Gửi sự kiện

Sau khi cai đặt thu viện SDK, bạn co thể gửi cac sự kiện hanh động của nguời dung ứng dụng đến Finteza. Dể thực hiện điều nay, hãy sử dụng phuong thức event để xac định ten chuỗi ten của sự kiện:

Finteza.event("{EVENT}")

Dặt ten sự kiện trong {EVENT}. Nếu bạn sử dụng một tiền tố với một ten ứng dụng, tiền tố đo sẽ đuợc them vao tấn cả sự kiện đuợc gửi.

Gọi ham nay ngay sau bất kỳ sự kiện cần thiết nao trong ứng dụng, chẳng hạn nhu di chuyển đến một phần, nhấn một nut, điền thong tin vao biểu mẫu v.v.

Dộ dai tối đa của ten sự kiện kể cả tiền tố la 128 ký tự.


Dữ liệu bổ sung trong cac tham số của sự kiện #

Trong cac sự kiện gửi đến Finteza, bạn co thể xac định một số dữ liệu bổ sung lam tham số, chẳng hạn nhu loại hang đã mua, gia tiền, đon vị tiền tệ v.v.

Finteza.event("{EVENT}", id: "{ID}", unit: "{UNIT}", value: "{VALUE}")

Dặt ten sự kiện trong {EVENT}. Những tham số sau đay sẽ đuợc xac định tiếp theo:

Tham số

Loại

Mo tả

id

chuỗi

Mã ID ngẫu nhien. Dộ dai tố đa 64 ký tự. Dể khong dung ID, hãy đặt gia trị null.

unit

chuỗi

Tham số đon vị đo luờng, chẳng hạn nhu USD, cai v.v. Dộ dai tố đa 32 ký tự.

value

số

Gia trị của tham số. Dộ dai tố đa 64 ký tự.

Vi dụ:

Finteza.event("Sach đuợc nạp", id: "CATEGORY_ID", unit: "CUỐN", value: "BOOK_ID")
Finteza.event("Sach đầu tien đuợc mở", id: null, unit: "Lần", value: String(42))

Cac mo hình ghi nhận sự kiện phức tạp danh cho cac giao dịch mua trong ứng dụng va thuong mại điện tử sẽ đuợc bổ sung trong tuong lai.


Tắt tinh nang theo dõi sự kiện #

Dể tắt tạm thời hoạt động ghi nhận sự kiện ben trong ứng dụng, hãy sử dụng phuong thức Finteza.setTracking với gia trị la false .

Finteza.setTracking(false);

Sau đo, tất cả cac sự kiện tiếp theo đuợc ghi nhận thong qua ham event (kể cả cac sự kiện co kem theo cac tham số đo) sẽ bị bỏ qua va khong gửi đến Finteza.

Dể bật lại tinh nang gửi sự kiện, hãy gọi lại phuong thức đo nhung với gia trị la true :

Finteza.setTracking(true);