ادغامFinteza SDKسرورهای وب ASP.NET Coreارسال رویدادها

ارسال رویدادها

SDK امکان ارسال هرگونه رویداد از قسمت سرور وب سایت شما به Finteza ، از جمله داده های عملکرد کاربر ، وضعیت پایگاه داده ، شاخص های عملکرد و غیره را فراهم می کند.

دستور ITracker.SendEvent را فراخوانی کنید. برای رسیدن به این هدف پیاده سازی ITracker را با استفاده از تزریق وابستگی به دست آورید. به عنوان مثال ، این کار را می توان با استفاده از تزریق زیر به سازنده انجام داد:

class SomeClass
{
    public SomeClass(ITracker tracker)
    {
        tracker.SendEvent("{EVENT}""{REFERER}");
    }
}

با استفاده از دستور SendEvent می توانید رویدادها را ثبت کرده و اطلاعات اضافی را به عنوان پارامتر منتقل کنید ، به عنوان مثال ، نوعی کالای خریداری شده ، قیمت ، ارز و غیره. پارامترهای زیر پشتیبانی می شوند:

پارامتر

نوع

توصیف

name *

string

نام رویداد. حداکثر طول 128 کارکتر است.

referer *

string

آدرس صفحه ای که رویداد از آن ارسال می شود. همه رویدادها به پیشخوان ها (وب سایت ها) در سمت Finteza با استفاده از websiteIdوصل می شوند. سیستم این اطمینان را حاصل میکند که رویداد دریافت شده از میزبان موردنظر با پیشخوان میزبانی که در تنظیمات سایت در پنل Finteza) مشخص شده تطابق دارد. این از ترافیک تورمی جلوگیری میکند.

backReferer

string

آدرس یک صفحه وب که بازدید کننده قبل از اقدام پیگیری شده در آن قرار داشته است.

userIp

string

آدرس IP بازدید کننده ای که اقدام پیگیری شده ای را انجام داده است.

userAgent

string

نماینده کاربر بازدید کننده که اقدام پیگیری شده ای را انجام داده است.

unit

string

واحدهای اندازه گیری پارامتر ، به عنوان مثال ، USD ، اقلام و غیره حداکثر طول 32 حرف است.

value

string

مقدار پارامتر حداکثر طول 64 علامت است.

* — پارامترهای اجباری.

مثال:

tracker.SendEvent("Server Track Purchase""https://www.mysite.com""USD""100");

نیازی به تعیین پارامتر referer هر زمان رویداد ارسال میشود، نیست، اگر شما مقدار پیش فرض برای آن در بارگذاری اولیهتعیین کرده باشید. درحین فراخوانی AddFintezaAnalytics پارامتر DefaultRefererرا نیز مشخص کنید:

services.AddFintezaAnalytics(options =>
{
    options.WebsiteId = "{WEBSITE_ID}";
    options.DefaultReferer = "{DEFAULT_REFERER}";
...
});

توجه: اگر شما از DefaultReferer,  استفاده نمیکنید، مقدار referer را هر بار که دستور SendEvent را فراخوانی میکنید مشخص کنید. در غیر اینصورت رویداد ارسال نخواهد شد.


شیوه دیگری که برای فراخوانی دستور ITracker.SendEvent موجود است:

tracker.SendEvent({CONTEXT}"{EVENT}");

به جای مشخص کردن ضمنی پارامترهای referer, backReferer, userIp, userAgent, در اینجا محتوای اجرای درخواست از محلی که آنها به Finteza ارسال و یا از آن دریافت میشوند، مشخص می شود .

پارامتر

نوع

توصیف

httpContext *

Microsoft.AspNetCore.Http.HttpContext

محتوای اجرای درخواست HTTP فعلی که پارامترهای referer, backReferer, userIp and userAgent آن به صورت اتوماتیک تشکیل شده اند.

name *

string

نام رویداد. حداکثر طول 128 کارکتر است.

unit

string

واحدهای اندازه گیری پارامتر ، به عنوان مثال ، USD ، اقلام و غیره حداکثر طول 32 حرف است.

value

string

مقدار پارامتر حداکثر طول 64 علامت است.

* — پارامترهای اجباری.

Sign up and get:

با ثبت نام شما با بندهای توافق خدمات موافقت می نمائید
تبریک می گویم! حساب شما ایجاد شده است
 • بازدید
  finteza.com
 • ایجاد
  حساب
 • تایید
  ایمیل
 • نصب
  کد

ما یک ایمیل به {email} ارسال کرده ایم. لطفاً آن را پیدا کرده و حساب کاربری خود را فعال کنید.

پس از آن شما فقط باید وارد سیستم شوید و کد رهگیری را به سایت خود نصب کنید. آسان است: