ادغامHTTP Report API

HTTP Report API

HTTP Report API به شما اجازه می دهد تا از طریق برنامه نویسی درخواست داده های تحلیلی موجود در رابط پنل Finteza را داشته باشید: بازدیدها ، کیفیت ترافیک ، تبدیل ، قیف ها و موارد دیگر. درخواست های GET HTTPS متعارف برای به دست آوردن داده ها استفاده می شود.

شروع شدن: