Cai đặt

Truy cập Thu viện SDK của Finteza tại https://www.nuget.org/packages/FintezaAnalytics.AspNet/.

Cần co .NET Framework 4.7.2 hoặc mới hon để hoạt động.


Dể cai đặt bằng trình quản lý goi NuGet, hãy chạy dòng lệnh sau:

PM> Install-Package FintezaAnalytics.AspNet

Dể cai đặt bằng .NET CLI, hãy chạy dòng lệnh sau:

> dotnet add package FintezaAnalytics.AspNet

Sau khi cai đặt, bạn co thể sử dụng cac ham trong thu viện SDK bằng cu phap sau:

using FintezaAnalytics;
...
// gọi phuong thức trong thu viện SDK

Khởi chạy thu viện SDK #

Khởi chạy thu viện SDK ở lớp toan cục của ứng dụng trong tệp Global.asax . Hãy gọi phuong thức Finteza.RegisterAnalytics trong phuong thức Application_Start của ứng dụng:

Finteza.RegisterAnalytics(websiteId: "{WEBSITE_ID}");

Ghi rõ cac tham số sau đay:

Tham số

Loại

Mo tả

WebsiteId *

chuỗi

ID của trang web. Co trong phần cai đặt trang web (truờng ID) của Bảng điều khiển Finteza.

url

chuỗi

Dịa chỉ của may chủ Finteza. Trong đa số truờng hợp, khong nen thay đổi gia trị nay.

logger

Microsoft.Extensions.Logging.ILogger

Microsoft.Extensions.Logging.ILogger la giao diện triển khai; đuợc sử dụng để ghi nhật ký ứng dụng.

* — tham số bắt buộc.

Sau đo, them lệnh gọi sau đay trong phuong thức Application_End() của ứng dụng:

Finteza.UnregisterAnalytics();

Ham nay sẽ trả lại cac tai nguyen ma Thu viện SDK của Finteza sử dụng.