ادغامFinteza JavaScript Clientتجارت الکترونیکپارامترهای کارت و گزینه ها

پارامترهای کارت و گزینه ها

رویدادهای ارسالی میتوانند شامل پارامترهایی که محصول را توصیف می کنند بوده یا شامل پارامترهای کارت باشند.

مشخصات کارت #

Parameter

Type

Description

cart_id

string

Cart ID.

cart_items

number

تعداد گزینه ها در کارت (محصولات منحصر به فرد).

currency

string

ارزی که قیمت، مالیات، تخفیف و هزینه حمل بر حسب آن محاسبه می شوند. اگر پارامتر مشخص نشود، ارز "USD" در گزارش نمایش داده خواهد شد.

value

number

ارزش تمامی گزینه های کارت، شامل مالیات، تخفیف و هزینه حمل. به عبارت دیگر میزانی که خریدار بابت خرید خود پرداخت نموده است. به صورت پول مشخص می شود.

profit

number

سود خالص فروشنده بابت فروشتمام گزینه های کارت. به صورت پول مشخص می شود. ارز محاسباتی استفاده شده بر اساس "currency".

transaction_fee

number

هزینه تراکنش (کمیسیون سیستمپرداخت) برای خرید تمامی گزینه های کارت. به صورت پول مشخص می شود. ارز محاسباتی استفاده شده بر اساس "currency".

transaction_id

string

شناسه پرداخت گزینه های کارت.

affiliation

string

فروشگاه یا شعبه ای که تراکنش در آن انجام شده است.

detail

string

جزئیات خطای خرید یا دلیل بازگشت وجه. این فیلد همچنین میتواند برای خرید موفق (پرداخت موفق) جهت ارائه جزئیات بیشتر استفاده شود.

tax_value

number

مالیات کلی برای تمامی گزینه های کارت بر حسب پول. ارز محاسباتی استفاده شده بر اساس "currency".

tax_name

string

Tax name.

tax_type

string

Tax type.

discount_value

number

میزان کل تخفیف اعمال شده برای تمامی گزینه های کارت بر حسب پول. ارز محاسباتی استفاده شده بر اساس "currency".

discount_name

string

Discount name.

discount_type

string

Discount type.

shipping_value

number

هزینه حمل کل گزینه های کارت بر حسب پول. ارز محاسباتی استفاده شده بر اساس "currency".

shipping_name

string

Delivery service name.

shipping_type

string

Shipping type.

checkout_step

number

شماره مرحله ای که مشتری در حال حاضر در آن هست. شما این مراحل را بر اساس رویدادهای شروع پرداخت، فرآیند پرداخت و پرداخت موفق شماره گذاری میکنید

checkout_option

string

گزینه های پرداخت کارت.

buyer

string

نام یا شناسه خریدار. به عنوان مثال نام کاربری فروشنده در سایت. این پارامتر برای تولید گزارشات خریداران برتر استفاده می شود. این گزارشات بسیار مفید خواهند بود اگرشما محصولات فروشندگان دیگر در سایت خود عرضه کنید .

seller

string

شناسه یا نام فروشنده. به عنوان مثال نام کاربری فروشنده در سایت. این پارامتر برای تولید گزارشات فروشندگان برتر استفاده می شود. این گزارشات بسیار مفید خواهند بود اگرشما محصولات فروشندگان دیگر در سایت خود عرضه کنید .

خصوصیات محصول #

Parameter

Type

Description

id *

string

Stock Keeping Unit (SKU).

name *

string

Item name.

brand

string

Item brand.

category

string

Item category. به عنوان مثال، "البسه" یا "گوشی همراه".

variant

string

Item variant: color, model, etc.

quantity

number

Item quantity.

currency

string

ارزی که قیمت گزینه، مالیات، تخفیف یا هزینه حمل بر اساس آن محاسبه می شوند. اگر پارامتر مشخص نشود، ارز "USD" در گزارش نمایش داده خواهد شد.

price

number

Item value.

value

number

خالص ارزش گزینه بر حسب پول مشتمل بر مالیات، تخفیف وهزینه حمل. به عبارت دیگر، این مقداری هست که خریدار برای گزینه ها پرداخت میکند. به صورت پول مشخص می شود.

profit

number

خالص سود فروشنده گزینه. به صورت پول مشخص می شود. ارز محاسباتی استفاده شده بر اساس "currency".

transaction_fee

number

هزینه تراکنش برای خرید گزینه. به صورت پول مشخص می شود. ارز محاسباتی استفاده شده بر اساس "currency".

list_name

string

عنوان لیستی که گزینه تحت آن به کاربر عرضه شده است. به عنوانمثال لیست قیمت.

list_position

number

جایگاه گزینه در لیست که تحت عنوان list_name مشخص می شود.

tax_value

number

مالیات گزینه بر حسب پول. ارز محاسباتی استفاده شده بر اساس "currency".

tax_name

string

Tax name.

tax_type

string

Tax type.

discount_value

number

تخفیف گزینه بر حسب پول. ارز محاسباتی استفاده شده بر اساس "currency".

discount_name

string

Discount name.

discount_type

string

Discount type.

shipping_value

number

هزینه حمل بر حسب پول. ارز محاسباتی استفاده شده بر اساس "currency".

shipping_name

string

Delivery service name.

shipping_type

string

Shipping type.

* — پارامترهای اجباری.

Sign up and get:

با ثبت نام شما با بندهای توافق خدمات موافقت می نمائید
تبریک می گویم! حساب شما ایجاد شده است
 • بازدید
  finteza.com
 • ایجاد
  حساب
 • تایید
  ایمیل
 • نصب
  کد

ما یک ایمیل به {email} ارسال کرده ایم. لطفاً آن را پیدا کرده و حساب کاربری خود را فعال کنید.

پس از آن شما فقط باید وارد سیستم شوید و کد رهگیری را به سایت خود نصب کنید. آسان است: