ادغامFinteza SDKسرورهای وب Node.jsنصب

نصب

برای نصب Finteza SDK ، از مدیر بسته NPM استفاده کنید. دستور زیر را اجرا کنید:

npm i --save finteza-sdk

پس از آن ، شما قادر خواهید بود از توابع SDK در پروژه خود استفاده کنید.

Finteza SDK برای Node.js را نیز می توانید از GitHub بارگیری کنید.

Node.js 8 یا بالاتر برای کار لازم است.