SDK cho cac may chủ web PHP

SDK của Finteza la một bộ cac tập lệnh tạo sẵn để gửi va ủy nhiệm cac sự kiện từ phia may chủ của cac website PHP. Hiện tại, SDK co hai tinh nang chinh:

  • UOy nhiệm yeu cầu tới Finteza qua website của bạn. Việc nay ngan việc chặn yeu cầu tới Finteza bởi cac trình duyệt. Dể biết chi tiết, vui lòng truy cập phần "UOy nhiệm tập lệnh va yeu cầu".
  • Gửi bất kỳ sự kiện nao từ phần may chủ của website tới Finteza. Ngoai dữ liệu về hanh động của nguời dung, chung còn bao gồm bất kỳ sự kiện website nao khac: thay đổi co sở dữ liệu, chỉ bao hiệu suất, v.v.

Dể bắt đầu sử dụng tinh nang của SDK, hãy lam theo một quy trình cai đặt đon giản.