SDK cho cac thiết bị di động sử dụng Android

Bộ cong cụ SDK của Finteza cho Android cho phep thu thập số liệu thống ke về việc sử dụng cac ứng dụng Android OS, cũng nhu quản lý quảng cao trong chung.

  • Bạn co thể theo dõi khong chỉ số luợt tải về ứng dụng, ma còn số lần khởi chạy ứng dụng thực sự, qua đo phat hiện sự thổi phồng nhan tạo.
  • Bạn sẽ co thể hiểu rõ hon cach khach hang của mình sử dụng ứng dụng: những tinh nang nao đang co nhu cầu va tinh nang nao khong co nhu cầu.
  • Nếu bạn co một cửa hang, bạn co thể theo dõi toan bộ hanh trình của khach hang từ khi khởi chạy ứng dụng đến khi thanh toan đon mua, xay dựng phễu, xac định tổn hao chuyển đổi va nhiều hon nữa.
  • Nếu một quảng cao đuợc hiển thị trong ứng dụng, bạn co thể quản lý đầy đủ no qua Finteza ma khong cần sử đổi mã va ra mắt phien bản mới. Cac chiến dịch quảng cao tren thiết bị Android co thể đuợc phat động vừa đung luc vao cho mọi nguời dung cung một luc ma khong cần chờ đợi việc xuất bản một phien bản mới trong Google Play va cập nhật tất cả thiết bị.

Trong phần nay, bạn sẽ tìm thấy cac thong tin cần thiết về việc tich hợp Finteza với cac ứng dụng Android: