ادغامFinteza SDKسرورهای وب ASP.NETنصب

نصب و راه اندازی

SDK Finteza در مسیر https://www.nuget.org/packages/FintezaAnalytics.AspNet/موجود است.

NET Framework 4.7.2 یا بالاتر برای عملکرد مورد نیاز است.


برای نصب آن با استفاده از مدیر بسته NuGet ، دستور زیر را اجرا کنید:

PM> Install-Package FintezaAnalytics.AspNet

برای نصب از طریق .NET CLI ، دستور زیر را اجرا کنید:

> dotnet add package FintezaAnalytics.AspNet

پس از نصب ، می توانید از توابع SDK به شرح زیر استفاده کنید:

using FintezaAnalytics;
...
// فراخوانی دستورات SDK

SDK Initialization #

SDK در کلاس عمومی برنامه در فایل Global.asax راه اندازی می شود. دستور Finteza.RegisterAnalytics را داخل دستور Application_Start method از برنامه فراخوانی کنید:

Finteza.RegisterAnalytics(websiteId: "{WEBSITE_ID}");

پارامترهای زیر را مشخص کنید:

پارامتر

نوع

توصیف

websiteId *

string

شناسه وب سایت. فیلد شناسه را میتوانید از تنظیمات سایت در پنل Finteza به دست آورید.

url

string

آدرس سرور Finteza. در بیشتر موارد ، نباید تغییر کند.

logger

Microsoft.Extensions.Logging.ILogger

Microsoft.Extensions.Logging.ILogger پیاده سازی رابط، برای مکانیسم لاگ سازی برنامه استفاده می شود.

* — پارامترهای اجباری.

بعد از آن فراخوانی دستور Application_End() از برنامه را اضافه کنید:

Finteza.UnregisterAnalytics();

منابع مورد استفاده توسط Finteza SDK را آزاد می کند.

Increase your website revenue using:

Sign up to now and get a 30-day free access.

با ثبت نام شما با بندهای توافق خدمات موافقت می نمائید
تبریک می گویم! حساب شما ایجاد شده است
 • بازدید
  finteza.com
 • ایجاد
  حساب
 • تایید
  ایمیل
 • نصب
  کد

ما یک ایمیل به {email} ارسال کرده ایم. لطفاً آن را پیدا کرده و حساب کاربری خود را فعال کنید.

پس از آن شما فقط باید وارد سیستم شوید و کد رهگیری را به سایت خود نصب کنید. آسان است: