Sự tích hợpThư viện SDK của FintezaThiết bị di động sử dụng AndroidGửi sự kiện

Gửi sự kiện

Sau khi cài đặt thu viện SDK, bạn có thể gửi các sự kiện hành động của nguời dùng ứng dụng đến Finteza. Để thực hiện điều này, hãy sử dụng phuong thức event để xác định tên chuỗi tên của sự kiện:

Finteza.event("{EVENT}")

Đặt tên sự kiện trong {EVENT}. Nếu bạn sử dụng một tiền tố với một tên ứng dụng, tiền tố đó sẽ đuợc thêm vào tấn cả sự kiện đuợc gửi.

Gọi hàm này ngay sau bất kỳ sự kiện cần thiết nào trong ứng dụng, chẳng hạn nhu di chuyển đến một phần, nhấn một nút, điền thông tin vào biểu mẫu v.v.

Độ dài tối đa của tên sự kiện kể cả tiền tố là 128 ký tự.


Dữ liệu bổ sung trong các tham số của sự kiện #

Trong các sự kiện gửi đến Finteza, bạn có thể xác định một số dữ liệu bổ sung làm tham số, chẳng hạn nhu loại hàng đã mua, giá tiền, đon vị tiền tệ v.v.

Finteza.event("{EVENT}", id: "{ID}", unit: "{UNIT}", value: "{VALUE}")

Đặt tên sự kiện trong {EVENT}. Những tham số sau đây sẽ đuợc xác định tiếp theo:

Tham số

Loại

Mô tả

id

chuỗi

Mã ID ngẫu nhiên. Độ dài tố đa 64 ký tự. Để không dùng ID, hãy đặt giá trị null.

unit

chuỗi

Tham số đon vị đo luờng, chẳng hạn nhu USD, cái v.v. Độ dài tố đa 32 ký tự.

value

số

Giá trị của tham số. Độ dài tố đa 64 ký tự.

Ví dụ:

Finteza.event("Sách đuợc nạp", id: "CATEGORY_ID", unit: "CUỐN", value: "BOOK_ID")
Finteza.event("Sách đầu tiên đuợc mở", id: null, unit: "Lần", value: String(42))

Các mô hình ghi nhận sự kiện phức tạp dành cho các giao dịch mua trong ứng dụng và thuong mại điện tử sẽ đuợc bổ sung trong tuong lai.


Tắt tính nang theo dõi sự kiện #

Để tắt tạm thời hoạt động ghi nhận sự kiện bên trong ứng dụng, hãy sử dụng phuong thức Finteza.setTracking với giá trị là false .

Finteza.setTracking(false);

Sau đó, tất cả các sự kiện tiếp theo đuợc ghi nhận thông qua hàm event (kể cả các sự kiện có kèm theo các tham số đó) sẽ bị bỏ qua và không gửi đến Finteza.

Để bật lại tính nang gửi sự kiện, hãy gọi lại phuong thức đó nhung với giá trị là true :

Finteza.setTracking(true);

You are losing analytical data without Finteza

Unlike free analytical systems, Finteza registers 100% visitor data on your website.

Sign up now and get a 30-day free access.

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Các điều khoản hợp đồng dịch vụ
Xin chúc mừng! Tài khoản của bạn đã được tạo
  • Truy cập
    finteza.com
  • Tạo
    tài khoản
  • Xác nhận
    email
  • Cài đặt

Chúng tôi đã gửi một email tới địa chỉ {email}. Vui lòng tìm nó và kích hoạt tài khoản của bạn.

Sau đó, bạn chỉ cần đăng nhập và cài đặt mã theo dõi cho trang của mình. Việc đó rất dễ dàng: