Πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων

Στην παρούσα Πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων καθορίζεται η βάση επί της οποίας η MetaQuotes Ltd («εμείς», «εμάς» ή «μας») μπορεί να συλλέγει, να χρησιμοποιεί ή να επεξεργάζεται με άλλον τρόπο προσωπικά δεδομένα μέσω της ιστοσελίδας μας www.finteza.com («Ιστοσελίδα») και όλων των σχετικών ιστοσελίδων, όπως ορίζονται κατωτέρω, μέσω λογισμικού διαθέσιμου για λήψη, εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για υπολογιστή (συλλογικά αναφερόμενα ως «Προϊόντα»), καθώς και μέσω άλλων υπηρεσιών τις οποίες παρέχουμε και στις οποίος εμφανίζεται ένας σύνδεσμος για την εν λόγω Πολιτική απορρήτου και μέσω όλων των άλλων επικοινωνιών με άτομα είτε γραπτώς είτε προφορικά, όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, συνομιλία ή τηλέφωνο (συλλογικά μαζί με την Ιστοσελίδα και τα Προϊόντα, αναφερόμενα ως οι «Υπηρεσίες» μας). 

Δεσμευόμαστε να διαφυλάξουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας τις οποίες μας εμπιστεύεστε κατά τη χρήση των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των:

 • www.finteza.com και των λοιπών ιστοσελίδων της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των υποτομέων
 • εφαρμογών λογισμικού Finteza.

Ορισμοί

Προσωπικά δεδομένα: νοείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (υποκείμενο των δεδομένων). Ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο που μπορεί να ταυτοποιηθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με αναφορά σε ένα αναγνωριστικό στοιχείο, όπως όνομα, αριθμό ταυτότητας, δεδομένα τοποθεσίας, μέσω αναφοράς σε ένα ηλεκτρονικό αναγνωριστικό ή βάσει ενός ή περισσοτέρων παραγόντων που χαρακτηρίζουν συγκεκριμένα τη φυσική, βιολογική, γενετική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα αυτού του φυσικού προσώπου.

Επεξεργασία: νοείται οποιαδήποτε λειτουργία ή σύνολο λειτουργιών η οποία διεξάγεται στα προσωπικά δεδομένα ή σε σύνολα των προσωπικών δεδομένων, με ή χωρίς αυτοματοποιημένα μέσα, όπως συλλογή, καταγραφή, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή μετατροπή, ανάκτηση, διαβούλευση, χρήση, γνωστοποίηση μέσω μετάδοσης, διάδοσης ή με άλλον τρόπο διάθεση, εναρμόνιση ή συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή.

Περιορισμός της επεξεργασίας: νοείται η σήμανση των αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με στόχο τον περιορισμό της επεξεργασίας τους στο μέλλον.

Ελεγκτής: νοείται οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, πρακτορείο ή άλλος φορέας, ο οποίος μόνος του ή από κοινού με άλλους καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων· όπου οι στόχοι και ο τρόπος της επεξεργασίας καθορίζονται από το Ενωσιακό ή το δίκαιο κράτους Μέλους, ο ελεγκτής ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορεί να προβλέπονται από το Ενωσιακό ή το εθνικό δίκαιο.

Επεξεργαστής: νοείται οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, πρακτορείο ή άλλο άτομο το οποίο επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα εκ μέρους του ελεγκτή.

Συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων: νοείται κάθε ελεύθερα παρεχόμενη, ρητή, συνειδητή και αδιαμφισβήτητη ένδειξη της επιθυμίας του υποκειμένου των δεδομένων, μέσω της οποίας του, κατόπιν δήλωσης ή σαφούς θετική ενέργειάς του, συμφωνεί στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

1. Συλλογή και χρήση πληροφοριών

1.1 Σε γενικές γραμμές συλλέγουμε πληροφορίες τις οποίες:

α) μας παρέχετε απευθείας μέσω των ιστοσελίδων μας ή κατόπιν αιτήματός σας σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας,
β) λαμβάνουμε από τη χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων, των ιστοσελίδων μας 

1.2 Ενδέχεται να συλλέξουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας μέσω διαφόρων πηγών, μεταξύ των οποίων ενδεικτικά:

 • φόρμες ιστοσελίδας και εγγραφές σε προϊόντα/εφαρμογές λογισμικού     
 • φυσικές μορφές
 • τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • μεταπωλητές
 • υφιστάμενοι πελάτες ή υπάλληλοι
 • δελτία γραφείου εξυπηρέτησης
 • οnline ζωντανή βοήθεια και υποστήριξη
 • μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 • μετρητές διαφήμισης και αναγνωριστικά σε ιστοσελίδες

1.3 Ενδέχεται να συλλέξουμε και να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας για οποιονδήποτε ή για όλους τους παρακάτω σκοπούς:

(α) για να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας βάσει σύμβασης ή στην πορεία ή σε σχέση με την παροχή των αγαθών ή/και των υπηρεσιών που μας έχετε ζητήσει,
(β) για να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας
(γ) για να ανταποκριθούμε, να χειριστούμε, να αξιολογήσουμε ερωτήματα, αιτήματα, αιτήσεις, παράπονα, αιτήματα για την κάλυψη κενών θέσεων και σχόλια ανατροφοδότησης
(δ) για να διαχειριστούμε τη σχέση σας μαζί μας
(ε) για να σας στέλνουμε ενημέρωση διαφημιστικού περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων, ερωτηματολογίων σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας
(στ) για να συμμορφωθούμε με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς, κώδικες ορθής πρακτικής, κατευθυντήριες γραμμές, οδηγίες ή κανόνες ή να βοηθήσουμε στην επιβολή του νόμου και τις έρευνες που πραγματοποιούνται από οποιαδήποτε κρατική ή/και ρυθμιστική αρχή,
(ζ) για οποιονδήποτε άλλο σκοπό για τον οποίο μας έχετε παράσχει αυτές τις πληροφορίες
(η) για να διαβιβάσουμε αυτές τις πληροφορίες σε οποιουσδήποτε συνεργαζόμενους τρίτους, συμπεριλαμβανομένων τρίτων παρόχων υπηρεσιών και αντιπροσώπων ή/και των σχετικών κρατικών ή/και ρυθμιστικών αρχών, είτε στην Ευρώπη είτε σε δικαιοδοσίες εκτός της ΕΕ, για τους σκοπούς που αναφέρονται σε αυτήν την ενότητα
(θ) για οποιουσδήποτε άλλους συναφείς επιχειρηματικούς σκοπούς που σχετίζονται με ή συνδέονται με τους ανωτέρω
(ι) για να διαχειριζόμαστε και να βελτιώνουμε τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργικότητα των εφαρμογών και των συναφών υπηρεσιών μας
(ια) για να αναλύουμε την απόδοση των εφαρμογών μέσω της συλλογής στατιστικών δεδομένων.

Οι σκοποί που αναφέρονται στις παραπάνω ρήτρες μπορεί να συνεχίσουν να ισχύουν ακόμα και σε περιπτώσεις όπου η σχέση σας μαζί μας (για παράδειγμα, βάσει σύμβασης) έχει λήξει ή μετατραπεί με οποιονδήποτε τρόπο, για εύλογο κατοπινό χρονικό διάστημα (συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, χρονικού διαστήματος που μας επιτρέπει να ασκήσουμε τα δικαιώματά μας δυνάμει οποιασδήποτε σύμβασης μαζί σας ή για άλλους νόμιμους σκοπούς).

Πέραν των συγκεκριμένων σκοπών για τους οποίους ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα σας και που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα , ενδέχεται επίσης να επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα σας όπου η επεξεργασία αυτή είναι αναγκαία για τη συμμόρφωσή μας με κάποια νομική υποχρέωση στην οποία είμαστε υποκείμενοι, ή προκειμένου να προστατεύσουμε τα ζωτικά συμφέροντά σας ή τα ζωτικά συμφέροντα άλλου προσώπου.

Παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε συνεργασία με εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας, όπως ο χειρισμός, η επεξεργασία και η παράδοση πληροφοριών, η δημοσίευση των πληροφοριών σε εφαρμογές, η παράδοση του περιεχομένου και των υπηρεσιών που παρέχονται από τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων μας, ή η εκτέλεση στατιστικής ανάλυσης για τη χρήση των εφαρμογών και των προαναφερόμενων υπηρεσιών. Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών θα έχουν περιορισμένη πρόσβαση στις πληροφορίες σας, όπως κρίνεται εύλογα απαραίτητο για την παροχή της υπηρεσίας και θα απαιτήσουμε από αυτούς τους τρίτους να συμμορφώνονται με αυτήν την Πολιτική απορρήτου, ή να λειτουργούν βάσει παρόμοιας πολιτικής απορρήτου.

Δεν πωλούμε, δεν ενοικιάζουμε, δεν μισθώνουμε ούτε διανέμουμε ελεύθερα τις λίστες αλληλογραφίας μας σε οποιονδήποτε τρίτο.

Όταν μας αποκαλύπτετε οικειοθελώς τις προσωπικές πληροφορίες σας στο προφίλ σας, σε φόρουμ και online σχόλια σε χώρους φόρουμ/συνομιλίας, γίνονται δημόσια διαθέσιμες και μπορούν να τις βλέπουν άλλοι χρήστες. Τα φόρουμ, οι συνομιλίες και άλλες περιοχές της κοινότητας των χρηστών των εφαρμογών μας, οι οποίες είναι διαθέσιμες μέσω των ιστοσελίδων και των εφαρμογών μας, είναι δημόσια. Σε τέτοιες περιοχές, δεν θα πρέπει να αποκαλύπτετε οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθορισμό της ταυτότητάς σας ή της ταυτότητας οποιουδήποτε άλλου προσώπου. Δεν φέρουμε ευθύνη για την ασφάλεια και την προστασία των πληροφοριών που αποκαλύπτετε από μόνοι σας σε τέτοιες περιοχές.

1.4 Προσωπικές πληροφορίες και απόρρητο ανηλίκων

Αναγνωρίζουμε τη σημασία της προστασίας των πληροφοριών ανηλίκων ατόμων και δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικές πληροφορίες από άτομα κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών.  Η ιστοσελίδα και οι υπηρεσίες μας απευθύνονται σε άτομα άνω των δεκαοκτώ (18) ετών και η MetaQuotes Ltd δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε μη συμμόρφωση με αυτήν την απαίτηση.

Προτρέπουμε τους γονείς και τους κηδεμόνες να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για να αποτρέψουν τα παιδιά κάτω των δεκαοκτώ ετών να έχουν πρόσβαση σε αυτήν την Ιστοσελίδα χωρίς την κατάλληλη άδεια.

Σε περίπτωση που αντιληφθούμε ότι έχουμε λάβει προσωπικές πληροφορίες από επισκέπτη κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, θα τις διαγράψουμε το συντομότερο δυνατόν και δεν θα κάνουμε χρήση αυτών των πληροφοριών.

1.5. Συλλογή άλλων πληροφοριών

Ενδέχεται να συλλέξουμε και άλλες μη-προσωπικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των εφαρμογών λογισμικού μας, τις επισκέψεις στις ιστοσελίδες μας ή τη χρήση πρόσθετων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσμων στους οποίους κάνετε κλικ, του λογισμικού ή των πληροφοριών που έχετε «κατεβάσει», καθώς και άλλων ενεργειών που σχετίζονται με τη χρήση των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας. Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε ορισμένες τεχνικές πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία των προϊόντων/υπηρεσιών και τη συλλογή ανώνυμων στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση αυτών των προϊόντων/υπηρεσιών, καθώς και οποιαδήποτε αναφορές σφαλμάτων για τα προϊόντα μας.

2. Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν μια σειρά αριθμών και γραμμάτων που τοποθετούνται στον σκληρό σας δίσκο κάθε φορά που επισκέπτεστε μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Αυτά τα αρχεία επιτρέπουν την αναγνώριση του προγράμματος περιήγησής σας όταν επισκέπτεστε ξανά την ίδια ιστοσελίδα. Τα cookies μπορούν να αποθηκεύουν τις ρυθμίσεις χρήστη και άλλες πληροφορίες. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας να απορρίπτει όλα τα cookies ή να σας ειδοποιεί όταν λαμβάνετε ένα cookie. Παρακαλώ σημειώστε, ωστόσο, ότι ορισμένες λειτουργίες ή υπηρεσίες της ιστοσελίδας ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά χωρίς την αποδοχή των cookies. Τα όποια δεδομένα συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ατομική αναγνώριση των χρηστών της ιστοσελίδας. Τα cookies δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση προγραμμάτων ή για τη μεταφορά ιών στον υπολογιστή σας.  Για να δείτε την Πολιτική Cookies μας παρακαλώ πατήστε εδώ ( σύνδεσμος)

3. Προστασία προσωπικών δεδομένων

Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να διασφαλίζουμε την προστασία των πληροφοριών που μας υποβάλλονται, τόσο κατά τη διάρκεια της διαβίβασης όσο και αφού τις λάβουμε. Διατηρούμε κατάλληλες διοικητικές, τεχνικές και φυσικές δικλείδες ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, τυχαία απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή πρόσβαση, κακή χρήση και οποιαδήποτε άλλη μορφή παράνομης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή μας. Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, τείχη προστασίας, προστασία με κωδικό πρόσβασης και άλλους ελέγχους πρόσβασης και ελέγχου ταυτότητας. 

Σύμφωνα με τις συστάσεις του Συμβουλίου Προτύπων Ασφάλειας του τομέα καρτών πληρωμών, τα στοιχεία των καρτών των πελατών προστατεύονται με τη χρήση πρωτοκόλλου κρυπτογράφησης Transport Layer — TLS 1.2 και επιπέδου εφαρμογών με αλγόριθμο AES και μήκος κλειδιού 256 bit.

Ωστόσο, καμία μέθοδος μετάδοσης μέσω του διαδικτύου ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης, δεν είναι 100% ασφαλής. Δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε ή να εγγυηθούμε την ασφάλεια των οποιωνδήποτε πληροφοριών μας διαβιβάζετε και το πράττετε με δική σας ευθύνη. Επίσης, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι πληροφορίες αυτές δεν μπορούν να προσπελαστούν, να αποκαλυφθούν, να τροποποιηθούν ή να καταστραφούν από παραβίαση οποιασδήποτε από τις φυσικές, τεχνικές ή διαχειριστικές δικλείδες ασφαλείας μας. Εάν πιστεύετε ότι τα προσωπικά δεδομένα σας έχουν παραβιαστεί, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

4. Διατήρηση προσωπικών δεδομένων

Μπορεί να διατηρούμε τα δεδομένα για διαφορετικές χρονικές περιόδους και για διαφορετικούς σκοπούς, όπως απαιτείται από το καταστατικό, τα έννομα συμφέροντά μας ή τις βέλτιστες επιχειρηματικές πρακτικές.  Λοιπές κανονιστικές υποχρεώσεις, νομικές διαδικασίες και έρευνες μπορεί επίσης να καταστήσουν αναγκαία τη διατήρηση ορισμένων δεδομένων. 

5. Διαβιβάσεις δεδομένων εκτός του ΕΟΧ

Μπορεί να έχουμε επεξεργαστές σε διάφορες χώρες σε όλο τον κόσμο και έτσι τα προσωπικά δεδομένα σας μπορεί να υποστούν επεξεργασία, να χρησιμοποιηθούν ή να μεταφερθούν εκτός του ΕΟΧ. Διασφαλίζουμε ότι εφαρμόζονται όλες οι απαραίτητες δικλείδες και μέτρα ασφαλείας, όπως κρίνεται σκόπιμο, σύμφωνα με τους σχετικούς εθνικούς και διεθνείς νόμους. 

6. Αλλαγές σε αυτήν την Πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων

6.1 Διατηρούμε το δικαίωμα να αναθεωρούμε και να επικαιροποιούμε αυτή την Πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων από καιρό σε καιρό εν μέρει ή πλήρως, δημοσιεύοντας τη νέα έκδοση στην ιστοσελίδα μας.

6.2 Σας συνιστούμε να ελέγχετε κατά περιόδους την Πόλιτική απορρήτου μας ώστε να ενημερώνεστε για τις αλλαγές. 

6.3 Για δείτε την πιο πρόσφατη έκδοση της Πολιτικής απορρήτου μας, πατήστε στον σύνδεσμο <Πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων> στην εξής διεύθυνση: https://www.finteza.com/el/privacy. Σε περίπτωση τέτοιων αναθεωρήσεων, η νέα αναθεωρημένη έκδοση της Πολιτικής απορρήτου θα αρχίσει να ισχύει από την ημερομηνία της δημοσίευσής της, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από την αναθεωρημένη έκδοση της Πολιτικής απορρήτου.

6.4 Ενδέχεται να σας ενημερώσουμε για αλλαγές σε αυτήν την πολιτική μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω του συστήματος ανταλλαγής μηνυμάτων στην ιστοσελίδα μας.

7. Τα δικαιώματά σας

(α) το δικαίωμα πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα της επιβεβαίωσης του κατά πόσον ή όχι θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα σας και, όπου το πράττουμε, το δικαίωμα της πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα, μαζί με ορισμένες επιπλέον πληροφορίες. Οι εν λόγω επιπλέον πληροφορίες περιλαμβάνουν λεπτομέρειες σχετικά με τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις κατηγορίες των σχετικών προσωπικών δεδομένων και τους αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων. Δεδομένου ότι δεν επηρεάζονται τα δικαιώματα και οι ελευθερίες άλλων, θα σας παράσχουμε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων σας.

(β) το δικαίωμα διόρθωσης

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση οποιωνδήποτε ανακριβών προσωπικά δεδομένων σας και λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, να συμπληρώσετε οποιαδήποτε ελλιπή προσωπικά δεδομένα σας.

(γ) το δικαίωμα διαγραφής

Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας, εάν αποδειχθεί ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον αναγκαία σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία με άλλον τρόπο, εάν ανακαλέσετε την άδεια επεξεργασίας σε επεξεργασία που βασίζεται στην εξουσιοδότησή σας, εάν αρνηθείτε την επεξεργασία δυνάμει συγκεκριμένων κανόνων του εφαρμοστέου νόμου περί προστασίας των δεδομένων και αν αποδειχθεί ότι τα προσωπικά δεδομένα υποβλήθηκαν παράνομα σε επεξεργασία. Ωστόσο, υπάρχουν εξαιρέσεις στο δικαίωμα της διαγραφής. Οι γενικές εξαιρέσεις περιλαμβάνουν τις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την άσκηση του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης, για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση ή για την αναγνώριση την άσκηση ή την υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου και για λόγους του δημόσιου συμφέροντος.

(δ) το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Υπό ορισμένες συνθήκες έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, όπως για παράδειγμα όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων, όταν η επεξεργασία είναι παράνομη αλλά αντιτάσσεστε στη διαγραφή, όταν δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας αλλά απαιτείτε τα προσωπικά δεδομένα για την αναγνώριση, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων και όταν έχετε εναντιωθεί στην επεξεργασία, εν αναμονή της επαλήθευσης της εν λόγω ένστασης. Όπου η επεξεργασία έχει περιοριστεί σε αυτή τη βάση, μπορούμε να συνεχίσουμε να αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και θα τα επεξεργαστούμε μόνο για την αναγνώριση, την άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου, για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή για λόγους σημαντικού δημόσιου συμφέροντος.

(ε) το δικαίωμα ένστασης στην επεξεργασία

Έχετε το δικαίωμα ένστασης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας για λόγους που αφορούν τη συγκεκριμένη κατάστασή σας, αλλά μόνο στο βαθμό που η νομική βάση για την επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση καθήκοντος που ασκείται για το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί σε εμάς ή για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκουμε εμείς ή κάποιος τρίτος. Εάν προβείτε σε μια τέτοια ένσταση, θα πάψουμε να επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές πληροφορίες, εκτός και αν είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε επιτακτικούς και θεμιτούς λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερνικούν τα συμφέροντα, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας ή η επεξεργασία γίνεται για την αναγνώριση, την άσκηση ή την υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου.

 Έχετε το δικαίωμα ένστασης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ). Εάν προβείτε σε μια τέτοια ένσταση, θα πάψουμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας για τον σκοπό αυτό.

 Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας για την επιστημονικούς σκοπούς ή σκοπούς ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, εκτός και αν η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση καθήκοντος που ασκείται για λόγους δημόσιου συμφέροντος.

(στ) το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε τις προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχονται δεδομένου ότι 

 •  η επεξεργασία βασίζεται σε εξουσιοδότηση ή
 •  η επεξεργασία διεξάγεται με αυτοματοποιημένα μέσα, έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα σας από εμάς σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και μηχανικώς αναγνώσιμη μορφή. Ωστόσο, το δικαίωμα αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση όπου θα επηρέαζε αρνητικά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων.

ζ) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή

 Εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών σας παραβιάζει τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, έχετε το νομικό δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή που είναι υπεύθυνη για την προστασία των δεδομένων. Αυτό μπορείτε να το κάνετε στο κράτος μέλος της ΕΕ όπου διαμένετε συνήθως, του τόπου εργασίας σας ή του τόπου της εικαζόμενης παράβασης.

(η) το δικαίωμα ανάκλησης της εξουσιοδότησης.

Στο βαθμό που η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών σας είναι η εξουσιοδότηση, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε αυτήν την εξουσιοδότηση ανά πάσα στιγμή, στην οποία περίπτωση μπορεί να μην είμαστε σε θέση να παρέχουμε μέρος από τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργικότητα των Υπηρεσιών μας. Η ανάκληση της άδειας δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας πριν από το αίτημα της ανάκλησης.

8. Κοινοποίηση παραβιάσεων

Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένων παραβάσεων ή παραβιάσεων των συστημάτων μας, που μπορεί να επηρεάσουν την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας, θα σας ειδοποιήσουμε μόλις αυτό είναι πρακτικά εφικτό και θα αναλάβουμε όλα τα αναγκαία μέτρα και ενέργειες για να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά και φαινόμενα στο μέλλον.

9. Επικοινωνία

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την Πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων ή με τον τρόπο επεξεργασίας ή χρήσης των προσωπικών πληροφοριών σε σχέση με τη χρήση των εφαρμογών λογισμικού ή των ιστοσελίδων μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Το αίτημά σας πρέπει να περιλαμβάνει το όνομά σας και άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για ταυτοποίηση, καθώς και για την πλήρη και ολοκληρωμένη επεξεργασία του αιτήματός σας.