Sự tích hợpAPI Báo cáo của HTTPYêu cầu mẫuCác trang của website

How to request statistics on website pages

Web page requests allow obtaining statistics on website visits and exits in terms of individual web pages and sections.

Data on website pages

Sample tabular data request #

Requesting data on website visits in terms of the current web page address (including the website subsection) and a header:

GET https:///content.mql5.com/v1/reports/website/dxnnhxrwpcwsgwowveipxmslrznjfhzarp/table
 ?metrics=webvisits
 &date_from=1549027860
 &date_to=1549632660
 &groups=referer_domain,referrer_path,page_title
 &order=webvisits

Response:

{
    "data": {
        "date_from": 1549027860,
        "date_to": 1549632660,
        "order""webvisits",
        "items": [ {
            "referer_domain""www.site.com",
            "referrer_path""/en",
            "page_title""Welcome to www.site.com",
            "webvisits": 4205748
        }, {
            "referer_domain""www.site.com",
            "referrer_path""/en/login",
            "page_title""Login - www.site.com",
            "webvisits": 3215948
        }, {
            "referer_domain""www.site.com",
            "referrer_path""/en/contacts",
            "page_title""Contact us",
            "webvisits": 15697
        } ]
    }
}

Sign up and get:

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Các điều khoản hợp đồng dịch vụ
Xin chúc mừng! Tài khoản của bạn đã được tạo
  • Truy cập
    finteza.com
  • Tạo
    tài khoản
  • Xác nhận
    email
  • Cài đặt

Chúng tôi đã gửi một email tới địa chỉ {email}. Vui lòng tìm nó và kích hoạt tài khoản của bạn.

Sau đó, bạn chỉ cần đăng nhập và cài đặt mã theo dõi cho trang của mình. Việc đó rất dễ dàng: