การติดตั้ง

Finteza SDK พร้อมใช้งานที่ https://www.nuget.org/packages/FintezaAnalytics.AspNet/.

.NET Framework 4.7.2 หรือสูงกว่าจำเป็นสำหรับการดำเนินการ


เพื่อติดตั้งโดยใช้ตัวจัดการแพ็กเกจ NuGet รันคำสั่งต่อไปนี้:

PM> Install-Package FintezaAnalytics.AspNet

เพื่อติดตั้งผ่าน .NET CLI รันคำสั่งต่อไปนี้:

> dotnet add package FintezaAnalytics.AspNet

หลังจากการติดตั้ง คุณสามารถใช้ฟังก์ชั่น SDK ดังต่อไปนี้:

using FintezaAnalytics;
...
// call the SDK methods

การเริ่มต้น SDK #

SDK ถูกเริ่มในคลาสแอปพลิเคชั่น global ในไฟล์ Global.asax เรียก method Finteza.RegisterAnalytics ใน method Application_Start ของแอปพลิเคชั่น:

Finteza.RegisterAnalytics(websiteId: "{WEBSITE_ID}");

ระบุพารามิเตอร์ต่อไปนี้:

พารามิเตอร์

ประเภท

คำอธิบาย

websiteId *

string

ID ของเว็บไซต์ ซึ่งสามารถพบได้ใน การตั้งค่าเว็บไซต์ (ฟิลด์ ID) ของ แผงควบคุม Finteza

url

string

ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ Finteza ในกรณีส่วนมากมันไม่ควรถูกเปลี่ยน

logger

Microsoft.Extensions.Logging.ILogger

Microsoft.Extensions.Logging.ILogger interface implementation; ใช้สำหรับการบันทึกข้อมูลแอปพลิเคชั่น

* — พารามิเตอร์ที่ต้องการ

หลังจากนั้น เพิ่มการเรียกดังต่อไปนี้ใน method Application_End() ของแอปพลิเคชั่น:

Finteza.UnregisterAnalytics();

มันจะปล่อย resource ซึ่งถูกใช้โดย Finteza SDK