Αποστολή συμβάντων

Αφού εγκαταστήσετε το SDK, μπορείτε να στέλνετε τα συμβάντα των ενεργειών του χρήστη της εφαρμογής στη Finteza. Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε τη μέθοδο event καθορίζοντας το όνομα συμβολοσειράς του συμβάντος:

Finteza.event("{EVENT}")

Καθορίστε το όνομα του συμβάντος στο {EVENT}. Εάν χρησιμοποιήσετε κάποιο πρόθεμα με το όνομα της εφαρμογής, προστίθεται σε όλα τα αποσταλλόμενα συμβάντα.

Καλέστε αυτήν τη λειτουργία μετά από κάθε απαραίτητο συμβάν στην εφαρμογή, όπως η μετακίνηση σε μία ενότητα, το πάτημα ενός κουμπιού, η συμπλήρωση μιας φόρμας κλπ.

Το μέγιστο αποδεκτό μήκος ενός ονόματος συμβάντος μαζί με το πρόθεμα είναι 128 χαρακτήρες.


Πρόσθετα δεδομένα στις παραμέτρους συμβάντων #

Στα συμβάντα που αποστέλλονται στη Finteza, μπορείτε να καθορίσετε πρόσθετα δεδομένα ως παραμέτρους, για παράδειγμα: τύπο προϊόντος που αγοράστηκε, τιμή, νόμισμα κλπ.

Finteza.event("{EVENT}", id: "{ID}", unit: "{UNIT}", value: "{VALUE}")

Καθορίστε το όνομα του συμβάντος στο {EVENT}. Στη συνέχεια, καθορίζονται οι εξής παράμετροι:

Παράμετρος

Τύπος

Περιγραφή

id

συμβολοσειρά

Τυχαίο ID. Το μέγιστο μήκος είναι 64 σύμβολα. Για να αποφύγετε τη χρήση του ID, ορίστε null.

unit

συμβολοσειρά

Μονάδες μέτρησης των παραμέτρων, για παράδειγμα: USD, αντικείμενα κλπ. Το μέγιστο μήκος είναι 32 σύμβολα.

value

αριθμός

Τιμή παραμέτρου. Το μέγιστο μήκος είναι 64 σύμβολα.

Παράδειγμα:

Finteza.event("Book Load", id: "CATEGORY_ID", unit: "BOOKS", value: "BOOK_ID")
Finteza.event("First Book Open", id: null, unit: "Count", value: String(42))

Μελλοντικά, θα προστεθούν σύνθετα μοντέλα αναφοράς συμβάντων για αγορές εντός εφαρμογής και E-Commerce.


Απενεργοποίηση παρακολούθησης συμβάντων #

Για να απενεργοποιήσετε προσωρινά την καταχώρηση συμβάντων μέσα στην εφαρμογή, χρησιμοποιήστε τη μέθοδο Finteza.setTracking με την false τιμή.

Finteza.setTracking(false);

Μετά από αυτό, όλα τα περαιτέρω συμβάντα που καταγράφονται μέσω της λειτουργίας event (συμπεριλαμβανομένων αυτών με τις παραμέτρους) θα αγνοηθούν και δεν αποστέλλονται στη Finteza.

Για να ενεργοποιήσετε ξανά την αποστολή συμβάντων, καλέστε την ίδια μέθοδο με την true τιμή:

Finteza.setTracking(true);