ادغامFinteza JavaScript Clientتجارت الکترونیکانواع رویداد

انواع رویداد

هشت نوع از رویدادهای E-Commerce میتوانند ارسال شوند به Finteza:

سایر رویدادهای دیگری در گزارشهای E-Commerce، در سمت Finteza وجود نخواهند داشت .


View Item #

رویداد مبین این است که محصول مشاهده شده است. مشخصات گزینه مشاهده شده در رویداد بدین ترتیب است:

fz('ecommerce', {
  "event""View Item",
  "items": [
    {
      "id""P12345",
      "name""USB Charger",
      "brand""ChargeIt",
      "category""Accessories",
      "variant""Black",
      "quantity": 2,
      "currency""USD",
      "price": 2.00,
      "list_name""Search Results",
      "list_position": 1
    },
    {
      "id""P67890",
      "name""Flame challenge TShirt",
      "brand""MyBrand",
      "category""Apparel/T-Shirts",
      "variant""Red",
      "quantity": 1,
      "currency""USD",
      "price": 3.00,
      "list_name""Search Results",
      "list_position": 2
    }
  ]
});

در نتیجه، دو رویداد "مشاهده گزینه ها" در سمت Finteza ایجاد خواهند شد، یکی بر ای هرکدام از گزینه های توصیف شده.

Add To Cart / Remove From Cart #

این رویدادها زمانی که یک محصول به کارت اضافه یا از آن حذف میشود، استفاده خواهند شد. علاوه بر توصیف محصول، رویداد بایستی شامل شناسه کارت در cart_id پارامتر باشد (شناسه باید توسط سایت شما تولید شود).

fz('ecommerce', {
  "event""Add To Cart",
  "cart_id""C89367",
  "items": [
    {
      "id""P12345",
      "name""USB Charger",
      "brand""ChargeIt",
      "category""Accessories",
      "variant""Black",
      "quantity": 2,
      "currency""USD",
      "price": 2.00,
      "list_name""Search Results",
      "list_position": 1
    },
    {
      "id""P67890",
      "name""Finteza TShirt",
      "brand""Finteza",
      "category""Apparel/T-Shirts",
      "variant""Red",
      "quantity": 1,
      "currency""USD",
      "price": 3.00,
      "list_name""Search Results",
      "list_position": 2
    }
  ]
});

در نتیجه دو رویداد "افزودن به کارت" در Finteza ایجاد خواهد شد، یکی برای هر کدام از گزینه های توصیف شده. شناسه کارت مشخص شده به هر رویداد افزوده خواهد شد.

پارامترهای list_name and list_position را برای رویداد حذف از کارت ارسال نکنید . آنها مبین لیستی هستند که گزینه مورد نظر از آن به کارت اضافه شده است ودلیلی برای اراسل آنها در رویداد حذف وجود ندارد.

View Cart #

این رویداد مربوط به مشاهده کارت می باشد. این رویداد شامل اطلاعاتی درباره هزینه کارت، وهمچنین ارائه دهندگان دیگر (در صورت وجود) مالیات، میزان تخفیف وسود خالص میباشد . اطلاعات بیشتری نیز می توانند برای محصولات مشخص شوند.

fz('ecommerce', {
  "event""View Cart",
  "cart_id""C89367",
  "cart_items": 2,
  "currency""USD",
  "value": 7.07,
  "tax_value": 0.7,
  "tax_name""Tax",
  "tax_type""Tax type",
  "discount_value": 1,
  "discount_name""Black Friday",
  "discount type""B112029",
  "discount type""B112029"
  "items": [
    {
      "id""P12345",
      "name""USB Charger",
      "brand""ChargeIt",
      "category""Accessories",
      "variant""Black",
      "quantity": 2,
      "currency""USD"
      "price": 2.00,
      "value": 4.24
    },
    {
      "id""P67890",
      "name""Finteza TShirt",
      "brand""Finteza",
      "category""Apparel/T-Shirts",
      "variant""Red",
      "quantity": 1,
      "currency""USD"
      "price": 3.00,
      "value": 2.83
    }
  ]
});

سه رویداد ذیل در Finteza ایجاد خواهند شد :

 • رویداد "مشاهده کارت" برای هر محصول. رویدادها شامل cart_id. خواهند بود
 • رویداد "مشاهده کارت" برای کارت. اگر cart_id مشخص نشده باشد رویداد تولید نخواهد شد.

Checkout Begin / Checkout Progress #

اینها رویدادهای آغاز و ادامه پرداخت هستند--زمانی که کاربر محصولات را به کارت اضافه نموده و اقدام به پرداخت میکند.

علاوه بر پارامترهای استفاده شده در مرحله "مشاهده کارت"، اطلاعات مربوط به مرحله پرداخت میتوانند اینجا ارسال شوند. اطلاعات مربوط به تخفیف وکوپن های مورد استفاده اینجا میتواندد اصلاح شوند.

fz('ecommerce', {
  "event""Checkout Begin",
  "cart_id""C89367",
  "cart_items": 2,
  "currency""USD",
  "value": 7.07,
  "tax_value": 0.7,
  "tax_name""Tax",
  "tax_type""Tax type",
  "discount_value": 1,
  "discount_name""Black Friday",
  "discount type""B112029",
  "shipping_value": 0.3,
  "shipping_name""Shipping",
  "shipping_type""Shipping Type",
  "checkout_step": 1,
  "checkout_option" : "Shipping"
  "items": [
    {
      "id""P12345",
      "name""USB Chargers",
      "brand""ChargeIt",
      "category""Accessories",
      "variant""Black",
      "quantity": 2,
      "currency""USD"
      "price": 2.00,
      "value": 4.24,
      "tax_value": 0.4,
      "tax_name""Tax",
      "tax_type""Tax type",
      "shipping_value": 0.2,
      "shipping_name""Shipping",
      "shipping_type""Standard Post"
    },
    {
      "id""P67890",
      "name""Finteza TShirt",
      "brand""Finteza",
      "category""Apparel/T-Shirts",
      "variant""Red",
      "quantity": 1,
      "currency""USD"
      "price": 3.00,
      "value": 2.83,
      "tax_value": 0.3,
      "tax_name""Tax",
      "tax_type""Tax type",
      "discount_value": 0.6,
      "discount_name""Black Friday",
      "discount type""B112029"
    }
  ]
});

سه رویداد ذیل در Finteza ایجاد خواهند شد :

 • The "Checkout Begin" event for each item. The events will include cart_id, checkout_step and checkout_option from the cart description.
 • The "Checkout Begin" event for the cart. اگر cart_id مشخص نشده باشد رویداد تولید نخواهد شد.

Checkout Success #

This events means successful purchase completion. In addition to information from the previous event, it is possible to specify here the payment ID (transaction_id) and store data (affiliate). The following can be additionally specified:

 • Buyer's name (buyer) and seller's name (seller). Top sellers and buyers reports are useful if many third-party sellers operate on your site.
 • Payment system fees for the transaction (transaction_fee).
 • Net sales income, net commissions, taxes and fees (profit).

fz('ecommerce', {
  "event""Checkout Success",
  "transaction_id""CH38027",
  "affiliation""Online store",
  "buyer""john_smith",
  "seller""Europe Shop",
  "cart_id""C89367",
  "cart_items": 2,
  "currency""USD",
  "value": 7.07,
  "profit": 2,
  "transaction_fee": 0.07,
  "tax_value": 0.7,
  "tax_name""Tax",
  "tax_type""VAT",
  "discount_value": 1,
  "discount_name""Black Friday",
  "discount type""B112029",
  "shipping_value": 0.3,
  "shipping_name""Shipping",
  "shipping_type""Standard Post",
  "checkout_step": 1,
  "checkout_option" : "Shipping",
  "items": [
    {
      "id""P12345",
      "name""USB Charger",
      "brand""ChargeIt",
      "category""Accessories",
      "variant""Black",
      "quantity": 2,
      "currency""USD"
      "price": 2.00,
      "value": 4.24,
      "profit": 1.6,
      "transaction_fee": 0.04,
      "tax_value": 0.4,
      "tax_name""Tax",
      "tax_type""VAT",
      "discount_value": 0.4,
      "discount_name""Black Friday",
      "discount type""B112029",
      "shipping_value": 0.2,
      "shipping_name""Shipping",
      "shipping_type""Standard Post",
    },
    {
      "id""P67890",
      "name""Finteza TShirt",
      "brand""Finteza",
      "category""T-Shirts",
      "variant""Red",
      "quantity": 1,
      "currency""USD"
      "price": 3.00,
      "value": 2.83,
      "profit": 0.4,
      "transaction_fee": 0.03,
      "tax_value": 0.3,
      "tax_name""Tax",
      "tax_type""VAT",
      "discount_value": 0.6,
      "discount_name""Black Friday",
      "discount type""B112029"
      "shipping_value": 0.1,
      "shipping_name""Shipping",
      "shipping_type""Standard Post",
    }
  ]
});

سه رویداد ذیل در Finteza ایجاد خواهند شد :

 • رویداد "پرداخت موفق" برای هر گزینه. رویداد شامل transaction_id, affiliation, cart_id, checkout_step و checkout_option از توصیف کارت خواهد بود.
 • رویداد "پرداخت موفق" برای کارت. اگر cart_id مشخص نشده باشد رویداد تولید نخواهد شد.

Checkout Failed #

ابن رویداد مبین تلاش ناموفق برای پرداخت هزینه سفارش می باشد. برخلاف رویداد قبلی، این رویداد شامل transaction_id نیست اما حاوی شرح خطا در پارامتر detail می باشد.

fz('ecommerce', {
  "event""Checkout Failed",
  "detail""WebMoney Payment Error",
  "cart_id""C89367",
  "cart_items": 2,
  "currency""USD",
  "value": 7.07,
  "checkout_step": 1,
  "checkout_option" : "Shipping",
  "items": [
    {
      "id""P12345",
      "name""USB Charger",
      "brand""ChargeIt",
      "category""Accessories",
      "variant""Black",
      "quantity": 2,
      "currency""USD"
      "price": 2.00,
      "value": 4.24,
    },
    {
      "id""P67890",
      "name""Finteza TShirt",
      "brand""Finteza",
      "category""Apparel/T-Shirts",
      "variant""Red",
      "quantity": 1,
      "currency""USD"
      "price": 3.00,
      "value": 2.83,
    }
  ]
});

سه رویداد ذیل در Finteza ایجاد خواهند شد :

 • رویداد "پرداخت ناموفق" برای هر گزینه. رویدادها شامل detail, cart_id, checkout_step و checkout_option, از توصیف کارت خواهند بود.
 • رویداد "پرداخت ناموفق" برای کارت. اگر cart_id مشخص نشده باشد رویداد تولید نخواهد شد.

Refund #

رویداد مبین برگشت وجه محصول می باشد. رویداد شامل شناسه پرداخت transaction_id می باشد تا حلقه ارتباطی مابین پرداخت اولیه و شرح دلیل برگشت وجه در پارامتر detail باشد.

fz('ecommerce', {
  "event""Refund",
  "transaction_id""P7788112313",
  "detail""Broken",
  "cart_id""C89367",
  "cart_items": 2,
  "currency""USD",
  "value": 7.07,
  "items": [
    {
      "id""P12345",
      "name""USB Charger",
      "brand""ChargeIt",
      "category""Accessories",
      "variant""Black",
      "quantity": 2,
      "currency""USD"
      "price": 2.00,
      "value": 4.24,
    },
    {
      "id""P67890",
      "name""Finteza TShirt",
      "brand""Finteza",
      "category""Apparel/T-Shirts",
      "variant""Red",
      "quantity": 1,
      "currency""USD"
      "price": 3.00,
      "value": 2.83,
    }
  ]
});

سه رویداد ذیل در Finteza ایجاد خواهند شد :

 • رویداد "برگشت وجه" برای هر گزینه. این رویداد شامل transaction_id, detail و cart_id از مشخصات کارت خواهد بود.
 • رویداد "برگشت وجه" برای کارت. اگر cart_id مشخص نشده باشد رویداد تولید نخواهد شد.

Sign up and get:

با ثبت نام شما با بندهای توافق خدمات موافقت می نمائید
تبریک می گویم! حساب شما ایجاد شده است
 • بازدید
  finteza.com
 • ایجاد
  حساب
 • تایید
  ایمیل
 • نصب
  کد

ما یک ایمیل به {email} ارسال کرده ایم. لطفاً آن را پیدا کرده و حساب کاربری خود را فعال کنید.

پس از آن شما فقط باید وارد سیستم شوید و کد رهگیری را به سایت خود نصب کنید. آسان است: