HTTP Report API

HTTP Report API به شما اجازه می دهد تا از طریق برنامه نویسی درخواست داده های تحلیلی موجود در رابط پنل Finteza را داشته باشید: بازدیدها ، کیفیت ترافیک ، تبدیل ، قیف ها و موارد دیگر. درخواست های GET HTTPS متعارف برای به دست آوردن داده ها استفاده می شود.

شروع شدن: