Εγκατάσταση

Το SDK της Finteza είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση https://www.nuget.org/packages/FintezaAnalytics.AspNet/.

Για τη λειτουργία του, απαιτείται .NET Framework 4.7.2 ή νεότερη έκδοση.


Για να το εγκαταστήσετε χρησιμοποιώντας τον διαχειριστή πακέτου NuGet, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:

PM> Install-Package FintezaAnalytics.AspNet

Για εγκατάσταση μέσω .NET CLI, εκτελέστε την ακόλουθη εντολή:

> dotnet add package FintezaAnalytics.AspNet

Μετά την εγκατάσταση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του SDK ως εξής:

using FintezaAnalytics;
...
// call the SDK methods

Αρχικοποίηση SDK #

Το SDK αρχικοποιείται στην κλάση καθολικής εφαρμογής στο αρχείο Global.asax . Καλέστε τη μέθοδο Finteza.RegisterAnalytics μέσα στη μέθοδο Application_Start της εφαρμογής:

Finteza.RegisterAnalytics(websiteId: "{WEBSITE_ID}");

Προσδιορίστε τις ακόλουθες παραμέτρους:

Παράμετρος

Τύπος

Περιγραφή

websiteId *

συμβολοσειρά

ID ιστοσελίδας. Μπορείτε να το βρείτε στις ρυθμίσεις ιστοσελίδας (πεδίο ID) του πίνακα της Finteza.

url

συμβολοσειρά

Η διεύθυνση του διακομιστή της Finteza. Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν πρέπει να αλλάξει.

logger

Microsoft.Extensions.Logging.ILogger

Υλοποίηση διασύνδεσης Microsoft.Extensions.Logging.ILogger . Χρησιμοποιείται για την καταγραφή της εφαρμογής.

* — απαιτούμενες παράμετροι.

Μετά από αυτό, προσθέστε την ακόλουθη κλήση στη μέθοδο Application_End() της εφαρμογής:

Finteza.UnregisterAnalytics();

Απελευθερώνει τους πόρους που χρησιμοποιεί το SDK της Finteza.