Sự tích hợpAPI Báo cáo của HTTPYêu cầu mẫuSự kiện

How to request event statistics

Requests concerning events allow obtaining statistics on user actions that you track on the website.

Data on tracked events

Sample tabular data request #

Requesting the number of visits and events in terms of event types:

GET https:///content.mql5.com/v1/reports/website/dxnnhxrwpcwsgwowveipxmslrznjfhzarp/table
 ?metrics=webvisits,events
 &date_from=1549027860
 &date_to=1549632660
 &groups=tracking_event
 &order=webvisits

Response:

{
    "data": {
        "date_from": 1549027860,
        "date_to": 1549632660,
        "order""webvisits",
        "items": [ {
            "tracking_event""Registration Form",
            "webvisits": 1640,
            "events": 6138
        }, {
            "tracking_event""Registration Link",
            "webvisits": 1015,
            "events": 17243
        }, {
            "tracking_event""Download Android",
            "webvisits": 846,
            "events": 32516
        } ]
    }
}

Sign up and get:

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Các điều khoản hợp đồng dịch vụ
Xin chúc mừng! Tài khoản của bạn đã được tạo
  • Truy cập
    finteza.com
  • Tạo
    tài khoản
  • Xác nhận
    email
  • Cài đặt

Chúng tôi đã gửi một email tới địa chỉ {email}. Vui lòng tìm nó và kích hoạt tài khoản của bạn.

Sau đó, bạn chỉ cần đăng nhập và cài đặt mã theo dõi cho trang của mình. Việc đó rất dễ dàng: