منابع بازاریابی

Finteza به مدل اشتراک مصرف گرا سوییچ میکند

از ایتدای ماه ژوئن هزینه Finteza بستگی به تعداد منابعی دارد که کاربر مصرف میکند شرکتهای کوچک قادر خواهند بود تا سیستم تحلیلی را به صورت رایگان استفاده نمایند، در صورتی که هزینه سازمانهای بزرگتر وابسته به بازدیدکننده های منحصر به فرد واقعی و نمایش بنر خواهد بود

Finteza به مدل اشتراک مصرف گرا سوییچ میکند

Retargeting added to the Finteza advertising analytics platform

Advertising campaigns in Finteza now accommodate the retargeting option, which enables the display of optimized ads to the users who have previously visited the site and performed any kind of action. For example, they have viewed specific pages or they have already ordered products.

Retargeting added to the Finteza advertising analytics platform

Conversion funnels in Finteza: the must-have marketing tool

We have updated the conversion funnels in an effort to further enhance the ultimate marketing analysis tool. Find out which channels and sources generate the highest profit. Enjoy easy access to analytical data with auto funnels which do not require manual configuration.

Conversion funnels in Finteza: the must-have marketing tool

Entry and exit points: which are the last pages viewed by leaving visitors?

As part of the continued Finteza improvement, two new sections have been added in the Pages report. "Entries" show the main entry points which are the first pages seen by the site visitors. Each point provides detailed estimations, such as visits, sessions, bounce rates, page depth and average session duration in seconds:

Entry and exit points: which are the last pages viewed by leaving visitors?

Updated funnels in Finteza for increased efficiency in conversion analysis

One of the main new features is the availability of detailed metrics, which enable the evaluation of views, visits and triggered events at each funnel stage. Furthermore, created funnels can now be saved for additional analysis. There is no need to re-configure each step anew — simply navigate to "My funnels" and restore the entire client conversion process in just one click. The is a time-saving option for the daily analysis of advertising and marketing campaign efficiency.

Updated funnels in Finteza for increased efficiency in conversion analysis

New mobile banner format and updated preview window

The latest Finteza improvements concern operations with adaptive ads. Now the system allows the creation of mobile header banners which are high-CTR native advertisements. Such ads are located above the site template and do not hinder content browsing experience. The hight of header blocks is fixed, while the width is automatically adjusted to the device screen.

New mobile banner format and updated preview window

Custom filters in reports

Frequently used metric combinations in analytical samples can be saved as a filter. Custom filters are added to the menu on the left hand side and are available from any report section.

Custom filters in reports

How to configure events in Finteza?

Any user actions on a website or an application can be tracked in Finteza via events. Create tracks for the activities you are interested in and paste them to the exact place of your website where you want to register the event. For example, you can track conversion buttons, such as account registration, email newsletter subscriptions, opening a demo account, downloading the trading platform and much more. Later on, these events can be used for analyzing conversion funnels step by step, detecting points of lead losses and targeting ad campaigns.

How to configure events in Finteza?

How to add an advertising zone in Finteza?

Advertising zones in Finteza are used for displaying ads in websites and applications. Ad zones are places in a web page layout, where an advertising content, such as banners, landing pages or other materials are displayed. A unique JavaScript code is generated when you create an ad zone. This code can be inserted to separate HTML pages or in the website's master template. After adding the zone to your site, you will be able to select it in advertising campaign parameters.

How to add an advertising zone in Finteza?

How to configure website analytics in Finteza?

To start analyzing website traffic and conversions, create an account in the system and add the Finteza code to your site. This can be easily done in just a few minutes. The Integration section features guides on system connection with sites based on the most popular CMS. Native Finteza plugins are available for WordPress, Drupal, Joomla! and other systems. This article describes a universal connection method, which can be used for integrating with any website based on any CMS.

How to configure website analytics in Finteza?