ارسال رویدادها

پس از نصب SDK، می توانید رویدادهای عملکرد کاربر برنامه را به Finteza بفرستید. برای انجام این کار ، از روش event  که نام رشته رویداد را مشخص می کند ، استفاده کنید:

Finteza.event("{EVENT}")

نام رویداد را در {EVENT}  تنظیم کنید. اگر از پیشوند با یک نام برنامه استفاده می کنید ، به همه رویدادهای ارسال شده اضافه می شود.

این عملکرد را بعد از هر اتفاق ضروری در برنامه مانند انتقال به یک بخش ، فشار دادن یک دکمه ، پر کردن فرم و غیره فراخوانی کنید.

حداکثر طول قابل قبول یک نام از جمله پیشوند 128 نویسه است.


داده های اضافی در پارامترهای رویداد #

در رویدادهای ارسال شده به Finteza ، می توانید داده های اضافی را به عنوان پارامترها مشخص کنید ، به عنوان مثال نوع کالای خریداری شده ، قیمت ، ارز و غیره.

Finteza.event("{EVENT}", id: "{ID}", unit: "{UNIT}", value: "{VALUE}")

نام رویداد را در {EVENT}  تنظیم کنید. پارامترهای زیر در مرحله بعد مشخص شده است:

پارامتر

نوع

توصیف

id

رشته

شناسه تصادفی. حداکثر طول 64 علامت است. برای جلوگیری از استفاده از شناسه ، null  را مشخص کنید.

unit

رشته

واحدهای اندازه گیری پارامتر ، به عنوان مثال ، USD ، اقلام و غیره حداکثر طول 32 نماد است.

value

عدد

مقدار پارامتر. حداکثر طول 64 علامت است.

مثال:

Finteza.event("Book Load", id: "CATEGORY_ID", unit: "BOOKS", value: "BOOK_ID")
Finteza.event("First Book Open", id: null, unit: "Count", value: String(42))

مدل های پیچیده حسابداری رویداد برای خریدهای درون برنامه ای و تجارت الکترونیکی در آینده اضافه می شوند.


غیرفعال کردن ردیابی رویداد #

برای غیرفعال کردن موقتی ثبت نام رویداد در برنامه ، از روش Finteza.set Tracking با استفاده ازتنظیم به false  انجام دهید.

Finteza.setTracking(false);

به این ترتیب، تمامی رویدادهای ثبت شده بیشتر از طریق رویداد (مشتمل بر موارد دارای پارامتر) در نظر گرفته نشده و به Finteza فرستاده نمی شوند.

برای فعال کردن ارسال مجدد رویداد ، با همان روش با قرار دان مقدار true  آنرا فعال کنید:

Finteza.setTracking(true);