Các công cụ tích hợp Finteza

Các công cụ tích hợp cho phép bạn trao đổi dữ liệu giữa các sản phẩm của bạn và Finteza một cách có hệ thống: nhận dữ liệu tích lũy về các website và gửi số liệu thống kê về hành động và các sự kiện của nguời dùng đến hệ thống.

Trình khách JavaScript của Fintezathu viện SDK của Finteza khả dụng để thêm dữ liệu, trong khi API Báo cáo của HTTP (đang đuợc phát triển) đuợc dùng để tiếp nhận nó. Ngoài ra, Finteza cung cấp sự tích hợp với các hệ thống CMS phổ biến nhất.

Trình khách JavaScript của Finteza

Plugin tạo sẵn để tích hợp với các hệ thống CMS phổ biến nhất: WordPress, Drupal, Joomla, v.v. Đối với các nền tảng khác, chúng tôi có trên 40 huớng dẫn về việc thiết lập phân tích theo cách thủ công.

Trình khách JavaScript của Finteza

Tập lệnh với các phuong thức để thu thập số liệu thống kê website và gửi sự kiện vè hành động của nguời dùng. Nó đuợc thiết kế để làm việc trong trình duyệt.

Bắt đầu:

thu viện SDK của Finteza

Các bộ tập lệnh tạo sẵn để gửi và ủy nhiệm sự kiện từ phía máy chủ của các website và các ứng dụng di động.

SDK của Web:

SDK của Di động:

Vui lòng gửi phản hồi và đề xuất của bạn liên quan đến SDK và API của chúng tôi tới địa chỉ developer@finteza.com.

 

Increase your website revenue using:

Sign up to now and get a 30-day free access.

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Các điều khoản hợp đồng dịch vụ
Xin chúc mừng! Tài khoản của bạn đã được tạo
  • Truy cập
    finteza.com
  • Tạo
    tài khoản
  • Xác nhận
    email
  • Cài đặt

Chúng tôi đã gửi một email tới địa chỉ {email}. Vui lòng tìm nó và kích hoạt tài khoản của bạn.

Sau đó, bạn chỉ cần đăng nhập và cài đặt mã theo dõi cho trang của mình. Việc đó rất dễ dàng: