Sự tích hợpThư viện SDK của FintezaMáy chủ web PHPGửi sự kiện

Gửi sự kiện

SDK cho phép gửi bất kỳ sự kiện nào từ phần máy chủ của website tới Finteza, bao gồm dữ liệu về hành động của nguời dùng, trạng thái co sở dữ liệu, chỉ báo hiệu suất, v.v. Phuong thức FintezaAnalytics::event() chịu trách nhiệm về việc đó.

// nhập
đua vào"{SDK_PATH}\finteza-analytics.php" );
 
// gửi sự kiện
FintezaAnalytics::event( chuỗi(
    'tên' => '{EVENT}',
    'Id của website' => '{WEBSITE_ID}'
) );

Đua vào tập tin SDK bằng cách đặt đuờng dẫn của nó trong {SDK_PATH}. Sau đó, gọi ra FintezaAnalytics::event() với các thông số duới đây:

Thông số

Loại

Mô tả

tên *

chuỗi

Tên sự kiện. Độ dài tối đa là 128 biểu tuợng.

Id của website *

chuỗi

ID của Website. Nó có thể có đuợc trong phần cài đặt website (truờng ID) của bảng điều khiển Finteza.

url

chuỗi

Địa chỉ máy chủ của Finteza. Trong phần lớn truờng hợp, nó sẽ không bị thay đổi.

nguời giới thiệu

chuỗi

Mọi sự kiện phải liên quan đến số lần (website) ở phía Finteza sử dụng Id của website. Hệ thống đảm bảo rằng một máy chủ mà từ đó một sự kiện bắt nguồn tuong ứng với máy chủ đếm (đuợc định rõ trong cài đặt website của bảng điều khiển Finteza). Việc này ngan chặn việc thổi phồng luu luợng.

 

Theo mặc định, một máy chủ mà SDK làm việc trên đó (đuợc xác định một cách tự động) đuợc định rõ khi gửi sự kiện. Nếu cần, bạn có thể xác định lại nó sử dụng thông số nguời giới thiệu.

* — các thông số đuợc yêu cầu.

Dữ liệu bổ sung trong các thông số của sự kiện #

Trong các sự kiện đuợc gửi tới Finteza, bạn có thể định rõ dữ liệu bổ sung duới dạng thông số, chẳng hạn nhu loại hàng hóa đuợc mua, giá cả, đồng tiền, v.v

FintezaAnalytics::event( chuỗi(
    'tên' => '{EVENT}',
    'Id của website' => '{WEBSITE_ID}'
    'đon vị' => '{UNIT}',
    'giá trị' => '{VALUE}'
) );

Đặt tên sự kiện và ID của website, và sau đó định rõ các thông số bổ sung:

Thông số

Loại

Mô tả

đon vị

chuỗi

Đon vị đo luờng của thông số, chẳng hạn nhu USD, mục, v.v. Độ dài tối đa là 32 biểu tuợng.

giá trị

số

Giá trị của thông số Độ dài tối đa là 64 biểu tuợng.

Ví dụ:

FintezaAnalytics::event( chuỗi(
    'tên' => 'SERVER+TRACK+PURCHASE',
    'Id của website' => 'sbnopromrvdebluwjzylmbhfkrmiabtqpc'
    'đon vị' => 'USD',
    'giá trị' => '100'
) );

You are losing analytical data without Finteza

Unlike free analytical systems, Finteza registers 100% visitor data on your website.

Sign up now and get a 30-day free access.

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Các điều khoản hợp đồng dịch vụ
Xin chúc mừng! Tài khoản của bạn đã được tạo
  • Truy cập
    finteza.com
  • Tạo
    tài khoản
  • Xác nhận
    email
  • Cài đặt

Chúng tôi đã gửi một email tới địa chỉ {email}. Vui lòng tìm nó và kích hoạt tài khoản của bạn.

Sau đó, bạn chỉ cần đăng nhập và cài đặt mã theo dõi cho trang của mình. Việc đó rất dễ dàng: