Sự tích hợpAPI Báo cáo của HTTPYêu cầu mẫuĐộc giả của website

How to request data on website audience

Requests concerning the audience allow obtaining statistics on website visits in terms of various user data:

 • Geography and language
 • Used devices and platforms
 • Used applications, addresses and Internet providers
Website audience data

Sample tabular data request #

Requesting data on website visits in terms of OS, as well as device type and model:

GET https:///content.mql5.com/v1/reports/website/dxnnhxrwpcwsgwowveipxmslrznjfhzarp/table
 ?metrics=webvisits
 &date_from=1549027860
 &date_to=1549632660
 &groups=us_os,ua_device,ua_device_model
 &order=webvisits

Response:

{
    "data": {
        "date_from": 1549027860,
        "date_to": 1549632660,
        "order""webvisits",
        "items": [ {
            "ua_os""iOS",
            "ua_device""Mobile",
            "ua_device_model""iPhone",
            "webvisits": 4205748
        }, {
            "ua_os""Android",
            "ua_device""Mobile",
            "ua_device_model""Honor 10",
            "webvisits": 3215948
        }, {
            "ua_os""iOS",
            "ua_device""Tablet",
            "ua_device_model""iPad",
            "webvisits": 15697
        } ]
    }
}

Sign up and get:

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Các điều khoản hợp đồng dịch vụ
Xin chúc mừng! Tài khoản của bạn đã được tạo
 • Truy cập
  finteza.com
 • Tạo
  tài khoản
 • Xác nhận
  email
 • Cài đặt

Chúng tôi đã gửi một email tới địa chỉ {email}. Vui lòng tìm nó và kích hoạt tài khoản của bạn.

Sau đó, bạn chỉ cần đăng nhập và cài đặt mã theo dõi cho trang của mình. Việc đó rất dễ dàng: