ادغامHTTP Report APIنمونه درخواست ها

نمونه درخواست ها

در این بخش نمونه هایی از درخواست های داده اصلی از Finteza ، و همچنین نمونه هایی از پاسخ به آنها را مشاهده می کنید.