Sự tích hợpThư viện SDK của FintezaMáy chủ web PHPGửi sự kiện

Gửi sự kiện

SDK cho phép gửi bất kỳ sự kiện nào từ phần máy chủ của website tới Finteza, bao gồm dữ liệu về hành động của người dùng, trạng thái cơ sở dữ liệu, chỉ báo hiệu suất, v.v. Phương thức FintezaAnalytics::event() chịu trách nhiệm về việc đó.

// nhập
đưa vào"{SDK_PATH}\finteza-analytics.php" );
 
// gửi sự kiện
FintezaAnalytics::event( chuỗi(
    'tên' => '{EVENT}',
    'Id của website' => '{WEBSITE_ID}'
) );

Đưa vào tập tin SDK bằng cách đặt đường dẫn của nó trong {SDK_PATH}. Sau đó, gọi ra FintezaAnalytics::event() với các thông số dưới đây:

Thông số

Loại

Mô tả

tên *

chuỗi

Tên sự kiện. Độ dài tối đa là 128 biểu tượng.

Id của website *

chuỗi

ID của Website. Nó có thể có được trong phần cài đặt website (trường ID) của bảng điều khiển Finteza.

url

chuỗi

Địa chỉ máy chủ của Finteza. Trong phần lớn trường hợp, nó sẽ không bị thay đổi.

người giới thiệu

chuỗi

Mọi sự kiện phải liên quan đến số lần (website) ở phía Finteza sử dụng Id của website. Hệ thống đảm bảo rằng một máy chủ mà từ đó một sự kiện bắt nguồn tương ứng với máy chủ đếm (được định rõ trong cài đặt website của bảng điều khiển Finteza). Việc này ngăn chặn việc thổi phồng lưu lượng.

 

Theo mặc định, một máy chủ mà SDK làm việc trên đó (được xác định một cách tự động) được định rõ khi gửi sự kiện. Nếu cần, bạn có thể xác định lại nó sử dụng thông số người giới thiệu.

* – các thông số được yêu cầu.

Dữ liệu bổ sung trong các thông số của sự kiện #

Trong các sự kiện được gửi tới Finteza, bạn có thể định rõ dữ liệu bổ sung dưới dạng thông số, chẳng hạn như loại hàng hóa được mua, giá cả, đồng tiền, v.v

FintezaAnalytics::event( chuỗi(
    'tên' => '{EVENT}',
    'Id của website' => '{WEBSITE_ID}'
    'đơn vị' => '{UNIT}',
    'giá trị' => '{VALUE}'
) );

Đặt tên sự kiện và ID của website, và sau đó định rõ các thông số bổ sung:

Thông số

Loại

Mô tả

đơn vị

chuỗi

Đơn vị đo lường của thông số, chẳng hạn như USD, mục, v.v. Độ dài tối đa là 32 biểu tượng.

giá trị

số

Giá trị của thông số Độ dài tối đa là 64 biểu tượng.

Ví dụ:

FintezaAnalytics::event( chuỗi(
    'tên' => 'SERVER+TRACK+PURCHASE',
    'Id của website' => 'sbnopromrvdebluwjzylmbhfkrmiabtqpc'
    'đơn vị' => 'USD',
    'giá trị' => '100'
) );

Increase your website revenue using:

Sign up to now and get a 30-day free access.

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Các điều khoản hợp đồng dịch vụ
Xin chúc mừng! Tài khoản của bạn đã được tạo
  • Truy cập
    finteza.com
  • Tạo
    tài khoản
  • Xác nhận
    email
  • Cài đặt

Chúng tôi đã gửi một email tới địa chỉ {email}. Vui lòng tìm nó và kích hoạt tài khoản của bạn.

Sau đó, bạn chỉ cần đăng nhập và cài đặt mã theo dõi cho trang của mình. Việc đó rất dễ dàng: