ΕνσωματώσειςFinteza JavaScript ClientE-CommerceΤύποι συμβάντων

Τύποι συμβάντων

Οκτώ τύποι συμβάντων E-Commerce μπορούν να σταλούν στη Finteza:

Όλα τα άλλα συμβάντα δεν θα περιλαμβάνονται στις αναφορές E-Commerce από την πλευρά της Finteza.


View Item #

Το συμβάν υποδεικνύει ότι ένα προϊόν προβλήθηκε. Τα χαρακτηριστικά του είδους που προβλήθηκε καθορίζονται στο συμβάν:

fz('ecommerce', {
  "event""View Item",
  "items": [
    {
      "id""P12345",
      "name""USB Charger",
      "brand""ChargeIt",
      "category""Accessories",
      "variant""Black",
      "quantity": 2,
      "currency""USD",
      "price": 2.00,
      "list_name""Search Results",
      "list_position": 1
    },
    {
      "id""P67890",
      "name""Flame challenge TShirt",
      "brand""MyBrand",
      "category""Apparel/T-Shirts",
      "variant""Red",
      "quantity": 1,
      "currency""USD",
      "price": 3.00,
      "list_name""Search Results",
      "list_position": 2
    }
  ]
});

Ως αποτέλεσμα, θα δημιουργηθούν δύο συμβάντα «View Item» στη Finteza, ένα για καθένα από τα περιγραφόμενα είδη.

Add To Cart / Remove From Cart #

Αυτά τα συμβάντα χρησιμοποιούνται όταν προστίθενται ή αφαιρούνται προϊόντα από το καλάθι αγορών. Εκτός από τις περιγραφές προϊόντων, το συμβάν θα πρέπει να περιέχει το αναγνωριστικό καλαθιού στην παράμετρο cart_id (το αναγνωριστικό θα πρέπει να δημιουργηθεί από τον ιστότοπό σας).

fz('ecommerce', {
  "event""Add To Cart",
  "cart_id""C89367",
  "items": [
    {
      "id""P12345",
      "name""USB Charger",
      "brand""ChargeIt",
      "category""Accessories",
      "variant""Black",
      "quantity": 2,
      "currency""USD",
      "price": 2.00,
      "list_name""Search Results",
      "list_position": 1
    },
    {
      "id""P67890",
      "name""Finteza TShirt",
      "brand""Finteza",
      "category""Apparel/T-Shirts",
      "variant""Red",
      "quantity": 1,
      "currency""USD",
      "price": 3.00,
      "list_name""Search Results",
      "list_position": 2
    }
  ]
});

Ως αποτέλεσμα, θα δημιουργηθούν δύο συμβάντα «Add To Cart» στη Finteza, ένα για καθένα από τα περιγραφόμενα είδη. Το καθορισμένο αναγνωριστικό καλαθιού αγορών θα προστεθεί σε κάθε συμβάν.

Μην περάσετε τις παραμέτρους list_name και list_position σε περίπτωση κατάργησης ενός είδους από το καλάθι αγορών. Περιγράφουν τη λίστα από την οποία προστέθηκε το είδος στο καλάθι αγορών και δεν χρειάζονται σε ένα συμβάν κατάργησης.

View Cart #

Το συμβάν σχετίζεται με την προβολή ενός καλαθιού αγορών. Το συμβάν περιέχει πληροφορίες σχετικά με το κόστος του καλαθιού αγορών, καθώς και πρόσθετα στοιχεία, αν υπάρχουν: φόρος, έκπτωση, καθαρό κέρδος. Πρόσθετες παράμετροι μπορούν, επίσης, να καθοριστούν για μεμονωμένα προϊόντα.

fz('ecommerce', {
  "event""View Cart",
  "cart_id""C89367",
  "cart_items": 2,
  "currency""USD",
  "value": 7.07,
  "tax_value": 0.7,
  "tax_name""Tax",
  "tax_type""Tax type",
  "discount_value": 1,
  "discount_name""Black Friday",
  "discount type""B112029",
  "discount type""B112029"
  "items": [
    {
      "id""P12345",
      "name""USB Charger",
      "brand""ChargeIt",
      "category""Accessories",
      "variant""Black",
      "quantity": 2,
      "currency""USD"
      "price": 2.00,
      "value": 4.24
    },
    {
      "id""P67890",
      "name""Finteza TShirt",
      "brand""Finteza",
      "category""Apparel/T-Shirts",
      "variant""Red",
      "quantity": 1,
      "currency""USD"
      "price": 3.00,
      "value": 2.83
    }
  ]
});

Τα ακόλουθα τρία συμβάντα θα δημιουργηθούν στη Finteza:

 • Το συμβάν «View Cart» για κάθε προϊόν. Στα συμβάντα θα περιλαμβάνεται το cart_id.
 • Το συμβάν «View Cart» για το καλάθι αγορών. Αν η παράμετρος cart_id δεν έχει καθοριστεί, το συμβάν δεν θα δημιουργηθεί.

Checkout Begin / Checkout Progress #

Πρόκειται για συμβάντα έναρξης και συνέχισης αγορών, όταν δηλαδή ο χρήστης έχει ήδη προσθέσει είδη στο καλάθι αγορών και προχωρά στην ολοκλήρωση αγοράς.

Εκτός από τις παραμέτρους που χρησιμοποιούνται στο στάδιο «View Cart», εδώ μπορείτε να διαβιβάσετε πληροφορίες σχετικά με το στάδιο αγοράς. Εδώ, μπορείτε επίσης να διορθώσετε πληροφορίες σχετικά με εκπτώσεις και χρησιμοποιημένα κουπόνια.

fz('ecommerce', {
  "event""Checkout Begin",
  "cart_id""C89367",
  "cart_items": 2,
  "currency""USD",
  "value": 7.07,
  "tax_value": 0.7,
  "tax_name""Tax",
  "tax_type""Tax type",
  "discount_value": 1,
  "discount_name""Black Friday",
  "discount type""B112029",
  "shipping_value": 0.3,
  "shipping_name""Shipping",
  "shipping_type""Shipping Type",
  "checkout_step": 1,
  "checkout_option" : "Shipping"
  "items": [
    {
      "id""P12345",
      "name""USB Chargers",
      "brand""ChargeIt",
      "category""Accessories",
      "variant""Black",
      "quantity": 2,
      "currency""USD"
      "price": 2.00,
      "value": 4.24,
      "tax_value": 0.4,
      "tax_name""Tax",
      "tax_type""Tax type",
      "shipping_value": 0.2,
      "shipping_name""Shipping",
      "shipping_type""Standard Post"
    },
    {
      "id""P67890",
      "name""Finteza TShirt",
      "brand""Finteza",
      "category""Apparel/T-Shirts",
      "variant""Red",
      "quantity": 1,
      "currency""USD"
      "price": 3.00,
      "value": 2.83,
      "tax_value": 0.3,
      "tax_name""Tax",
      "tax_type""Tax type",
      "discount_value": 0.6,
      "discount_name""Black Friday",
      "discount type""B112029"
    }
  ]
});

Τα ακόλουθα τρία συμβάντα θα δημιουργηθούν στη Finteza:

 • Το συμβάν «Checkout Begin» για κάθε είδος. Στα συμβάντα θα περιλαμβάνονται τα cart_id, checkout_step και checkout_option από την περιγραφή του καλαθιού αγορών.
 • Το συμβάν «Checkout Begin» για το καλάθι αγορών. Αν η παράμετρος cart_id δεν έχει καθοριστεί, το συμβάν δεν θα δημιουργηθεί.

Checkout Success #

Αυτό το συμβάν αντιστοιχεί σε μια επιτυχημένη ολοκλήρωση αγοράς. Εκτός από τις πληροφορίες από το προηγούμενο συμβάν, εδώ μπορείτε να καθορίσετε το αναγνωριστικό πληρωμής (transaction_id) και τα στοιχεία του καταστήματος (affiliate). Επιπλέον, μπορούν να προσδιοριστούν τα ακόλουθα:

 • Το όνομα του αγοραστή (buyer) και του πωλητή (seller). Οι αναφορές κορυφαίων πωλητών και αγοραστών είναι χρήσιμες, αν δραστηριοποιούνται πολλοί τρίτοι πωλητές στον ιστότοπό σας.
 • Οι χρεώσεις του συστήματος πληρωμών για τη συναλλαγή (transaction_fee).
 • Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις, οι καθαρές προμήθειες, οι φόροι και τα τέλη (profit).

fz('ecommerce', {
  "event""Checkout Success",
  "transaction_id""CH38027",
  "affiliation""Online store",
  "buyer""john_smith",
  "seller""Europe Shop",
  "cart_id""C89367",
  "cart_items": 2,
  "currency""USD",
  "value": 7.07,
  "profit": 2,
  "transaction_fee": 0.07,
  "tax_value": 0.7,
  "tax_name""Tax",
  "tax_type""VAT",
  "discount_value": 1,
  "discount_name""Black Friday",
  "discount type""B112029",
  "shipping_value": 0.3,
  "shipping_name""Shipping",
  "shipping_type""Standard Post",
  "checkout_step": 1,
  "checkout_option" : "Shipping",
  "items": [
    {
      "id""P12345",
      "name""USB Charger",
      "brand""ChargeIt",
      "category""Accessories",
      "variant""Black",
      "quantity": 2,
      "currency""USD"
      "price": 2.00,
      "value": 4.24,
      "profit": 1.6,
      "transaction_fee": 0.04,
      "tax_value": 0.4,
      "tax_name""Tax",
      "tax_type""VAT",
      "discount_value": 0.4,
      "discount_name""Black Friday",
      "discount type""B112029",
      "shipping_value": 0.2,
      "shipping_name""Shipping",
      "shipping_type""Standard Post",
    },
    {
      "id""P67890",
      "name""Finteza TShirt",
      "brand""Finteza",
      "category""T-Shirts",
      "variant""Red",
      "quantity": 1,
      "currency""USD"
      "price": 3.00,
      "value": 2.83,
      "profit": 0.4,
      "transaction_fee": 0.03,
      "tax_value": 0.3,
      "tax_name""Tax",
      "tax_type""VAT",
      "discount_value": 0.6,
      "discount_name""Black Friday",
      "discount type""B112029"
      "shipping_value": 0.1,
      "shipping_name""Shipping",
      "shipping_type""Standard Post",
    }
  ]
});

Τα ακόλουθα τρία συμβάντα θα δημιουργηθούν στη Finteza:

 • Το συμβάν «Checkout Success» για κάθε είδος. Στα συμβάντα θα περιλαμβάνονται τα transaction_id, affiliation, cart_id, checkout_step και checkout_option από την περιγραφή του καλαθιού αγορών.
 • Το συμβάν «Checkout Success» για το καλάθι αγορών. Αν η παράμετρος cart_id δεν έχει καθοριστεί, το συμβάν δεν θα δημιουργηθεί.

Checkout Failed #

Αυτό το συμβάν αντιστοιχεί σε μια αποτυχημένη προσπάθεια εκτέλεσης πληρωμής για μια παραγγελία. Σε αντίθεση με το προηγούμενο συμβάν, αυτό το συμβάν δεν περιέχει την παράμετρο transaction_id αλλά περιέχει μια περιγραφή σφάλματος στην παράμετρο detail .

fz('ecommerce', {
  "event""Checkout Failed",
  "detail""WebMoney Payment Error",
  "cart_id""C89367",
  "cart_items": 2,
  "currency""USD",
  "value": 7.07,
  "checkout_step": 1,
  "checkout_option" : "Shipping",
  "items": [
    {
      "id""P12345",
      "name""USB Charger",
      "brand""ChargeIt",
      "category""Accessories",
      "variant""Black",
      "quantity": 2,
      "currency""USD"
      "price": 2.00,
      "value": 4.24,
    },
    {
      "id""P67890",
      "name""Finteza TShirt",
      "brand""Finteza",
      "category""Apparel/T-Shirts",
      "variant""Red",
      "quantity": 1,
      "currency""USD"
      "price": 3.00,
      "value": 2.83,
    }
  ]
});

Τα ακόλουθα τρία συμβάντα θα δημιουργηθούν στη Finteza:

 • Το συμβάν «Checkout Failed» για κάθε είδος. Στα συμβάντα θα περιλαμβάνονται τα detail, cart_id, checkout_step και checkout_option, από την περιγραφή του καλαθιού αγορών.
 • Το συμβάν «Checkout Failed» για το καλάθι αγορών. Αν η παράμετρος cart_id δεν έχει καθοριστεί, το συμβάν δεν θα δημιουργηθεί.

Refund #

Το συμβάν αντικατοπτρίζει τις επιστροφές χρημάτων προϊόντων. Το συμβάν περιέχει το αναγνωριστικό πληρωμής transaction_id για σύνδεση με την αρχική πληρωμή και περιγραφή της αιτίας επιστροφής χρημάτων στην παράμετρο detail .

fz('ecommerce', {
  "event""Refund",
  "transaction_id""P7788112313",
  "detail""Broken",
  "cart_id""C89367",
  "cart_items": 2,
  "currency""USD",
  "value": 7.07,
  "items": [
    {
      "id""P12345",
      "name""USB Charger",
      "brand""ChargeIt",
      "category""Accessories",
      "variant""Black",
      "quantity": 2,
      "currency""USD"
      "price": 2.00,
      "value": 4.24,
    },
    {
      "id""P67890",
      "name""Finteza TShirt",
      "brand""Finteza",
      "category""Apparel/T-Shirts",
      "variant""Red",
      "quantity": 1,
      "currency""USD"
      "price": 3.00,
      "value": 2.83,
    }
  ]
});

Τα ακόλουθα τρία συμβάντα θα δημιουργηθούν στη Finteza:

 • Το συμβάν «Refund» για κάθε είδος. Στα συμβάντα θα περιλαμβάνονται τα transaction_id, detail και cart_id από την περιγραφή του καλαθιού αγορών.
 • Το συμβάν «Refund» για το καλάθι αγορών. Αν η παράμετρος cart_id δεν έχει καθοριστεί, το συμβάν δεν θα δημιουργηθεί.

Sign up and get:

Με την καταχώρηση σας συμφωνείτε με τους όρους της Σύμβασης
Συγχαρητήρια! Ο λογαριασμός σας έχει δημιουργηθεί
 • Επισκεφθείτε
  finteza.com
 • Δημιουργία
  λογαριασμού
 • Επιβεβαίωση
  email
 • Εγκαταστήστε
  κώδικα

Στείλαμε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο {email}. Βρείτε το και ενεργοποιήστε το λογαριασμό σας.

Μετά πρέπει να συνδεθείτε και να εγκαταστήσετε τον κώδικα παρακολούθησης στον ιστότοπό σας. Είναι εύκολο: