Sự tích hợpThư viện SDK của FintezaMáy chủ web ASP.NETỦy nhiệm yêu cầu

Ủy nhiệm yêu cầu

Một trong những mục tiêu của Thư viện SDK là ủy nhiệm yêu cầu tới Finteza thông qua trang web của bạn. Để biết chi tiết, hãy truy cập phần "Ủy nhiệm tập lệnh và yêu cầu" .

Để bật tính năng ủy nhiệm, hãy đặt các tham số ủy nhiệm ngoài các tham số chính trong phương thức khởi chạy Finteza.RegisterAnalytics :

Finteza.RegisterAnalytics(websiteId: "{WEBSITE_ID}", token: "{TOKEN}", path: "{PATH}");

Tham số

Loại

Mô tả

token *

chuỗi

Token để ký đầu trang X-Forwarded-For . Bạn có thể nhận giá trị này trong phần cài đặt trang web của Bảng điều khiển Finteza: mở phần Đếm, bật tùy chọn "Proxying the script and requests" (Ủy nhiệm tập lệnh và yêu cầu) và sao chép giá trị trong trường "Proxy token" (Token ủy nhiệm).

 

Khi ủy nhiệm, mọi yêu cầu được gửi tới Finteza được gửi một cách tự nhiên từ máy chủ website của bạn hơn là trực tiếp từ trình khách. Để chuyển địa chỉ IP thực của trình khách (chứ không phải chỉ địa chỉ website) tới Finteza, SDK sử dụng đầu trang X-Forwarded-For .

 

Để ngăn việc thổi phồng lưu lượng bởi các yêu cầu đánh lừa và chỉ cung cấp dữ liệu thực về số lượt truy cập website, Finteza kiểm tra chữ ký đầu trang trong các yêu cầu. Nếu đầu trang được ký bởi token website duy nhất, hệ thống sẽ tin tưởng vào giá trị của nó. Nếu không, lưu lượng được coi là "bị thổi phồng" (báo cáo lưu lượng có trong phần Đặc tính của website thuộc bảng điều khiển Finteza).

path

chuỗi

Phần mở đầu của đường dẫn cho các yêu cầu cần được ủy nhiệm. Nếu không sử dụng tham số này, giá trị mặc định /fz sẽ được sử dụng.

 

Dưới đây là những thay đổi cần thiết đối với mã theo dõi, để mọi yêu cầu gửi tới Finteza được thực hiện theo các đường dẫn có phần mở đầu đã định rõ.

* – tham số bắt buộc.

Ví dụ:

Finteza.RegisterAnalytics(websiteId: "opemapikpuymgukzpihgweylppotinamyf", token: "joanmxozikjgeqlgguazmzoplankaqlg", path: "/fz");

Tiếp theo, thêm dòng sau đây vào tệp Web.config , trong phần system.webServer/modules :

<add name="FintezaAnalyticsProxyModule" type="FintezaAnalytics.ProxyModule" />

Thao tác này sẽ bật mô-đun ủy nhiệm, giúp chuyển tiếp độc lập các yêu cầu được gửi về và chỉ ủy nhiệm những yêu cầu phân tích đến Finteza.

Lưu ý: Hãy thay đổi mã theo dõi sau khi định cấu hình ủy nhiệm xong.


Sign up and get:

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Các điều khoản hợp đồng dịch vụ
Xin chúc mừng! Tài khoản của bạn đã được tạo
  • Truy cập
    finteza.com
  • Tạo
    tài khoản
  • Xác nhận
    email
  • Cài đặt

Chúng tôi đã gửi một email tới địa chỉ {email}. Vui lòng tìm nó và kích hoạt tài khoản của bạn.

Sau đó, bạn chỉ cần đăng nhập và cài đặt mã theo dõi cho trang của mình. Việc đó rất dễ dàng: