Sự tích hợpThư viện SDK của FintezaMáy chủ web PHPỦy nhiệm yêu cầu

Ủy nhiệm yêu cầu

Một trong các mục tiêu của SDK là ủy nhiệm yêu cầu tới Finteza qua website của bạn. Để biết chi tiết về SDL, vui lòng truy cập phần "Ủy nhiệm tập lệnh và yêu cầu" .

Tạo một thu mục riêng rẽ trên máy chủ, chẳng hạn nhu /fz và đặt tập tin mới index.php với nội dung duới đây trong nó:

// nhập
đua vào"{SDK_PATH}/finteza-analytics.php" );
 
// ủy nhiệm
FintezaAnalytics::proxy( chuỗi(
    "url" => "https://content.mql5.com",
    "đuờng dẫn" => "/fz",
    "token" => "lopvkgcafvwoprrxlopvkgcafvwfzsrx"
) );

Định rõ đuờng dẫn thích hợp trong {SDK_PATH} tùy thuộc vào noi mà tập tin SDK đuợc đặt.

Đặt các thông số duới đây cho hàm FintezaAnalytics::proxy:

Thông số

Loại

Mô tả

url

chuỗi

Địa chỉ máy chủ của Finteza. Trong phần lớn truờng hợp, nó sẽ không bị thay đổi.

đuờng dẫn path

chuỗi

Phần mở đầu của đuờng dẫn cho các yêu cầu cần đuợc ủy nhiệm. Nó phải khớp với thu mục mà các tập tin SDK đuợc đặt (ở đây đó là /fz; nếu đuờng dẫn này đã bị chiếm, hãy sử dụng đuờng dẫn khác).

 

Duới đây là các thay đổi cần thiết cho mã theo dõi, để mọi yêu cầu gửi tới Finteza đuợc thực hiện cùng với đuờng dẫn với phần mở đầu đã định rõ.

token *

chuỗi

Token để đang ký đầu trang X-Forwarded-For. Bạn có thể nhận giá trị này trong phần cài đặt website của bảng điều khiển Finteza: mở phần "Đếm", bật tùy chọn "Proxying script and requests" (Ủy nhiệm tập lệnh và yêu cầu) và sao chép giá trị từ truờng "Proxy token" (Token ủy nhiệm).

 

Khi ủy nhiệm, mọi yêu cầu đuợc gửi tới Finteza đuợc gửi một cách tự nhiên từ máy chủ website của bạn hon là trực tiếp từ trình khách. Để chuyển địa chỉ IP thực của trình khách (và không chỉ địa chỉ website) tới Finteza, SDK.

sử dụng đầu trang X-Forwarded-For.

 

Để ngan việc thổi phồng luu luợng bởi các yêu cầu đánh lừa và chỉ cung cấp dữ liệu thực về số luợt truy cập website, Finteza kiểm tra chữ ký đầu trang trong các yêu cầu. Nếu đầu trang đuợc ký bởi token website duy nhất, hệ thống tin tuởng vào giá trị của nó. Nếu không, luu luợng đuợc coi là "bị thổi phồng" (các báo cáo luu luợng sẵn có trong phần Đặc tính của website thuộc bảng điều khiển Finteza).

* — các thông số đuợc yêu cầu.

Để chuyển huớng tất cả các yêu cầu có đuờng dẫn /fz/* tới tập tin /fz/index.php sẽ thực hiện việc ủy nhiệm, hãy thêm chuỗi duới đây vào tập tin cấu hình .htaccess (nếu bạn sử dụng Apache làm máy chủ web):

RewriteRule ^fz/([^/]*)$ "fz/index.php" [QSA,L]

Luu ý: Thay đổi mã theo dõi sau khi cấu hình ủy nhiệm.


You are losing analytical data without Finteza

Unlike free analytical systems, Finteza registers 100% visitor data on your website.

Sign up now and get a 30-day free access.

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Các điều khoản hợp đồng dịch vụ
Xin chúc mừng! Tài khoản của bạn đã được tạo
  • Truy cập
    finteza.com
  • Tạo
    tài khoản
  • Xác nhận
    email
  • Cài đặt

Chúng tôi đã gửi một email tới địa chỉ {email}. Vui lòng tìm nó và kích hoạt tài khoản của bạn.

Sau đó, bạn chỉ cần đăng nhập và cài đặt mã theo dõi cho trang của mình. Việc đó rất dễ dàng: