ΕνσωματώσειςFinteza JavaScript ClientE-Commerce

E-Commerce

Η Finteza υποστηρίζει συμβάντα E-Commerce, για τη δημιουργία λεπτομερών αναλύσεων ηλεκτρονικών καταστημάτων. Ρυθμίστε τις παραμέτρους αποστολής των κατάλληλων συμβάντων και

 • μάθετε ποιες μάρκες και ποια είδη είναι δημοφιλή
 • προσδιορίστε τον πραγματικό όγκο πωλήσεων
 • εκτιμήστε την αξία των μη πραγματοποιηθέντων κερδών, όταν οι πιθανοί αγοραστές εγκαταλείπουν τα καλάθια αγορών τους χωρίς να ολοκληρώσουν μια αγορά για κάποιον λόγο

Το σύστημα παρέχει πολλές άλλες πολύτιμες μετρήσεις, για να λάβετε βοήθεια στην αξιολόγηση της απόδοσης της επιχείρησής σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, διαβάστε το άρθρο «Η Finteza παρουσιάζει το E-Commerce».

Πώς λειτουργεί #

Η ενότητα E-Commerce λειτουργεί παρόμοια με τα συμβάντα. Εγκαταστήστε έναν κώδικα παρακολούθησης στον ιστότοπό σας και προσθέτετε τις σχετικές λειτουργίες σε σελίδες για την αποστολή διάφορων συμβάντων: δεδομένα σχετικά με τα στάδια αγοράς, με ένα είδος που προστίθεται σε ένα καλάθι αγορών και ούτω καθεξής.

Σε αντίθεση με τα συνηθισμένα συμβάντα, τα κομμάτια E-Commerce παρέχουν ένα πολύ μεγαλύτερο σύνολο παραμέτρων. Αυτές οι παράμετροι χρησιμοποιούνται για την εμφάνιση των σχετικών δεδομένων σε ειδικές αναφορές στον πίνακα της Finteza:

Αναφορά E-Commerce στη Finteza

Τρόπος αποστολής συμβάντων E-Commerce #

Αφού συνδέσετε το πρόγραμμα-πελάτη JavaScript της Finteza, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την αποστολή συμβάντων E-Commerce. Για να το κάνετε αυτό, προσθέστε τον ακόλουθο κώδικα JavaScript σε μια ιστοσελίδα:

fz("ecommerce", {
  "event""{EVENT_NAME}"
  "{CART_PARAMETER1}""CART_VALUE1",
  "{CART_PARAMETER2}""CART_VALUE2",
  ...
  "items": [
    {
     "ITEM1_PARAMETER1""ITEM1_VALUE1",
     "ITEM1_PARAMETER2""ITEM1_VALUE2",
     ...
    },
    {
     "ITEM2_PARAMETER1""ITEM2_VALUE1",
     "ITEM2_PARAMETER2""ITEM2_VALUE2",
     ...
     },
     ...
  ]
} );

 

Το {EVENT_NAME} αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο προκαθορισμένο όνομα συμβάντος, για παράδειγμα «View Item».

Στη συνέχεια, προσθέστε μια περιγραφή JSON του συμβάντος. Η περιγραφή αποτελείται από προκαθορισμένες παραμέτρους:

 • Ξεκινά με τις παραμέτρους καλαθιού αγορών, για συμβάντα που σχετίζονται με το καλάθι αγορών.
 • Επιπλέον, ένας πίνακας περιγραφών ειδών διαβιβάζεται στην παράμετρο «items» .

Η λίστα παραμέτρων θα πρέπει να ταιριάζει με τον τύπο συμβάντος. Για παράδειγμα, μην καθορίσετε παραμέτρους αποστολής για συμβάντα προβολής ειδών.

Δείτε ξεχωριστές ενότητες για μια λίστα υποστηριζόμενων συμβάντων και το παράδειγμα αποστολής τους, καθώς και για μια λίστα με όλες τις διαθέσιμες παραμέτρους είδους και καλαθιού αγορών.

Ακολουθεί η λεπτομερής περιγραφή του τρόπου συμπλήρωσης ενός κομματιού, χρησιμοποιώντας ένα παράδειγμα επιτυχούς ολοκλήρωσης αγοράς, που είναι το κύριο συμβάν E-Commerce.

Παράδειγμα αποστολής κομματιού για το συμβάν Checkout Success #

Το συμβάν Checkout Success, αντιστοιχεί σε μια επιτυχημένη ολοκλήρωση αγοράς. Οι μέγιστες διαθέσιμες πληροφορίες μπορούν να διαβιβαστούν στο συμβάν, από μια συναλλαγή έως τα στοιχεία αποστολής.

Η περιγραφή του συμβάντος διαβιβάζεται ως παράμετροι. Οι γενικές παράμετροι αγοράς, όπως ο αριθμός συναλλαγής και ο πελάτης, συμπληρώνονται μόνο στην ενότητα καλαθιού αγορών:

 • cart_id — αναγνωριστικό καλαθιού αγορών.
 • transaction_id — αναγνωριστικό πληρωμής.
 • seller, buyer — όνομα ή αναγνωριστικό πωλητή και αγοραστή. Μπορεί να είναι συνδέσεις χρήστη στον ιστότοπό σας. Αυτές οι παράμετροι χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία αναφορών κορυφαίων αγοραστών. Αυτές οι αναφορές είναι χρήσιμες, αν εμφανίζονται στους ιστοτόπους σας προϊόντα από πολλούς τρίτους πωλητές.
 • affiliation — το κατάστημα ή το υποκατάστημα στο οποίο πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή.
 • detail — εδώ, μπορείτε να καθορίσετε επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την αγορά.
 • checkout_option — τρόπος πληρωμής.
 • checkout_step — αριθμός βήματος αγοράς. Για παράδειγμα, αν μια αγορά στον ιστότοπό σας αποτελείται από τρία βήματα: προβολή του καλαθιού αγορών, εισαγωγή στοιχείων αποστολής και πληρωμή, μπορείτε να τα αριθμήσετε ως 1, 2 και 3. Συνεπώς, η τιμή 3 διαβιβάζεται σε ένα επιτυχημένο στάδιο αγοράς.

Επιπλέον, στην ενότητα καλαθιού αγορών, μπορούν να καθοριστούν συνολικές παράμετροι πληρωμής (συνολικό ποσό, έκπτωση και άλλες). Η περιγραφή του καλαθιού αγορών ακολουθείται από την περιγραφή κάθε είδους στο καλάθι.

Δώστε προσοχή στη συμπλήρωση λεπτομερειών που σχετίζονται με τις παραμέτρους πληρωμής: profit, value, price, transaction_fee, tax_value, discount_value, shipping_value.

 • Για το καλάθι: η παράμετρος «price» δεν έχει συμπληρωθεί. Άλλες παράμετροι αναφέρονται ως συνολική τιμή των αντίστοιχων παραμέτρων των ειδών καλαθιού αγορών. Οι τιμές εμφανίζονται σε νομισματική αξία.
 • Για το είδος: η παράμετρος «price» υποδεικνύει την τιμή ανά είδος, ακόμη κι αν έχουν αγοραστεί πολλές μονάδες του ίδιου είδους (quantity > 1). Άλλες τιμές υποδεικνύονται λαμβάνοντας υπόψη το πλήθος των ειδών. Για παράδειγμα, αν η τιμή του είδους είναι 300 USD (price = 300) και το καλάθι αγορών περιέχει 5 μονάδες του προϊόντος (quantity = 5), τότε ο αριθμός 1500 θα πρέπει να διαβιβαστεί στην παράμετρο «value».

fz('ecommerce', {
  "event""Checkout Success",
  "transaction_id""CH38027",
  "affiliation""Online store",
  "buyer""john_smith",
  "seller""Europe Shop",
  "cart_id""C89367",
  "cart_items": 2,
  "currency""USD",
  "value": 7.07,
  "profit": 2,
  "transaction_fee": 0.07,
  "tax_value": 0.7,
  "tax_name""Tax",
  "tax_type""VAT",
  "discount_value": 1,
  "discount_name""Black Friday",
  "discount type""B112029",
  "shipping_value": 0.3,
  "shipping_name""Shipping",
  "shipping_type""Standard Post",
  "checkout_step": 1,
  "checkout_option" : "Shipping",
  "items": [
    {
      "id""P12345",
      "name""USB Charger",
      "brand""ChargeIt",
      "category""Accessories",
      "variant""Black",
      "quantity": 2,
      "currency""USD"
      "price": 2,
      "value": 4.24,
      "profit": 1.6,
      "transaction_fee": 0.04,
      "tax_value": 0.4,
      "tax_name""Tax",
      "tax_type""VAT",
      "discount_value": 0.4,
      "discount_name""Black Friday",
      "discount type""B112029",
      "shipping_value": 0.2,
      "shipping_name""Shipping",
      "shipping_type""Standard Post",
    },
    {
      "id""P67890",
      "name""Finteza TShirt",
      "brand""Finteza",
      "category""T-Shirts",
      "variant""Red",
      "quantity": 1,
      "currency""USD"
      "price": 3.00,
      "value": 2.83,
      "profit": 0.4,
      "transaction_fee": 0.03,
      "tax_value": 0.3,
      "tax_name""Tax",
      "tax_type""VAT",
      "discount_value": 0.6,
      "discount_name""Black Friday",
      "discount type""B112029"
      "shipping_value": 0.1,
      "shipping_name""Shipping",
      "shipping_type""Standard Post",
    }
  ]
});

Τα ακόλουθα τρία γεγονότα θα δημιουργηθούν στη Finteza, βάσει αυτού του κομματιού:

 • Το συμβάν «Checkout Success» για κάθε είδος. Στα συμβάντα θα περιλαμβάνονται τα transaction_id, affiliation, cart_id, checkout_step και checkout_option από την περιγραφή του καλαθιού αγορών.
 • Το συμβάν «Checkout Success» για το καλάθι αγορών. Αν η παράμετρος cart_id δεν έχει καθοριστεί, το συμβάν δεν θα δημιουργηθεί.

You are losing analytical data without Finteza

Unlike free analytical systems, Finteza registers 100% visitor data on your website.

Sign up now and get a 30-day free access.

Με την καταχώρηση σας συμφωνείτε με τους όρους της Σύμβασης
Συγχαρητήρια! Ο λογαριασμός σας έχει δημιουργηθεί
 • Επισκεφθείτε
  finteza.com
 • Δημιουργία
  λογαριασμού
 • Επιβεβαίωση
  email
 • Εγκαταστήστε
  κώδικα

Στείλαμε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο {email}. Βρείτε το και ενεργοποιήστε το λογαριασμό σας.

Μετά πρέπει να συνδεθείτε και να εγκαταστήσετε τον κώδικα παρακολούθησης στον ιστότοπό σας. Είναι εύκολο: