Sự tích hợpAPI Báo cáo của HTTPYêu cầu mẫuChất lượng lưu lượng

How to request data on traffic quality

Traffic quality requests allow obtaining statistics on website visits in terms of their source reliability: real, suspicious and unwanted visits.

Data on traffic quality

Sample tabular data request #

Requesting visits of suspicious users in terms of traffic parameters:

GET https:///content.mql5.com/v1/reports/website/dxnnhxrwpcwsgwowveipxmslrznjfhzarp/table
 ?metrics=webvisits
 &date_from=1549027860
 &date_to=1549632660
 &groups=qstatus,qreason
 &where[qstatus]=1
 &order=webvisits

Response:

{
    "data": {
        "date_from": 1549027860,
        "date_to": 1549632660,
        "date_to": 1549632660,
        "where": {
            "qstatus""1",
        },
        "order""webvisits",
        "items": [ {
            "qstatus": 1,
            "qreason": 1,
            "webvisits": 4205748
        }, {
            "qstatus": 1,
            "qreason": 2,
            "webvisits": 3215948
        }, {
            "qstatus": 1,
            "qreason": 3,
            "webvisits": 15697
        } ]
    }
}

You are losing analytical data without Finteza

Unlike free analytical systems, Finteza registers 100% visitor data on your website.

Sign up now and get a 30-day free access.

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Các điều khoản hợp đồng dịch vụ
Xin chúc mừng! Tài khoản của bạn đã được tạo
  • Truy cập
    finteza.com
  • Tạo
    tài khoản
  • Xác nhận
    email
  • Cài đặt

Chúng tôi đã gửi một email tới địa chỉ {email}. Vui lòng tìm nó và kích hoạt tài khoản của bạn.

Sau đó, bạn chỉ cần đăng nhập và cài đặt mã theo dõi cho trang của mình. Việc đó rất dễ dàng: