ادغامHTTP Report APIنمونه درخواست هامخاطبان وب سایت

نحوه درخواست داده در مخاطبان وب سایت

درخواست های مربوط به شنود اجازه می دهد تا آمار بازدید از وب سایت را از نظر داده های کاربر مختلف بدست آورید:

  • جغرافیا و زبان
  • دستگاه ها و سیستم عامل های مورد استفاده
  • برنامه ها ، آدرس ها و ارائه دهندگان اینترنت استفاده می شود
داده مخاطبان وب سایت

نمونه درخواست داده جدولی را وارد کنید #

درخواست اطلاعات در مورد بازدیدهای وب سایت از نظر سیستم عامل و همچنین نوع و مدل دستگاه:

GET https:///content.mql5.com/v1/reports/website/dxnnhxrwpcwsgwowveipxmslrznjfhzarp/table
 ?metrics=webvisits
 &date_from=1549027860
 &date_to=1549632660
 &groups=us_os,ua_device,ua_device_model
 &order=webvisits

Response:

{
    "data": {
        "date_from": 1549027860,
        "date_to": 1549632660,
        "order""webvisits",
        "items": [ {
            "ua_os""iOS",
            "ua_device""Mobile",
            "ua_device_model""iPhone",
            "webvisits": 4205748
        }, {
            "ua_os""Android",
            "ua_device""Mobile",
            "ua_device_model""Honor 10",
            "webvisits": 3215948
        }, {
            "ua_os""iOS",
            "ua_device""Tablet",
            "ua_device_model""iPad",
            "webvisits": 15697
        } ]
    }
}