Sự tích hợpThư viện SDK của FintezaMáy chủ web ASP.NET CoreỦy nhiệm yêu cầu

Ủy nhiệm yêu cầu

Một trong những mục tiêu của Thu viện SDK là ủy nhiệm yêu cầu tới Finteza thông qua trang web của bạn. Để biết chi tiết, hãy truy cập phần "Ủy nhiệm tập lệnh và yêu cầu" .

Để bật tính nang ủy nhiệm, hãy đặt các tham số ủy nhiệm ngoài các tham số chính trong phuong thức khởi chạy ConfigureServices :

services.AddFintezaAnalytics(options =>
{
    options.WebsiteId = "{WEBSITE_ID}";
    options.Token = "{TOKEN}";
    options.Path = "{PATH}";
...
});

 

Tham số

Loại

Mô tả

Token *

chuỗi

Token để ký đầu trang X-Forwarded-For . Bạn có thể nhận giá trị này trong phần cài đặt trang web của Bảng điều khiển Finteza: mở phần Đếm, bật tùy chọn "Proxying the script and requests" (Ủy nhiệm tập lệnh và yêu cầu) và sao chép giá trị trong truờng "Proxy token" (Token ủy nhiệm).

 

Khi ủy nhiệm, mọi yêu cầu đuợc gửi tới Finteza đuợc gửi một cách tự nhiên từ máy chủ website của bạn hon là trực tiếp từ trình khách. Để chuyển địa chỉ IP thực của trình khách (chứ không phải chỉ địa chỉ website) tới Finteza, SDK sử dụng đầu trang X-Forwarded-For .

 

Để ngan việc thổi phồng luu luợng bởi các yêu cầu đánh lừa và chỉ cung cấp dữ liệu thực về số luợt truy cập website, Finteza kiểm tra chữ ký đầu trang trong các yêu cầu. Nếu đầu trang đuợc ký bởi token website duy nhất, hệ thống sẽ tin tuởng vào giá trị của nó. Nếu không, luu luợng đuợc coi là "bị thổi phồng" (báo cáo luu luợng có trong phần Đặc tính của website thuộc bảng điều khiển Finteza).

Path

chuỗi

Phần mở đầu của đuờng dẫn cho các yêu cầu cần đuợc ủy nhiệm. Nếu không sử dụng tham số này, giá trị mặc định /fz sẽ đuợc sử dụng.

 

Duới đây là những thay đổi cần thiết đối với mã theo dõi, để mọi yêu cầu gửi tới Finteza đuợc thực hiện theo các đuờng dẫn có phần mở đầu đã định rõ.

 

* — tham số bắt buộc.

Ví dụ:

services.AddFintezaAnalytics(options =>
{
    options.WebsiteId = "opemapikpuymgukzpihgweylppotinamyf";
    options.Token = "joanmxozikjgeqlgguazmzoplankaqlg";
    options.Path = "/fz";
...
});

 

Sau đó, thêm dòng lệnh sau đây vào phuong thức Configure của lớp Startup :

app.UseFintezaAnalyticsProxy();

 

Phuong thức UseFintezaAnalyticsProxy sẽ tạo ra một phần trung gian đặc biệt, giúp chuyển tiếp độc lập các yêu cầu đuợc gửi về và chỉ ủy nhiệm những yêu cầu phân tích đến Finteza.

Luu ý:Hãy thay đổi mã theo dõi sau khi định cấu hình ủy nhiệm xong.


 

You are losing analytical data without Finteza

Unlike free analytical systems, Finteza registers 100% visitor data on your website.

Sign up now and get a 30-day free access.

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Các điều khoản hợp đồng dịch vụ
Xin chúc mừng! Tài khoản của bạn đã được tạo
  • Truy cập
    finteza.com
  • Tạo
    tài khoản
  • Xác nhận
    email
  • Cài đặt

Chúng tôi đã gửi một email tới địa chỉ {email}. Vui lòng tìm nó và kích hoạt tài khoản của bạn.

Sau đó, bạn chỉ cần đăng nhập và cài đặt mã theo dõi cho trang của mình. Việc đó rất dễ dàng: