UOy nhiệm yeu cầu

Một trong những mục tieu của Thu viện SDK la ủy nhiệm yeu cầu tới Finteza thong qua trang web của bạn. Dể biết chi tiết, hãy truy cập phần "Ủy nhiệm tập lệnh va yeu cầu" .

Dể bật tinh nang ủy nhiệm, hãy đặt cac tham số ủy nhiệm ngoai cac tham số chinh trong phuong thức khởi chạy Finteza.RegisterAnalytics :

Finteza.RegisterAnalytics(websiteId: "{WEBSITE_ID}", token: "{TOKEN}", path: "{PATH}");

Tham số

Loại

Mo tả

token *

chuỗi

Token để ký đầu trang X-Forwarded-For . Bạn co thể nhận gia trị nay trong phần cai đặt trang web của Bảng điều khiển Finteza: mở phần Dếm, bật tuy chọn "Proxying the script and requests" (Ủy nhiệm tập lệnh va yeu cầu) va sao chep gia trị trong truờng "Proxy token" (Token ủy nhiệm).

 

Khi ủy nhiệm, mọi yeu cầu đuợc gửi tới Finteza đuợc gửi một cach tự nhien từ may chủ website của bạn hon la trực tiếp từ trình khach. Dể chuyển địa chỉ IP thực của trình khach (chứ khong phải chỉ địa chỉ website) tới Finteza, SDK sử dụng đầu trang X-Forwarded-For .

 

Dể ngan việc thổi phồng luu luợng bởi cac yeu cầu đanh lừa va chỉ cung cấp dữ liệu thực về số luợt truy cập website, Finteza kiểm tra chữ ký đầu trang trong cac yeu cầu. Nếu đầu trang đuợc ký bởi token website duy nhất, hệ thống sẽ tin tuởng vao gia trị của no. Nếu khong, luu luợng đuợc coi la "bị thổi phồng" (bao cao luu luợng co trong phần Dặc tinh của website thuộc bảng điều khiển Finteza).

path

chuỗi

Phần mở đầu của đuờng dẫn cho cac yeu cầu cần đuợc ủy nhiệm. Nếu khong sử dụng tham số nay, gia trị mặc định /fz sẽ đuợc sử dụng.

 

Duới đay la những thay đổi cần thiết đối với mã theo dõi, để mọi yeu cầu gửi tới Finteza đuợc thực hiện theo cac đuờng dẫn co phần mở đầu đã định rõ.

* — tham số bắt buộc.

Vi dụ:

Finteza.RegisterAnalytics(websiteId: "opemapikpuymgukzpihgweylppotinamyf", token: "joanmxozikjgeqlgguazmzoplankaqlg", path: "/fz");

Tiếp theo, them dòng sau đay vao tệp Web.config , trong phần system.webServer/modules :

<add name="FintezaAnalyticsProxyModule" type="FintezaAnalytics.ProxyModule" />

Thao tac nay sẽ bật mo-đun ủy nhiệm, giup chuyển tiếp độc lập cac yeu cầu đuợc gửi về va chỉ ủy nhiệm những yeu cầu phan tich đến Finteza.

Luu ý: Hãy thay đổi mã theo dõi sau khi định cấu hình ủy nhiệm xong.