ادغاممخاطبان وب سایت

نحوه درخواست داده در مخاطبان وب سایت

درخواست های مربوط به شنود اجازه می دهد تا آمار بازدید از وب سایت را از نظر داده های کاربر مختلف بدست آورید:

  • جغرافیا و زبان
  • دستگاه ها و سیستم عامل های مورد استفاده
  • برنامه ها ، آدرس ها و ارائه دهندگان اینترنت استفاده می شود
داده مخاطبان وب سایت

نمونه درخواست داده جدولی را وارد کنید #

درخواست اطلاعات در مورد بازدیدهای وب سایت از نظر سیستم عامل و همچنین نوع و مدل دستگاه:

GET https:///content.mql5.com/v1/reports/website/dxnnhxrwpcwsgwowveipxmslrznjfhzarp/table
 ?metrics=webvisits
 &date_from=1549027860
 &date_to=1549632660
 &groups=us_os,ua_device,ua_device_model
 &order=webvisits

Response:

{
    "data": {
        "date_from": 1549027860,
        "date_to": 1549632660,
        "order""webvisits",
        "items": [ {
            "ua_os""iOS",
            "ua_device""Mobile",
            "ua_device_model""iPhone",
            "webvisits": 4205748
        }, {
            "ua_os""Android",
            "ua_device""Mobile",
            "ua_device_model""Honor 10",
            "webvisits": 3215948
        }, {
            "ua_os""iOS",
            "ua_device""Tablet",
            "ua_device_model""iPad",
            "webvisits": 15697
        } ]
    }
}