Sự tích hợpAPI Báo cáo của HTTPYêu cầu mẫuNguồn lưu lượng

How to request data on traffic sources

Requests on traffic sources allow obtaining statistics on website visits in terms of attraction sources and individual labeling parameters.

Data on traffic source

Sample tabular data request #

Requesting visits from search engines in terms of engine name:

GET https:///content.mql5.com/v1/reports/website/dxnnhxrwpcwsgwowveipxmslrznjfhzarp/table
 ?metrics=webvisits
 &date_from=1549027860
 &date_to=1549632660
 &groups=request_source_type,request_source_domain_alias
 &where[request_source_type]=3
 &order=webvisits

Response:

{
    "data": {
        "date_from": 1549027860,
        "date_to": 1549632660,
        "where": {
            "request_source_type": 3,
        },
        "order""webvisits",
        "items": [ {
            "request_source_type": 3,
            "request_source_domain_alias""google",
            "webvisits": 4205748
        }, {
            "request_source_type": 3,
            "request_source_domain_alias""yandex",
            "webvisits": 3215948
        }, {
            "request_source_type": 3,
            "request_source_domain_alias""baidu",
            "webvisits": 15697
        } ]
    }
}

You are losing analytical data without Finteza

Unlike free analytical systems, Finteza registers 100% visitor data on your website.

Sign up now and get a 30-day free access.

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Các điều khoản hợp đồng dịch vụ
Xin chúc mừng! Tài khoản của bạn đã được tạo
  • Truy cập
    finteza.com
  • Tạo
    tài khoản
  • Xác nhận
    email
  • Cài đặt

Chúng tôi đã gửi một email tới địa chỉ {email}. Vui lòng tìm nó và kích hoạt tài khoản của bạn.

Sau đó, bạn chỉ cần đăng nhập và cài đặt mã theo dõi cho trang của mình. Việc đó rất dễ dàng: