyłanie informacji marketingowych, w tym między innymi ankiet i kwestionariuszy, o naszych produktach lub usługach;
(f) spełnienie zgodności z obowiązującymi przepisami ustawowymi, wykonawczymi, kodeksami postępowania, wytycznymi, dyrektywami i zasadami oraz pomoc w egzekwowaniu prawa oraz w dochodzeniach prowadzonych przez jakikolwiek organ rządowy i/lub regulacyjny;
(g) wszelkie inne cele, dla których podali Państwo informacje;
(h) przekazywanie informacji do jakiejkolwiek powiązanej strony trzeciej, w tym do naszych dostawców usług i agentów będących stronami trzecimi oraz odpowiednich organów rządowych i/lub regulacyjnych, niezależnie od tego, czy z Europy czy spoza jurysdykcji UE, dla wyżej wymienionych celów w niniejszej sekcji;
(i) wszelkie inne przypadkowe cele biznesowe w związku z powyższym;
(j) administrowanie i ulepszanie funkcjonalności naszych aplikacji i związanych z nimi usług;
(k) analiza wydajności aplikacji poprzez zbieranie danych statystycznych.

Cele wymienione w powyższych punktach mogą mieć zastosowanie nawet w sytuacjach, w których Twój związek z nami (na przykład, zgodnie z umową) został rozwiązany lub zmieniony w jakikolwiek sposób, przez rozsądny okres po tym terminie (w tym, w stosownych przypadkach, przez okres, który umożliwi nam wyegzekwować nasze prawa wynikające z każdej umowy z Tobą lub zgodnie z innymi zgodnymi z prawem celami).

Oprócz szczególnych celów, dla których możemy przetwarzać Państwa dane osobowe określone w tej sekcji, możemy również przetwarzać  Państwa dane osobowe w przypadkach, gdy takie przetwarzanie jest konieczne do wypełnienia zobowiązania prawnego, któremu podlegamy, lub w celu ochrony Państwa interesów lub interesów innej osoby.

Nasze usługi świadczymy we współpracy z firmami, które świadczą usługi w naszym imieniu, takie jak obsługa procesu przetwarzania i dostawy informacji, publikacja informacji w aplikacjach, dostarczanie treści i usług poprzez aplikacje i witryny lub przeprowadzanie analiz statystycznych dotyczących korzystania z aplikacji i wyżej wymienionych usług. Ci dostawcy usług otrzymują ograniczony dostęp do informacji o użytkowniku w zakresie niezbędnym do świadczenia Usługi, a my wymagamy, że takie strony trzecie przestrzegają niniejszej Polityki Prywatności lub działają w ramach podobnej polityki prywatności.

Nie sprzedajemy, nie wynajmujemy, nie dzierżawimy ani nie rozprowadzamy naszych list mailingowych do stron trzecich.

Gdy dobrowolnie ujawnisz swoje dane osobowe na swoim profilu, na forach i w komentarzach online w obszarach forum/czatu, stają się one publicznie dostępne i mogą być oglądane przez innych użytkowników. Fora, czaty i inne obszary społeczności użytkowników w naszych aplikacjach, które są dostępne za pośrednictwem naszych stron internetowych i aplikacji, są publiczne. W takich obszarach nie należy ujawniać żadnych informacji, które mogą być wykorzystane do ustalenia Twojej tożsamości lub tożsamości jakiejkolwiek innej osoby. Nie ponosimy odpowiedzialności za bezpieczeństwo i ochronę informacji ujawnionych przez Ciebie w takich obszarach.

1.4 Dane osobowe i prywatność małoletnich

Jesteśmy świadomi znaczenia ochrony informacji o nieletnich i nie zbieramy świadomie żadnych danych osobowych o osobach niepełnoletnich poniżej osiemnastego (18) roku życia.  Nasza witryna internetowa i usługi są skierowane do osób powyżej osiemnastego (18) roku życia. MetaQuotes Ltd nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za brak zgodności z tym wymogiem.

Zachęcamy rodziców i prawnych opiekunów do podjęcia odpowiednich środków, aby zapobiec przeglądania tej witryny przez dzieci poniżej osiemnastego roku życia.

W przypadku, gdy dowiemy się, że otrzymaliśmy dane osobowe od gościa poniżej osiemnastego (18) roku życia, usuniemy je tak szybko, jak to możliwe, i nie będziemy korzystać z takich informacji.

1.5. Gromadzenie innych informacji

Możemy zbierać inne informacje nieosobowe na temat korzystania z naszego Oprogramowania, odwiedzin na naszych stronach internetowych lub korzystania z dodatkowych usług, w tym dotyczące  linków, w które kliknąłeś/kliknęłaś, oprogramowania lub informacji, które pobrałeś/aś, jak również innych działań związanych z korzystaniem z naszych produktów lub usług. Możemy również gromadzić pewne informacje techniczne niezbędne do działania naszych produktów/usług oraz zbierać anonimowe statystyki dotyczących korzystania z naszych produktów/usług, wraz z wszelkimi zgłoszeniami błędów dotyczących naszych produktów.

2. Pliki Cookies (Ciasteczka)

Cookies to małe pliki tekstowe zawierające ciąg cyfr i liter, które są umieszczane na dysku twardym za każdym razem, gdy odwiedzasz daną stronę internetową. Pliki te umożliwiają identyfikację przeglądarki, gdy ponownie odwiedzasz tę samą stronę internetową. Cookies mogą przechowywać ustawienia użytkownika i inne informacje. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby odrzucała wszystkie pliki cookies lub powiadamiała o otrzymaniu pliku cookie. Należy jednak pamiętać, że niektóre funkcje strony internetowej lub usługi mogą nie funkcjonować prawidłowo bez akceptacji odbioru plików cookies. Żadne dane zebrane w ten sposób nie mogą być wykorzystane do indywidualnego rozpoznania użytkowników strony internetowej. Cookies nie mogą być używane do uruchamiania programów lub dostarczania wirusów do Twojego komputera.  Aby zapoznać się z naszą Polityką dotyczącą Plików Cookies prosimy o kliknięcie tutaj ( link)

3. Ochrona danych osobowych

Dążymy do zapewnienia ochrony  przekazywanych nam informacji, zarówno w trakcie ich przesyłania, jak i po ich otrzymaniu. Utrzymujemy odpowiednie zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne w celu ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, przypadkową utratą, nieautoryzowaną zmianą, nieautoryzowanym ujawnieniem, niewłaściwym użyciem i wszelkimi innymi niezgodnymi z prawem formami przetwarzania danych osobowych będących w naszym posiadaniu. Obejmuje to na przykład firewalle, ochronę hasła oraz inne zabezpieczenia dostępu i uwierzytelnianie. 

Zgodnie z zaleceniami Rady ds. Standardów Bezpieczeństwa Sektora Kart Płatniczych, dane karty klienta są chronione przy użyciu szyfrowania TLS 1.2 i na poziomie aplikacji przy użyciu algorytmu AES i 256 bitową długością klucza.

Niemniej jednak żaden sposób przesyłu przez Internet, czy też metoda elektronicznego przechowywania danych, nie są w 100% bezpieczne. Nie możemy zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa wszelkich informacji, które nam przesyłasz  i robisz to na własne ryzyko. Nie możemy również zagwarantować, że takie informacje nie będą dostępne, ujawnione, zmienione lub zniszczone w wyniku naruszenia jakichkolwiek naszych zabezpieczeń fizycznych, technicznych lub zarządczych. Jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe zostały w jakikolwiek sposób naruszone, skontaktuj się z nami.

4. Przechowanie danych osobowych

Możemy przechowywać dane przez różne okresy w różnych celach, zgodnie z wymogami ustawowymi, naszymi uzasadnionymi interesami lub praktyką biznesową.  Inne obowiązki ustawowe i procesy prawne mogą także uzasadniać przechowywanie niektórych danych. 

5. Przesyłanie danych poza EEA

Możemy korzystać z podmiotów przetwarzających dane w różnych krajach na całym świecie, w związku z czym dane osobowe mogą być przetwarzane, wykorzystywane lub przekazywane poza granice EEA. Zapewniamy, że wszystkie niezbędne zabezpieczenia i środki bezpieczeństwa zostaną wprowadzone, jeśli zostanie to uznane za właściwe, zgodnie z odpowiednimi  przepisami i standardami prawa krajowego i międzynarodowego. 

6. Zmiany w tej Polityce Prywatności i Ochrony Danych

6.1 Zastrzegamy sobie prawo do zmiany i aktualizacji niniejszej Polityki Prywatności i Ochrony Danych Osobowych od czasu do czasu, w części lub w całości, poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności i Ochrony Danych Osobowych na naszej witrynie internetowej.

6.2 Zachęcamy do okresowego sprawdzania naszej Polityki Prywatności, aby być na bieżąco ze zmianami. 

6.3  Aby zapoznać się z najnowszą wersją naszej Polityki Prywatności, kliknij w link <Polityka Prywatności i Ochrony Danych> znajdujący się pod poniższym adresem: https://www.finteza.com/pl/privacy. W przypadku takich zmian, nowa zmieniona wersja Polityki Prywatności wchodzi w życie z dniem jej publikacji.

6.4  O zmianach w tej polityce możemy powiadomić użytkownika pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem systemu wiadomości na naszej stronie internetowej.

7. Twoje prawa

(a)    prawo dostępu

Posiadasz prawo do wyrażenia zgody, że możemy przetworzyć Twoje dane osobowe, oraz tam, gdzie to robimy, uzyskać dostęp do danych osobowych z pewnymi dodatkowymi informacjami. Te dodatkowe informacje zawierają szczegóły na temat celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, których to dotyczy, oraz odbiorców danych osobowych. Pod warunkiem, że prawa i wolności innych osób nie są naruszone, dostarczymy Ci kopię Twoich danych osobowych.

(b)  prawo do sprostowania

Posiadasz prawo do żądania poprawienia wszelkich nieścisłych danych osobowych o Tobie oraz, biorąc pod uwagę cele niniejszego przetwarzania, prawo do żądania uzupełnienia wszelkich niekompletnych danych osobowych o Tobie.

(c)     prawo do usunięcia

W pewnych okolicznościach masz prawo zażądać usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli zostanie stwierdzone, że dane osobowe nie są już aktualne w związku z celami, dla których zostały zebrane lub przetworzone w inny sposób; wycofujesz  zgodę na przetwarzanie oparte na autoryzacji; sprzeciwiasz się przetwarzaniu zgodnie z określonymi przepisami obowiązującego prawa o ochronie danych osobowych, jeśli zostało udowodnione, że dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem. Istnieją jednak wyjątki od prawa do usunięcia danych. Ogólne wyjątki obejmują sytuacje, w których przetwarzanie danych jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawnymi lub w celu ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych oraz ze względu na interes publiczny.

(d)  prawo do ograniczenia przetwarzania

W pewnych okolicznościach posiadasz prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, na przykład gdy kwestionujesz poprawność danych osobowych; gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się usunięciu; dane osobowe nie są nam już potrzebne do celów naszego przetwarzania, ale wymagasz danych osobowych w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; sprzeciwiłeś/aś się przetwarzaniu danych osobowych, a sprzeciw ten czeka na weryfikację. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych zostało na tej podstawie ograniczone, możemy kontynuować przechowywanie danych osobowych i  będziemy je tylko  przetwarzać w celu ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, w celu ochrony praw innych osób fizycznych i prawnych lub z ważnych powodów związanych z interesem publicznym.

(e)    prawo sprzeciwu wobec przetwarzania

Posiadasz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją sytuacją, ale tylko w takim zakresie, który pozwala nam, na mocy podstawy prawnej, wykonywać nasze zadania w interesie publicznym, działać zgodnie z przepisami regulującej nas instytucji lub działać w prawnym interesie naszym lub strony trzeciej. Jeśli wniesiesz taki sprzeciw, zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją istotne i uzasadnione podstawy do przetwarzania, które zastępują Twoje interesy, prawa i wolności, lub że przetwarzanie danych służy ustanowieniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.

  Posiadasz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego (w tym profilowania w marketingu bezpośrednim). W przypadku zgłoszenia takiego sprzeciwu, zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych w tym celu.

 Posiadasz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych do celów naukowych, historycznych lub statystycznych z przyczyn odnoszących się do Twojej szczególnej sytuacji, chyba że przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania przez nas zadań leżących w interesie publicznym.

(f) prawo do przenoszenia danych

Posiadasz prawo do uzyskania podanych nam danych osobowych, pod warunkiem, że 

 •  przetwarzanie opiera się na autoryzacji; lub
 •  przetwarzanie  odbywa się w sposób zautomatyzowany, posiadasz prawo otrzymać od nas swoje dane osobowe w sposób ustrukturyzowany oraz w powszechnie stosowanym i odczytywanym maszynowo formacie. Prawo to nie ma jednak zastosowania w przypadkach, w których mogłoby mieć negatywny wpływ na prawa i wolności innych.

(g) prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

 Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych. Można to zrobić w państwie członkowskim UE, w którym posiada się miejsce zamieszkania, pracy lub doszło do zdarzenia będącego źródłem skargi.

(h) prawo do wycofania autoryzacji.

W zakresie, w jakim podstawą prawną naszego przetwarzania Twoich danych osobowych jest autoryzacja, posiadasz prawo do wycofania tej autoryzacji w dowolnym momencie, w którym możemy nie być w stanie zapewnić niektórych funkcji i funkcjonalności naszych Usług. Wycofanie zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania danych przed złożeniem wniosku o wycofanie zgody.

8. Powiadomienie o naruszeniach

W przypadku nieautoryzowanych naruszeń lub włamań do naszych systemów, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, powiadomimy Cię o tym, tak szybko jak to możliwe i podejmiemy wszelkie niezbędne środki i działania, aby uniknąć przyszłych podobnych zdarzeń.

9. Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności i Ochrony Danych lub sposobu, w jaki dane osobowe są przetwarzane lub wykorzystywane w związku z korzystaniem z naszego Oprogramowania lub stron internetowych, prosimy   o skontaktowanie się z nami.  Twój wniosek musi zawierać imię i nazwisko oraz inne informacje potrzebne do identyfikacji, jak również do pełnego przetworzenia Twojego wniosku.