Umowa o świadczenie usług abonamentowych

Niniejsza Umowa dotycząca świadczenia usług abonamentowych ("Umowa") na stronie www.finteza.com określa zobowiązania i warunki pomiędzy Tobą ("Klient") a MetaQuotes Ltd, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością ("Finteza"), adres prawny: 35 Dodekanisou str, Germasogeia, 4043, Limassol, Cypr, nr rejestracyjny HE369946, w odniesieniu do korzystania z Usługi określonej w niniejszym dokumencie. Klient i Finteza mogą być łącznie określane jako "Strony" lub indywidualnie jako "Strona".

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Umową — jest to prawnie wiążąca umowa pomiędzy Państwem a Fintezą — oraz wydrukowanie kopii niniejszej Umowy do celów dokumentacji.

Korzystanie z Usług jest wyraźnie uwarunkowane akceptacją niniejszej Umowy oraz Warunków korzystania z www.finteza.com.

Jeśli Użytkownik zawiera niniejszą Umowę jako agent, członek kadry kierowniczej, pracownik lub inny przedstawiciel Klienta, Użytkownik i Klient gwarantują Fintezie, że jest należycie upoważniony do zawarcia niniejszej Umowy w imieniu Klienta.

1. Usługi

Finteza zapewni Użytkownikowi Usługę, dla której Użytkownik się zarejestruje i wybierze ilość Usług, zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.

Opis usług jest dostępny na witrynie internetowej Finteza.

Finteza zastrzega sobie prawo do modyfikowania, ulepszania lub uzupełniania Usług w dowolnym czasie według własnego uznania.

2. Proces rejestracji

Aby zarejestrować się i zapisać się do dowolnej Usługi, należy wypełnić elektroniczny formularz rejestracyjny Fintezy dla danej Usługi.

Dane zawarte w formularzu rejestracyjnym obejmują między innymi nazwisko, adres, adres e-mail i adresy URL stron internetowych.

Finteza zastrzega sobie prawo do przyznania lub odmowy rejestracji lub aktywacji Usługi według własnego uznania.

3. Obietnice i obowiązki jako warunek otrzymania jakichkolwiek usług

Obiecujesz, oświadczasz, gwarantujesz i zgadzasz się na to, co następuje:

3.1. Wszystkie informacje podane podczas rejestracji w serwisie Finteza są prawdziwe, kompletne i dokładne, a użytkownik powiadomi Fintezę o wszelkich zmianach danych rejestracyjnych w okresie obowiązywania niniejszej Umowy i przekaże zaktualizowane informacje w ciągu dwudziestu (20) dni o wszelkich takich zmianach;
   
3.2. Żaden z adresów URL przesłanych do Fintezy nie zawiera linków do żadnych stron internetowych lub witryn, które promują jakiekolwiek:

  • nawoływania do nienawiści, materiały które zachęcają lub promują nielegalną działalność lub przemoc;
  • treści, które naruszają w jakikolwiek sposób ustawowe, powszechne prawo lub prawa własności innych osób, w tym, ale nie wyłącznie, prawa autorskie, prawa do znaków towarowych, patenty lub jakąkolwiek inną własność intelektualną stron trzecich, umowy, prywatność lub prawa do wizerunku;
  • materiały, które promują oprogramowanie lub usługi, których celem jest przesyłanie niechcianych emaili/spamu;
  • materiały, które naruszają wszelkie lokalne, krajowe lub międzynarodowe prawa lub przepisy;
  • niedopuszczalne oświadczenia lub materiały, które obejmują groźby, obraźliwe stwierdzenia, są nękające, zniesławiające, obsceniczne, bluźniercze, nieprzyzwoite lub w inny sposób niewłaściwe, obraźliwe lub szkodliwe; lub
  • inne materiały, które Finteza, według własnego uznania, uzna za nieodpowiednie, w tym wszelkie materiały naruszające normy zamieszczone na stronie internetowej Finteza lub wysłane do użytkownika pocztą elektroniczną.

3.3. Użytkownik zabezpieczy swoją nazwę użytkownika konta i hasło nie ujawniając swojego hasła osobom trzecim, a także przyjmie na siebie odpowiedzialność za wszelkie szkody lub zobowiązania, które można przypisać użytkownikowi lub jakiejkolwiek innej osobie uzyskującej dostęp do konta lub jakichkolwiek Usług przy użyciu nazwy użytkownika i hasła.

3.4. Użytkownik nie będzie kopiował, sprzedawał, redystrybuował, udzielał licencji, sublicencji ani w inny sposób przekazywał swojego konta lub jakichkolwiek materiałów dostarczonych użytkownikowi w związku z Usługami lub korzystaniem ze strony internetowej www.finteza.com, osobom trzecim bez pisemnej zgody Fintezy.

3.5. Użytkownik będzie traktował wszelkie informacje konsumenckie przesłane do użytkownika za pośrednictwem strony internetowej Finteza lub usług zgodnie z Polityką Prywatności Fintezy.

3.6. Użytkownik będzie przestrzegał wszystkich obowiązujących praw i przepisów federalnych regulujących jego działalność w ramach niniejszej Umowy. Użytkownik będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących danych osobowych oraz uzyska niezbędne upoważnienia od użytkowników Twojej strony internetowej do zbierania i przetwarzania wszelkich danych osobowych w celu realizacji swojej reklamy.

3.7. Użytkownik ma pełne uprawnienia do zawarcia niniejszej Umowy i wykonywania swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

Nie ograniczając innych środków zaradczych, Finteza może w każdej chwili odmówić lub usunąć konto lub usługi użytkownika w przypadku naruszenia powyższych obietnic i zobowiązań. W celu zapewnienia zgodności z kryteriami podsekcji 3.2 powyżej, Finteza zastrzega sobie prawo do monitorowania zawartości stron internetowych lub witryn, które odpowiadają adresom URL przesłanym do Fintezy.

4. Zmiany w umowie

Zmiany zasad i warunków niezwiązane z cenami wchodzą w życie piętnaście (15) dni po opublikowaniu zmienionej wersji na stronie internetowej Fintezy. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na jakiekolwiek opublikowane zmiany wprowadzone przez Fintezę zgodnie z niniejszą sekcją, musi usunąć swoje konto lub odpowiednią Usługę zgodnie z niniejszą Umową przed datą wejścia w życie zmienionej wersji, w przeciwnym razie uznaje się, że użytkownik zaakceptował i wyraził zgodę na te zmiany.

Dodatkowe modyfikacje niniejszych zasad i warunków mogą być dokonywane w szczególnych okolicznościach, po uzyskaniu pisemnej zgody organu wykonawczego, wiceprezesa lub wyższej rangi funkcjonariusza Fintezy na papierze firmowym Fintezy. Przedstawiciele ds. sprzedaży produktów i wsparcia technicznego nie są upoważnieni do uchylenia lub zmiany jakichkolwiek postanowień niniejszej Umowy. Niewyegzekwowanie przez Fintezę któregokolwiek z warunków niniejszej Umowy nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się tego warunku, ani nie wpłynie na zobowiązania użytkownika lub prawa i środki zaradcze przysługujące Fintezie na mocy niniejszej Umowy.

5. Czas trwania i odwołanie usług


Świadczenie Usługi rozpoczyna się w dniu aktywacji korzystania z Usługi i jest aktywne zgodnie z opisem Usługi aż do osiągnięcia odpowiedniej kwoty Usługi. Użytkownik lub Finteza może anulować daną Usługę (lub Finteza może podjąć decyzję o zaprzestaniu świadczenia Usługi według własnego uznania) poprzez anulowanie Umowy Subskrypcji, w którym to przypadku Usługa zostanie rozwiązana po zakończeniu bieżącej kwoty Usługi lub w momencie podjęcia decyzji o anulowaniu.

Finteza może anulować usługę, jeśli przekroczysz odpowiednią miesięczną kwotę usługi: konkretną liczbę miesięcznych odsłon stron, wydarzeń lub wyświetlania banerów reklamowych wybranych podczas rejestracji.

Finteza zastrzega sobie absolutne prawo do odwołania odpowiedniej Usługi ze skutkiem natychmiastowym i bez uprzedzenia w przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy lub jakiegokolwiek innego warunku mającego zastosowanie do danej Usługi.

6. Okres obowiązywania i rozwiązanie umowy

Warunki niniejszej Umowy wejdą w życie w dniu, w którym Finteza zaakceptuje pierwszą rejestrację użytkownika i będą obowiązywać do czasu ich rozwiązania zgodnie z niniejszą sekcją. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą Umowę poprzez wysłanie powiadomienia do drugiej strony za pośrednictwem poczty elektronicznej. Poprzez wypowiedzenie tej Umowy konto jest automatycznie anulowane. Finteza zastrzega sobie również prawo do rozwiązania niniejszej Umowy i usunięcia konta ze skutkiem natychmiastowym i bez uprzedzenia w przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy.

Sekcje 10-15 niniejszej Umowy pozostają w mocy bez względu na jakiekolwiek rozwiązanie niniejszej Umowy. Jeśli niniejsza umowa zostanie rozwiązana przez Finteza lub przez użytkownika z jakiegokolwiek powodu, użytkownik zgadza się usunąć nasz kod, logo i znaki towarowe oraz wszelkie inne części Usługi ze wszystkich stron internetowych i innych elementów. Nieusunięcie naszego kodu, w tym, pozostawienie przekierowań i/lub wyskakujących okien z Twojej strony internetowej, uprawnia Fintezę do podjęcia wszelkich działań w celu odzyskania wszelkich poniesionych strat.

7. Ujawnianie informacji stronom trzecim


Finteza nie ujawnia danych statystycznych dotyczących Twojej strony osobom trzecim, chyba że za Twoją wyraźną zgodą. Statystyki dostarczane przez Fintezę są ściśle tajne i poufne i dostępne tylko dla administratorów Fintezy i użytkowników kont, które tworzysz.

8. Stosowanie tagów

Niektóre z Usług opierają się na wykorzystaniu znaczników HTML lub innego kodu na Twojej witrynie lub stronie internetowej. Z zastrzeżeniem przestrzegania przez użytkownika wszystkich warunków niniejszej Umowy, Finteza udziela użytkownikowi zezwolenia na używanie znaczników HTML lub innego kodu dostarczonego użytkownikowi przez Fintezę ("Tagi") wyłącznie w celu korzystania z usług, za które użytkownik zapłacił. Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich instrukcji i ograniczeń dostarczonych mu przez Fintezę w odniesieniu do korzystania z tagów. Użytkownik zgadza się, że Finteza nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek usterki, błędy, nieścisłości danych lub niewłaściwe wyniki wynikające z nieprawidłowego, nieautoryzowanego lub nieobsługiwanego użycia tagów.

9. Prawa własności

Użytkownik zgadza się i rozumie, że Usługi i wszystkie projekty graficzne, ikony, znaczniki, kod HTML, programowanie komputerowe i inne elementy w nich zawarte stanowią wyłączną własność Fintezy. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Finteza posiada wszelkie prawa, tytuły i udziały w znakach towarowych, nazwach handlowych, znakach usługowych, wynalazkach, prawach autorskich, tajemnicach handlowych, patentach, technologii, oprogramowaniu i know-how związanym z projektowaniem, funkcją lub działaniem Usługi. Prawa Użytkownika do Usług są ściśle ograniczone do praw wyraźnie przyznanych w niniejszej Umowie.

10. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi

Finteza nie udziela żadnych gwarancji dotyczących wykorzystania lub wyników uzyskanych z Usług pod względem niezawodności, dokładności, bezpieczeństwa, terminowości, dostępności, niezawodności lub użyteczności. Usługi i wszystkie związane z nimi materiały są dostarczane w stanie, w jakim się znajdują, bez jakiejkolwiek gwarancji. FINTEZA NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W ODNIESIENIU DO USŁUG I ZWIĄZANYCH Z NIMI MATERIAŁÓW, W TYM WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZALNOŚCI. FINTEZA NIE GWARANTUJE, ŻE DZIAŁANIE USŁUG BĘDZIE NIEPRZERWANE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW, LUB ŻE USŁUGI BĘDĄ ODPOWIEDNIE DLA POTRZEB UŻYTKOWNIKA LUB ZAMIERZONYCH APLIKACJI, LUB ŻE USŁUGI BĘDĄ ZGODNE LUB BĘDĄ DZIAŁAĆ W WYBRANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA KONFIGURACJACH SPRZĘTU, OPROGRAMOWANIA LUB WITRYNY INTERNETOWEJ.

11. Ograniczenie odpowiedzialności

W ŻADNYM WYPADKU FINTEZA NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA WOBEC CIEBIE LUB JAKIEJKOLWIEK STRONY TRZECIEJ ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WTÓRNE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE LUB POŚREDNIE JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU LUB NATURY, W TYM, ALE NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO UTRATY DOCHODU, UTRATY LUB USZKODZENIA DANYCH ORAZ SZKODY DLA REPUTACJI BIZNESOWEJ, ZGODNIE Z JAKĄKOLWIEK TEORIĄ PRAWA LUB SPRAWIEDLIWOŚCI. DODATKOWO, TAKIE SZKODY NIE SĄ MOŻLIWE DO PRZEWIDZENIA I FINTEZA NIE POWIADOMI O NICH Z WYPRZEDZENIEM.

Nie ograniczając powyższego, Finteza nie ponosi odpowiedzialności za żadne z Twoich danych znajdujących się na sprzęcie Fintezy. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za tworzenie kopii zapasowych swoich danych i informacji, które mogą znajdować się na sprzęcie Fintezy, niezależnie od tego, czy takie informacje są wytwarzane w wyniku korzystania z Usługi.

12. Odszkodowanie

Użytkownik zgadza się zwolnić z odpowiedzialności i (na wniosek Fintezy) bronić Fintezy i jej urzędników, dyrektorów, udziałowców i przedstawicieli przed wszelką odpowiedzialnością, szkodami, stratami, kosztami lub wydatkami (w tym, ale nie ograniczonymi do honorariów i wydatków adwokackich) poniesionymi w związku z jakimkolwiek roszczeniem związanym z (a) naruszeniem przez użytkownika jakichkolwiek warunków, reprezentacji, gwarancji lub ducha niniejszej Umowy; lub (b) informacjami przekazanymi Fintezie lub udostępnionymi osobom trzecim, w tym danymi rejestracyjnymi i zawartością stron internetowych odpowiadających adresom URL przesłanym do Fintezy. Niniejsza klauzula obowiązuje po rozwiązaniu niniejszej Umowy.

13. Jedyny i wyłączny środek zaradczy

W przypadku niezadowolenia z jakiejkolwiek części którejkolwiek z Usług, jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym jest usunięcie konta lub abonamentu na daną Usługę zgodnie z niniejszą Umową. Zwrot kosztów nie jest możliwy.

14. Przepisy ogólne

Niniejsza Umowa oraz wszelkie spory lub roszczenia (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) wynikające z niej lub w związku z nią, jej przedmiotem lub utworzeniem podlegają prawu Republiki Cypryjskiej i są interpretowane zgodnie z tym prawem.   

Wszelkie spory powstałe między Stronami są rozstrzygane w drodze negocjacji między nimi. W przypadku, gdy spór nie może być rozwiązany w drodze negocjacji Stron, każda ze Stron nieodwołalnie zgadza się, że sądy Republiki Cypryjskiej mają wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów lub roszczeń (w tym sporów pozaumownych lub roszczeń) wynikających z niniejszej Umowy lub w związku z nią lub jej przedmiotem lub utworzeniem.

Jeżeli jakikolwiek warunek lub jakakolwiek część postanowienia niniejszej Umowy zostanie uznana przez właściwy organ sądowy za nieważną lub niewykonalną pod jakimkolwiek względem, ważność pozostałej części niniejszej Umowy pozostaje nienaruszona, pod warunkiem, że taka niewykonalność nie ma istotnego wpływu na funkcjonowanie niniejszej Umowy.

Niniejsza Umowa, wraz z polityką Fintezy, o której mowa w niniejszym dokumencie, stanowi całość umowy pomiędzy użytkownikiem a Fintezą w odniesieniu do Usług i korzystania z Witryny. Jeżeli jakakolwiek część niniejszej Umowy zostanie uznana za niewykonalną, część ta zostanie zmieniona w celu osiągnięcia jej zamierzonego skutku w możliwie największym stopniu, a pozostała część Umowy pozostanie w pełnej mocy.

Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązanie się ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jeżeli nie można mu zapobiec lub jest wykonanie zobowiązań jest opóźnione w wyniku działania siły wyższej (wojna, zamieszki, pożar, powódź, huragan, tajfun, trzęsienie ziemi, strajki i działania państwa lub rządu). W przypadku wystąpienia zdarzenia siły wyższej, strona, której uniemożliwiono wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy lub której wykonanie zobowiązań zostało opóźnione, musi niezwłocznie powiadomić drugą stronę, podając szczegółowe informacje na temat zdarzenia siły wyższej oraz przyczyn wystąpienia siły wyższej, która uniemożliwiła tej stronie wykonanie zobowiązań lub która opóźniła wykonanie zobowiązań, a strona ta musi dołożyć należytych starań w celu złagodzenia skutków zdarzenia siły wyższej w odniesieniu do wykonania Umowy i wypełnienia swoich zobowiązań. Po ustaniu działania siły wyższej strona poszkodowana musi jak najszybciej wznowić wykonywanie swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

Użytkownik nie może dokonać cesji niniejszej Umowy, a każda próba dokonania takiej cesji jest nieważna. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego konto jest częścią sieci Fintezy i w związku z tym będzie otrzymywał okresowe komunikaty i informacje dotyczące powiązanych usług Fintezy. Możesz poprosić o usunięcie z listy mailingowej sieci w dowolnym momencie lub skorzystanie z linku rezygnacji z subskrypcji w wiadomościach e-mail.

15. Reklama

Finteza może zawierać nazwę domeny i logo Twojej strony internetowej na swoich listach klientów, w referencjach i komunikatach prasowych. Jeśli w jakimkolwiek momencie wolisz nie znajdować się na liście, po prostu daj nam znać, a my usuniemy Twoje nazwisko z listy.

16. Uwagi specjalne

Następujące typy stron internetowych NIE mogą uczestniczyć w Usłudze: (a) Witryny internetowe promujące nielegalną działalność lub rasizm lub oszczercze, rasistowskie, nienawistne, obraźliwe, nękające lub grożące stwierdzenia, (b) Witryny internetowe zawierające wirusy lub inne zanieczyszczające lub destrukcyjne elementy, (c) Witryny internetowe naruszające prawa innych osób, takie jak Treści naruszające prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, (d) Witryny internetowe, które dostarczają instrukcje lub dyskusje na temat wykonywania nielegalnych działań, (e) Witryny internetowe, które promują lub wykorzystują oprogramowanie lub usługi przeznaczone do dostarczania niechcianych wiadomości e-mail, lub (f) Witryny internetowe, które w inny sposób naruszają obowiązujące prawo lub które w inny sposób uznajemy za nieodpowiednie.

Zgadzasz się nie modyfikować kodu programowania usługi.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że ogólne informacje dotyczące jego strony internetowej (nazwa, adres URL, liczba odwiedzin itp.) mogą być wykorzystywane przez Usługę. Możliwe zastosowania obejmują (ale nie są ograniczone do) listy najbardziej ruchliwych stron, listy stron członkowskich, ogólne zastosowania promocyjne itp.

Finteza przechowuje swoje dane w wielu różnych formatach. "Dane, które można wyszukać" to specjalnych format danych. "Dane, które można wyszukać" są używane do wyszukiwania i są przechowywane przez co najmniej 30 dni. Pole "uniwersalne wyszukiwanie" znajduje się na górze raportu "goście online". Pole "uniwersalnego wyszukiwania" może zostać w każdej chwili usunięte lub nie działać.

17. Pytania

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej Umowy lub usług Fintezy skontaktuj się z nami. Dziękujemy za wybranie Fintezy do pomiaru Twojej strony internetowej. Cieszymy się na współpracę z Tobą i mamy nadzieję, że nasze usługi okażą się dla Ciebie pomocne.