Sự tích hợpThư viện SDK của FintezaMáy chủ web ASP.NETCài đặt

Cài đặt

Truy cập Thư viện SDK của Finteza tại https://www.nuget.org/packages/FintezaAnalytics.AspNet/.

Cần có .NET Framework 4.7.2 hoặc mới hơn để hoạt động.


Để cài đặt bằng trình quản lý gói NuGet, hãy chạy dòng lệnh sau:

PM> Install-Package FintezaAnalytics.AspNet

Để cài đặt bằng .NET CLI, hãy chạy dòng lệnh sau:

> dotnet add package FintezaAnalytics.AspNet

Sau khi cài đặt, bạn có thể sử dụng các hàm trong thư viện SDK bằng cú pháp sau:

using FintezaAnalytics;
...
// gọi phương thức trong thư viện SDK

Khởi chạy thư viện SDK #

Khởi chạy thư viện SDK ở lớp toàn cục của ứng dụng trong tệp Global.asax . Hãy gọi phương thức Finteza.RegisterAnalytics trong phương thức Application_Start của ứng dụng:

Finteza.RegisterAnalytics(websiteId: "{WEBSITE_ID}");

Ghi rõ các tham số sau đây:

Tham số

Loại

Mô tả

WebsiteId *

chuỗi

ID của trang web. Có trong phần cài đặt trang web (trường ID) của Bảng điều khiển Finteza.

url

chuỗi

Địa chỉ của máy chủ Finteza. Trong đa số trường hợp, không nên thay đổi giá trị này.

logger

Microsoft.Extensions.Logging.ILogger

Microsoft.Extensions.Logging.ILogger là giao diện triển khai; được sử dụng để ghi nhật ký ứng dụng.

* – tham số bắt buộc.

Sau đó, thêm lệnh gọi sau đây trong phương thức Application_End() của ứng dụng:

Finteza.UnregisterAnalytics();

Hàm này sẽ trả lại các tài nguyên mà Thư viện SDK của Finteza sử dụng.

You are losing analytical data without Finteza

Unlike free analytical systems, Finteza registers 100% visitor data on your website.

Sign up now and get a 30-day free access.

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Các điều khoản hợp đồng dịch vụ
Xin chúc mừng! Tài khoản của bạn đã được tạo
  • Truy cập
    finteza.com
  • Tạo
    tài khoản
  • Xác nhận
    email
  • Cài đặt

Chúng tôi đã gửi một email tới địa chỉ {email}. Vui lòng tìm nó và kích hoạt tài khoản của bạn.

Sau đó, bạn chỉ cần đăng nhập và cài đặt mã theo dõi cho trang của mình. Việc đó rất dễ dàng: