ΕνσωματώσειςFinteza SDKΔιακομιστές ιστού ASP.NET CoreΑποστολή συμβάντων

Αποστολή συμβάντων

Το SDK επιτρέπει την αποστολή οποιωνδήποτε συμβάντων από την πλευρά του διακομιστή της ιστοσελίδας σας στη Finteza, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων ενεργειών χρήστη, της κατάστασης της βάσης δεδομένων, των δεικτών επιδόσεων κλπ.

Καλέστε τη μέθοδο ITracker.SendEvent . Για αυτόν τον σκοπό, αποκτήστε την υλοποίηση ITracker χρησιμοποιώντας το Dependency Injection. Για παράδειγμα, αυτό μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας την ακόλουθη παρεμβολή στην κατασκευή:

class SomeClass
{
    public SomeClass(ITrackertracker)
    {
        tracker.SendEvent("{EVENT}""{REFERER}");
    }
}

Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο SendEvent , μπορείτε να καταχωρίσετε τα συμβάντα και να μεταβιβάσετε επιπλέον πληροφορίες ως παραμέτρους, για παράδειγμα, έναν τύπο προϊόντος που αγοράστηκε, τιμή, νόμισμα κλπ. Υποστηρίζονται οι ακόλουθες παράμετροι:

Παράμετρος

Τύπος

Περιγραφή

name *

συμβολοσειρά

Όνομα συμβάντος. Το μέγιστο μήκος είναι 128 σύμβολα.

referer

συμβολοσειρά

Η διεύθυνση της σελίδας από την οποία αποστέλλεται το συμβάν. Όλα τα γεγονότα δεσμεύονται σε μετρητές (ιστοσελίδες) από την πλευρά της Finteza χρησιμοποιώντας το websiteId. Το σύστημα διασφαλίζει ότι ένας κεντρικός υπολογιστής από τον οποίο έχει φτάσει ένα συμβάν, αντιστοιχεί στον κεντρικό υπολογιστή μετρητή (καθορίζεται στις ρυθμίσεις της ιστοσελίδας του πίνακα της Finteza). Αυτό αποτρέπει την αύξηση της κυκλοφορίας.

backReferer

συμβολοσειρά

Η διεύθυνση μιας ιστοσελίδας στην οποία βρισκόταν ένας επισκέπτης πριν πραγματοποιήσει μια ενέργεια υπό παρακολούθηση.

userIp

συμβολοσειρά

Η διεύθυνση IP του επισκέπτη που πραγματοποίησε μια ενέργεια υπό παρακολούθηση.

userAgent

συμβολοσειρά

Ο παράγοντας χρήστη του επισκέπτη που πραγματοποίησε μια ενέργεια υπό παρακολούθηση.

unit

συμβολοσειρά

Μονάδες μέτρησης των παραμέτρων, για παράδειγμα: USD, αντικείμενα κλπ. Το μέγιστο μήκος είναι 32 χαρακτήρες.

value

συμβολοσειρά

Τιμή παραμέτρου. Το μέγιστο μήκος είναι 64 σύμβολα.

* — απαιτούμενες παράμετροι.

Παράδειγμα:

tracker.SendEvent("Server Track Purchase""https://www.mysite.com""USD""100");

Δεν χρειάζεται να καθορίσετε την παράμετρο αναφοράς κάθε φορά που αποστέλλεται το συμβάν, εάν ορίσετε την προεπιλεγμένη τιμή του κατά την προετοιμασία. Κατά την κλήση του AddFintezaAnalytics , καθορίστε την πρόσθετη παράμετρο DefaultReferer:

services.AddFintezaAnalytics(options =>
{
    options.WebsiteId = "{WEBSITE_ID}";
    options.DefaultReferer = "{DEFAULT_REFERER}";
...
});

Σημείωση: Εάν δεν χρησιμοποιείτε το DefaultReferer,  καθορίστε την referer κατά τη διάρκεια κάθε κλήσης SendEvent . Διαφορετικά, τα συμβάντα δεν θα αποσταλούν.


Μια άλλη παραλλαγή είναι διαθέσιμη για τη λειτουργία ITracker.SendEvent :

tracker.SendEvent({CONTEXT}"{EVENT}");

Αντί του ρητού καθορισμού της referer, backReferer, userIp, userAgent, εδώ καθορίζεται το περιβάλλον εκτέλεσης αιτήματος, από το οποίο οι καθορισμένες παράμετροι θα ληφθούν και θα σταλούν στη Finteza.

Παράμετρος

Τύπος

Περιγραφή

httpContext *

Microsoft.AspNetCore.Http.HttpContext

Τρέχον περιβάλλον εκτέλεσης αιτήματος HTTP, από το οποίο οι παράμετροι referer, backReferer, userIp και userAgent σχηματίζονται αυτόματα.

name *

συμβολοσειρά

Όνομα συμβάντος. Το μέγιστο μήκος είναι 128 σύμβολα.

unit

συμβολοσειρά

Μονάδες μέτρησης των παραμέτρων, για παράδειγμα: USD, αντικείμενα κλπ. Το μέγιστο μήκος είναι 32 χαρακτήρες.

value

συμβολοσειρά

Τιμή παραμέτρου. Το μέγιστο μήκος είναι 64 σύμβολα.

* — απαιτούμενες παράμετροι.

Increase your website revenue using:

Sign up to now and get a 30-day free access.

Με την καταχώρηση σας συμφωνείτε με τους όρους της Σύμβασης
Συγχαρητήρια! Ο λογαριασμός σας έχει δημιουργηθεί
 • Επισκεφθείτε
  finteza.com
 • Δημιουργία
  λογαριασμού
 • Επιβεβαίωση
  email
 • Εγκαταστήστε
  κώδικα

Στείλαμε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο {email}. Βρείτε το και ενεργοποιήστε το λογαριασμό σας.

Μετά πρέπει να συνδεθείτε και να εγκαταστήσετε τον κώδικα παρακολούθησης στον ιστότοπό σας. Είναι εύκολο: